Skip to content

SAMOA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-31 11:09:42
JSON

NIPT: M01315065T
Administrator: Umberto Cervelli
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria mund të kryejë cdo aktivitet të lejuar nga ligji në Republikën e Shqipërisë, duke përfshirë por pa u kufizuar në: a) Shërbime promovimi dhe shitje produktesh e shërbimesh nëpërmjet telefonit apo forma të tëra komunikimi; b) Administrim call center dhe i cdo aktiviteti tjetër të lidhur me apo që ka për qëllim këtë veprimtari; c) Aktivitete shitblerje mallrash dhe shërbimesh, përfshirë eksporti dhe importi i produkteve dhe shërbimeve; d) Shitblerje pasurish të paluajtshme; e)Prodhim dhe shitje programesh informatike dhe aplikacione; f) Investime në aktivitete prodhuese dhe industriale; g) Kërkime tregu me qëllim kryerjen e aktiviteteve të mësipërme, Shoqëria mund të ushtrojë veprimtarinë e saj në Shqipëri dhe jashtë saj e të kryejë cdo aktivitet tjetër të lidhur, ndihmës, të ngjashëm, plotësues apo të dobishëm për përmbushjen e objektit të saj. Për përmbushjen e objektit të saj, Shoqëria mund të: a) 2 zotërojë direkt ose indirekt pjesëmarrje në shoqëri dhe/ose sipërmarrje të tjera, shqiptare apo të huaja, që kryejnë aktivitete të njejta, të ngjashme apo të lidhura me aktivitetin e saj ose që mund të ndihmojnë në realizimin e objektit të Shoqërisë; b)kryeje cdo aktivitet e transaksion tregtar, në lidhje me pasuri të luajtshme e të paluajtshme; c) japë dorëzani, hipoteka, garanci reale dhe/ose personale; d) themelojë degë, zyra përfaqësimi dhe në përgjithësi të kryejë cdo aktivitet tjeter që nuk është i ndaluar nga ligji. 3 Agjensi Udhëtimi, agjent për të tretët, qiradhënie makinash me shofer, transport.
Emërtime të tjera Tregtare: SAMOA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/01/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Depozitimi i Prokurës se Përgjithsh me Nr. 2345 Rep, Nr. 843 Kol date 01.07.2020, ku Umberto Cervelli i jep te drejte perfaqesimi Znj. Albana Remçaj, sipas tagrave te kesaj prokure.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 31.03.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Prokure e Posacme date 01.07.2020
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 24.01.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja