Skip to content

Seberg Bau - Dege e shoqerise se huaj ne Shqiperi
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-25 09:16:41
JSON

NIPT: M01510032B
Administrator: Florian Istrefi
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimit dhe projektimit. Prodhim dhe tregtim të materialeve të ndërtimit, të inerteve dhe betoneve të markave të ndryshme, ndërtime civile dhe industriale, punime gërmimi në tokë, Rikonstruksione dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash, Ndërtim rrugësh, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, Punime nëntokësore ,ura e vepra arti; Ujësjellës, gazsjellësa ,vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje, Ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN, të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë, Punime për prishjen e ndërtimeve, Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtjen e tyre, Punime rifiniture, të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalik dhe xhami, rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese, Impiante të sinjalistikës ndricuese të trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuese, barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikat, betonarme, struktura metalike dhe druri. Impjante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, Impiante të brendshme elektrike, telefonie radiotelefoni, TV. Veprimtari minerare, tregtim hidrokarburesh. Shitblerje të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme etj.
Emërtime të tjera Tregtare: Seberg Bau - Dege e shoqerise se huaj ne Shqiperi
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 03/02/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Austri
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: SEBERG-BAU Gmbh, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës austriake, themeluar më 01.09.2011, me seli qëndrore në Vienë,Braunhirschengasse 7/1-3, Arnsteingasse 5, nr.3-5 dhe me përfaqësues ligjor Florian Istrefi dhe Mukin Shehu. (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 6, Kthesa e Kamzës, Pallati Mehillaj, Kati IV, Apartamenti Nr. 20, ZK. 2679, Numri i pasurisë 66/47+1-20

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani / A.Baja