Skip to content

B.F.B.-Balcan Food&Beverage
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-06 06:54:23
JSON

NIPT: M01504006F
Administrator: Guido Frinconi
Objekti i Veprimtarisë: Hapja, themelimi, administrimi per llogari te vet, drejtimi, shitja, blerja dhe qiramarrja e restoranteve, fast food, aktivitete te shperndarjes se pijeve duke perfshire dhe ato alkoolike te cdo lloj gradacioni, bar kafe, akulloreve, gjelltoreve, pikave te shitjes se gazetave dhe revistave, pikave te shitjes se mallrave te monopolit dhe duhanit, shperndaresave automatike te ushqimeve dhe pijeve, vendparkimeve per ruajtjen dhe qiradhenien e bicikletave dhe motoreve, garazheve, stabilimenteve te plazhit dhe termale si dhe te fshatrave turistike, magazinave dhe tregjeve per tregtimin me pakice te produkteve ushqimore dhe jo ushqimore, picerive, hoteleve dhe dyqaneve ne pergjithesi ne Itali; Per kete qellim shoqeria mund te bleje ose autorizoje leje dhe nenleje si dhe te nenshkruaje kontrata franchising, kontrata lejesh dhe koncesionesh te sendeve te luajtshme; Ushtrimin e aktivitetit te restoranteve dhe/ose hotelerise ne pergjithesi, ku ben pjese hapja, administrimi per llogari te vet, drejtimi, blerja dhe qira, si qiradhenes dhe qiramarres, te lokaleve te pershtatura per veprimtarine e restoranteve dhe/ose hotelerise si dhe te dhenies te cdo sherbimi te lidhur drejteperdrejte me ushtrimin e ketyre veprimtarive, duke perfshire shperndarjen ne publik te ushqimeve dhe pijeve; Tregetimin me shumice dhe pakice, importin dhe eksportin e te gjitha produkteve qe shiten normalisht ne dyqane, supermerkate dhe magazinat e medha, si dhe te te gjitha mallrave te monopolit, gazetave dhe revistave; ne lidhje me keto produkte dhe mallra, shoqeria mund te kryeje edhe veprimtarite e lidhura te blerjes, magazinimit, dorezimit, transportit, ruajtjes dhe pergatitjes; Blerjen, perdorimin ekonomik, shitjen, autorizimin e te drejtave te autorit, markave, patentave tregetare dhe industriale dhe, gjithesesi, te sendeve jomateriale te nevojshme ose, te dobishme per realizimin e objektit te veprimtarise. Blerjen, shitjen, shkembimin e ndertesave ose zonave te ndertueshme dhe te cdo lloj trualli tjeter, si dhe administrimin edhe me qira te pasurive te paluajtshme te saj, te cdo lloji, tipi apo natyre. Shoqeria mundet, gjithashtu, te kryeje, ne kauder te objektit te saj te veprimtarise, cdo aktivitet funksional, te lidhur, plotesues ose te ngjashem me ato te renditura me lart, si menaxhim dhe mirembajtje te impianteve teknologjike edhe per llogari te te treteve, studimi, konsulence, asistence dhe projektimi e ndertimi te impianteve dhe punimeve te nevojshme te porositura nga cilido. Shoqeria mund te jape me qira veprimtarite e lart permendura, edhe me dege te vecanta. Shoqeria mund te marre persiper dhe jape agjenci, komisione, perfaqesi, me ose pa depozite, mandate, te bleje, perdore dhe transferoje patenta dhe krijime te tjera te njeriut, te kryeje kerkime tregu dhe perpunim te te dhenave per llogari te saj ose te te treteve, te jape dhe marre licenca shfrytezimi tregetar. Shoqeria, gjithashtu, eskluzivisht per realizimin me te mire te objektit te veprimtarise dhe pa u ushtruar keto operacione ndaj publikut dhe gjithesesi ne menyre jo kryesore, mund: Te marre, jo me qellim te hedhjes ne treg, pjesemarrje dhe kuota ne shoqeri te tjera, duke kryer edhe koordinimin teknik, tregtar, administrativ dhe financiar te shoqerive ku merr pjese; Te kryeje operacione imobiliare, mobiliare, financiare dhe tregtare te cilat organi kompetent i shoqerise i vlereson te nevojshme ose te dobishme per realizimin e objektit te veprimtarise, duke perfshire ketu edhe menaxhimin e ndermarrjeve te te treteve, edhe permes qirase; Dhenien e dorezanive, garancive reale per kredi te posacme besimi dhe operacionesh bankare te cdo lloji. Importimin e produkteve dhe nenprodukteve te mishit dhe te bulmetit.
Emërtime të tjera Tregtare: B.F.B.-Balcan Food&Beverage
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/02/2020
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 200 000,00
Numri i pjesëve: 6
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Papa Gjon Pali II, Arena Kombetare

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja