Skip to content

Fred Engineering
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-01-18 09:54:36
JSON

NIPT: L92218012F
Administrator: Edoardo Mazzia
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime inxhinierike: Ofrimi i shërbimeve me një përmbajtje të lartë teknike dhe profesionale, siç janë studimet, hulumtimet, analizat dhe matjet, konsulenca, organizimi dhe menaxhimi i kurseve profesionale, projektimi, menaxhimi operacional, drejtimi i punimeve, koordinimi i sigurisë në projeksion dhe në ekzekutim që lidhen me sektorët e arkitekturës, të inxhinierisë civile dhe industriale, të mjedisit, të territorit, të infrastrukturave, të energjisë, të informacionit, të domotikës, të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe marketing analitik në lidhje me to, strategjik dhe operativ. Studime të fizibilitetit, hulumtim, konsulencë, vlerësime të përshtatshmërisë teknikoekonomike, studime të ndikimit në mjedis dhe pajtueshmëri mjedisore, vlerësime të ndikimit në mjedis, operacione rregullim dhe mbrojtje të territorit. Vëzhgime dhe hulumtime gjeologjike, gjeoteknike, hidrogeologjike, anketime topografike, ajrore fotogrametrike dhe të çfarëdo lloji me përdorimin e çdo mjeti të disponueshëm në treg në kohën e caktimit të detyrës. Kryerja e veprimtarive monitoruese të çfarëdo lloj dukurie të zhvilluara edhe me kryerjen e sondazheve, hetimeve, analizave, marrjes së mostrave, inspektimeve, kërkimeve, vlerësimeve dhe karakterizimeve mjedisore, kimike, fizike ose të tjera, në fushën civile dhe industriale, publike dhe private. Shërbime për profesionistët. Ofrimi i shërbimeve dhe instrumenteve për profesionistët dhe studiove teknike më lidhje me: përpunimi i të dhënave, përpunimi grafik, shërbimet telematike, matjet e të çdo lloji madhësi fizike. Dhënia me qira e hapësirave të pajisura dhe marrja me qira e makinave, makinerive, pajisjeve, instrumenteve të matjes dhe analizës, për profesionistët dhe studiot teknike në përgjithësi. Mbështetje për administratat publike dhe private konsulencë për prokurimin e punëve publike dhe ekzekutimin e punimeve. Mbështetje për Administratat publike dhe private në fushën e Sigurisë dhe Higjenës në punë. Mbështetje për Administratat Publike në lidhje me verifikimin e projekteve për qëllime Vlefshmërie. Menaxhimi i kontratave dhe kontrolli i specifikimeve të kontratës për furnizimet e punëve me interes civil dhe industrial, privat ose publik. Sistemet e menaxhimit të integruar konsulencë dhe asistencë për organet publike që synojnë marrjen e çertifikatave të Cilësisë, Sigurisë, të Mjedisit dhe përgjegjësisë Sociale të Shoqërisë dhe të ngjashme. Project Finance, Kontraktuesit të Përgjithshëm (General Contractor) dhe sistemeve "celsa në dorë"; Aktivitetin e Promovimit dhe/ose të shoqërive të projektimit në iniciativat e Project Finance në sektorin publik dhe privat. Kryerja e veprimtarive dhe funksioneve të Kontraktuesit të Përgjithshëm (General Contractor). Vendosja e marrëdhënieve të agjencisë dhe tregtimi i pajisjeve dhe sistemeve të përparuara të teknologjisë, instrumentizimi, impiante, në formën "celsa në dorë" në sektorët civilë dhe industrialë dhe menaxhimin e territorit. Menaxhimi i pasurive të paluajtshme Kryerja e veprimtarive të administrimit të pasurive të patundshme, përfshirë blerjen, shitjen, marrjen me qira, madje edhe financiare të pronave të çdo lloji dhe në veçanti të ndërtesave dhe komplekseve të pasurive të patundshme bujqësore, urbane dhe industriale, si dhe kryerjen e aktiviteteve të rimëkëmbjes, zhvillimit, integrimin në territor dhe transferimin e çdo lloj pasurie të paluajtshme.Zhvillimi teknologjik çfarë është e nevojshme për zhvillimin teknologjik të industrive mekanike, kimike, petrokimike, biokimike, farmaceutike, dhe të energjisë bërthamore, termoelektrike dhe të rinovueshme, të industrive të energjisë zëvendësuese, të industrive minerare, transformuese dhe prodhuese të qymyrit, hekurit, çelikut, metaleve dhe minerale jo metalike, të industrisë elektrike dhe elektronike, të industrisë ushqimore, bujqësore, blegtorale, peshkut dhe informacioni. Inxhinierizimi i proceseve industriale me furnizim të pajisjeve kompjuterike dhe software. Organizimi dhe administrimi, në emër të tij dhe në emër të palëve të treta, me ofrimin e ndihmës, konsulencës, shërbimeve teknike-tregtare, proceset industriale, punimet dhe instalimet e çdo lloji dhe destinacioni në sektorin industrial, transportin tokësor, detar dhe ajror, të ndërtimit, tregtisë dhe infrastrukturës civile, sanitare, rrugore, hekurudhore dhe aeroportit. Për arritjen e objektit shoqëror, në rrugën strumentale dhe jo parësore, dhe pa konfiguruar asnjëherë ushtrimin e aktivitetit në lidhje të publikut, shoqëria mund: të përmbushë çdo operacion tregëtar, industrial; pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të dobishme dhe të nevojshme; të marrë dhe të japë agjensi, komisione, përfaqësime dhe mandate, të marrë pjesë në kuotat e shoqërive tjera që kanë qëllime të njëjat apo ose te ngjashme, lejojnë regjistrimet e hipotekave.
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 18.10.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 000,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: Fred Engineering, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, themeluar më 14.02.2017, në Itali , me seli qëndrore në Romë , në Rrugën Lero nr.48 dhe me ortakë themelues Mazzia Edoardo, Reina Barranco Francisco dhe Tripodi Antonino. (Sipas aktit të themelimit dhe statutit të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajës, ndërtesa Sun Tower, kati 9, Apartamenti Nr.40

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.10.2019
Akti i themelimit te shoqerise se huaj
Certifikata e regjistrimit te shoqerise se huaj date 10.04.2019
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.12.2019
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit dhe Statuti i Shoqerise
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani