Skip to content

GHS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-06 07:48:59
JSON

NIPT: M01504003E
Administrator: Sami Delia
Objekti i Veprimtarisë: Projektim dhe zbatim i veprave ndërtimore si vijon : ndërtime me karakter civil dhe industrial ,perpunim vendosje dhe lidhje hekuri industrial , punime gërmimi dhe sitemimi dheu ,tarracime terrenesh , rikonstruksione godinash civile dhe industriale ,veshje fasadash , ndërtime urash dhe konstruksione metalike, ,ndërtim antena telefonike dhe radiotelevizive , montime panelesh ,ndërtime rrugësh ,asfaltime,hapje kanalesh si dhe cdo ndërtim tjeter me karakter civil dhe industrial si hapje kanalizimesh , ndertime ujesjellesash etj. Prodhim dhe tregëtim me shumice dhe pakice të materialeve inerte si beton , rere ,asfalto –beton etj.Shtrime rrugë dhe riparime me beton ,asfalto beton ose materiale të tjera të perdorura për këtë qëllim.Zhvillimi dhe ndërmjetësimi i projekteve për rikonstruksionin e ndërmarrjeve industriale . Sigurimi i projekteve industriale ashtu si dhe strukturimi i kontratave afatgjata për levrime dhe mbi bazen e këtij rifinancimi dhe kreditimi. Ndërmjetesimi ,nxjerrja dhe përpunimi i lendeve te para te perdorura per ndërtime të të gjitha llojeve dhe veprimtari shërbimi për llogari të personave të tretë .Prodhimi dhe tregëtimi me shumicë dhe pakicë të materialeve të ndërtimit import eksporti i tyre brenda dhe jashtë vendit për llogari të vetë shoqerisë si dhe të tretëve ,ku përfshihen inerte ,gurë, gurë dekorative,gëlqere ,pllaka parafabrikate ,llac , cimento , rërë, granile të fraksioneve të ndryshëm si dhe cdo material tjetër që nuk është përmendur këtu por përdoret për ndërtim.Shoqeria mund te kryeje edhe aktivitete te tjera shtese, me qellim permbushjen e veprimtarise te saj kryesore ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: GHS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/02/2020
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia bashkiake Nr 3, Zona kadastrale 8140, Rruga Qemal Stafa , Pallati 581, Shkalla 1, Apartamenti 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 12.06.2020
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 03.02.2021
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 13.09.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 38 625 733,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:135 714 033,00
Punuar Nga : A.Baja