Skip to content

EKM Konstruksion & Teknologji
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-25 14:23:03
JSON

NIPT: M02403014N
Administrator: Ernest Shira
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim, Punime dheu, Taracime terrenesh, Prodhim materialesh inertesh, Rere, Cakull, Gure, Mermer, Blloqe betoni, Elemente dhe shtylla betoni, etj. Ndertime Civile, Industriale, Turistike, Buqesore deri me 5kate dhe kompletimi I tyre per instalimet e nevojshme per to. Ndertim rrugesh kat.III-IV-V. Ndertim vepra arti deri ne 8m. Ndertim Ujsjellsa dhe Kanalizime , Ndertim vepra Kullimi, Ujitje toke, Impiante vaditese. Punime Mbrojtje dhe sistemimi hidraulik. Sillosa, Kulla uji prej beton armeje, etj. Rikonstruksione Godinash, civile ekonomike, veshje fasade etj, Prodhim, perpunimin e lendeve te para, per material inertisi dhe eksport-importin e tyre. Import-Eksport dhe tregtimin me shumice e pakice te mallrave industrial, buqesore, ushqimore , materialeve te ndryshme, artikujve shtepiake, hidrosanitare, pllakave te te gjitha llojeve, makineri dhe mjete te te gjitha llojeve, duraluminin e nenproduktetve te tij. Projektim Elektrik, ne TL, TM dhe TU, per objektet Civile e Industriale. Projektin te rrjetit te Telefonise, Citofonise, Fonise, Internetit, Acces Kontroll, Sistemet e Alarit, Sistemet e Dedektimit te Zjarrit per objekte civile e industry etj. Auditim energjie, Konsulence Inxhinierike. Import Eksporti, Shitje me shumice dhe pakice e Materialeve Elektrike. Instalimin e impianteve per prodhimin e energjise elektrike nga burimet e rinovueshme (energji diellore). Aktivitet ne Fushen e ndricimit Publik nga burime te rinovueshme. Blerje Transumatori TL dhe TM. Blerje te Inverterave, UPS-ave, Paneleve Diellore, Bateri. Konsulence per vlersim teknik, per tendera public dhe privat ne fushen e energjise.Tregtim te matesave Elektronik te energjise. Tregtim paisjeve Kompjuterike, Import-Eksport, Instalim, Konfigurim, Operim dhe Mirmbajtje te paisjeve IT, Telefonise, Telekomunikacionit, Sigurise se Informacionit audio/video. Mirmbajtje dhe Prodhim Webi. Tregtim me shumice dhe pakice te te gjithave paisjeve kompjuterike,, Printerave,Serverave, Software, etj. Sherbim dhe mirmbajtje ne sistemin e ngrohjes dhe ftohjes qendrore me chiller dhe Kodicionerave te ndyshem . Blerje me shumice dhe pakice te paisjeve Elektroshtepiake, Orendish dhe Mobilim Zyrash, Elektropompash, Materiale Hidraulike, Mekanike, Blerje Hekuri, Tuba Celiku, Dru Zjarri, Blerje Dedergjente te ndyshem, Blerje Telajo, Furnizim me Lende djegese Nafte, blerje te automjeteve te ndyshme , Blerje materialesh ndertimi te ndyshme, Vegla Pune te ndyshme, Blerje boje dhe Lyrje ambjentesh, Blerje Pjese kembimi per makine te ndyshme, si dhe sherbim Servisi. Blerje Gjeneratori dhe pjese kembimi dhe sherbim Mirmbajtje, Blerje sinjaliste orjentuese dhe montim I tyre, Blerje Bilete Avioni, Blerje me shumice dhe pakice te ushqimeve te ndushme, Blerje Dysheke, batenie dhe aksesore te mobilues, blerje veshmbathje . Blerje Uniformash, Sportive, Ushtarake, Spitalore,M.Z.SH, Policie Shteti dhe Bashkie, Blerje per pije Freskuese dhe Alkolike, Blerje Siguracione makinash te ndryshme, Blerje material marangozi, Blerje Sobash te ndyshme, Prodhim dhe riparim I veshjeve te karrikeve, sallave te leksioneve, mobilare, Shitje te veglave muzikore, Blerje dhe shitje aksesore kancelarie,leter A4, etj,Blerje librashte ndyshem, Printim dhe Dizinjim I fletpalosjeve, blerje shkrumsash, blerje Flete Skantron, Ndertim I sallave per mbledhje bordi te rendesishme, Blerje te paisjeve te sherbimit te policise dhe ushtrise,Blerje literature per bibloteke, Blerje leter Postera, Blerje Tonera, Blerje Materiale BCU, Sherbim transporti.
Emërtime të tjera Tregtare: EKM Konstruksion & Teknologji shpk
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/12/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, ZK 8260 me nr. pasurie 2/163, vol 33 fq.236 me adrese ne qytetin e Tirane Rruga Irfan Tomina, Shkolla 0

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 12.01.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 25.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 960 553,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 212 399,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:16 222 085,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:916 250,00
Punuar Nga : L.Kanani/ A.Baja