Skip to content

PITAGORA COSTRUZIONE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-30 07:55:13
JSON

NIPT: M01313036T
Administrator: Angelo Tauro
Objekti i Veprimtarisë: Blerjen dhe shitjen, shkëmbimin , projektimin, ndërtimin, shembjen, mirëmbajtjen, dhe menaxhimin edhe me koncesion, rikualifikimin, dhënien me qira të tokës, ndërtesave dhe pasurive të paluajtshme të gjitha llojeve , të ndërtesave dhe veprave civile, të ndërtimeve në përgjithësi, uzinave të prodhimit, hoteleve dhe strukturave pritëse dhe tregtare , impianteve dhe ose komplekseve industriale, impianteve të prodhimit të energjisë dhe impianteve teknologjike në përgjithësi .Ndërtim të objekteve të ndryshme industriale, social-kulturore, civile dhe jo civile, ndërtim të infrastrukturës, ndërtim të apartamenteve dhe të vilave të banimit, të kanalizimeve dhe të ujësjellsave, rrugëve etj, prodhime të materialeve të ndërtimit, ndërtim rehabilitim dhe rikonstruksion të ndërtimeve civile dhe jo civile, import -eksport të materialeve ndërtimore makinerive dhe gjithë produkteve në funksion të aktivitetit ndërtimor. Shoqëria do të ndërmarë aktivitete të ndryshme në lidhje me krijimin,prodhimin,shpërndarjen si dhe shitjen e produkteve dhe prodhimeve të drurit, mobilje, kuzhina, pjesë kuzhinash, aksesorë të tyre, dyer dhe dritare druri, parkete të ndryshme si dhe produkte të tjera që kanë përmbajtje druri dhe që lidhen me aktivitetin e mësiperm të shoqërise. Aktivitete të kërkim-zhvillimit , bazë ose të aplikuara mbi materialet natyrale, mbi design, mbi ergonominë , finiturat dhe mbi funksionalitetin e tyre, mbi mobiljet e kuzhinës ose pjesë të vecanta të kuzhinës,zhvillimin e fazave të ndryshme të projektimit, inxhinjerimit, krijimin e prototipeve të komponentëve , aksesorëve të ndryshëm dhe të tjera të lidhur me aktivitetin kryesor të kompanisë. Projektim, studim, supervizim i punimeve të ndryshme të ndërtimit civile dhe jo civile. Prodhim, përpunim, nxjerrje materiale inerte dhe beton, transport dhe tregtim i tyre brenda dhe jashtë vendit, import eksport i tyre dhe i gjithë makinerive në funksion të aktivitetit të nxjerrjes dhe përpunimit të inerteve. Gërmime dhe transport materiale ndërtimi, Prodhim dhe furnizim betoni. Tregtimin me pakicë dhe me shumicë të materialeve hidraulike dhe termike, projketimin ndërtimin, instalimin, montimin si dhe mirëmbajtjen dhe riparimin e impianteve të ajrit të kondicionuar, ngrohjes termo-teknike dhe impianteve të gazit, impianteve elektrike, si dhe tregtimin, importimin dhe eksportet përkatëse. Shitjen me pakicë dhe me shumicë të pajisjeve për instalimin, montimin dhe riparimin e impianteve përshkruara më lart. Ndërtimin e tubacioneve për transportin e gazit dhe të ndryshme, duke përfshirë edhe ndërtimin e veprave të artit, gërmimet dhe ndërtimin e rrugëve. Shitjen me pakicë dhe me shumicë të bojrave, pajisjeve për punime me dorë , materialeve hidrosanitare dhe termo sanitare, materialeve të ndryshme për ndërtimin (të tilla si dysheme veshje muri) dhe pajisjet e lidhura, në vecanti materiale qeramike, mobilie për banjo, rubinet dhe hidrosanitare, pajisje elektronike të telefonisë dhe telekominikacionit. Shitja e mobilieve të montuara dhe të pamontuara, elektro-shtëpiake dhe bombola gazi. Realizimin e veprave të mësiperme si kontraktor i vetëm ose kryesor. Cdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe hipotekore që lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, të japë garanci të tretëve si edhe të blejë dhe shesë ose marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, si edhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri, ente , konsorciume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të njejte ose të ngjashëm me të vetin apo gjithsesi funkional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Konsulencë të përgjithshme. Blerje, shitje, madje edhe fraksionimi, ristrukturimi dhe projektim, të gjitha aktivitetet e vlerësimit të pasurive të patundshme në përgjithësi, si urbane edhe rustike, për përdorim tregtar, industrial, rezidencial dhe zyra, dhe ekspertizat e vlerësimet e tyre, dhënia me qira dhe menaxhimin e pasurive të paluajtshme. Realizimi i Punimeve të ndërtimit në përgjithësi, punime të rrugëve përfshirë gërmimet, shkatërrimet, ndërtimi i ujësjellësave, kanalizimeve dhe të ngjashme me to. Investimi në tregun e ndërtimit, blerje, administrim, shitje të pasurive të paluajtshme Real Estate. Tregtim me shumicë dhe pakicë, Import- eksport të produkteve, materialeve të ndërtimit dhe makinerive të ndryshme të domosdoshme për ushtrimin e aktivitetit përfshirë produktet bujqësore dhe ushqimore në tërësi . Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashtë Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin. Cdo aktivitet tjetër të lidhur me aktivitetin kryesor.
Emërtime të tjera Tregtare: PITAGORA COSTRUZIONE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/01/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" kati 2, Nr. 26

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 30.03.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja