Skip to content

Halcon Oil & Gas Limited - Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-25 09:43:15
JSON

NIPT: M03406402I
Administrator: Deepak Kumar Babubhai Barot; Mohit Deepak Barot
Objekti i Veprimtarisë: Te mundesoje rezerva dhe furnizime te te gjitha llojeve materiale per industrine mbare boterore E dhe P te rrjedhes se siperme per nafte dhe gaz. Te mundesoje dhe te furnizoje tubacione, kokat e puseve, aksesore te tubacioneve dhe te gjitha pajisjet e rrjedhes se siperme lidhur me to.Te mundesoje pajisjet e perfundimit, vareset e rreshtave, "pemeve te Krishtlindjeve", linjave te rrjedhjes, valvulat, tubacionet e linjes dhe te gjithe aksesoret lidhur me to. Te zhvilloje biznesin e mundesimit te te gjitha llojeve te sherbimeve lidhur me sektoret e naftes dhe gazit. Te zhvilloje biznesin e ndertimit dhe instalimit te te gjitha veprave per impiantet per kerkim dhe prodhim te naftes, impiante petrokimike, impiante te gazit natyror te lengezuar, rafineri, tubacione dhe ujesjellesi.Te perfshihet ne nxjerrjen, rafinimin, procesimin, perzierjen, levizjen naftes dhe gazeve hidrokarbure, likuide dhe solide per industrine kimike dhe petrokimike te naftes, instalimi I impianteve te naftes dhe impianteve kimike te naftes, transporti dhe depozitimi i kimikateve industrial, kimikateve organike industrial baze dhe kimikateve joorganike si dhe mbledhjen, trajtimin, transportin ne rruge tokesore, shperndarjen apo shperhapjen e derdhjeve kimike dhe industriale ujore dhe ajrore. Te zhvilloje cdo biznes apo te beje cdo gje qe i duket shoqerise e mundshme per t'u zhvilluar brenda kufijve ligjore. Te lidhe kontrata, marreveshje me cdo shoqeri tjeter kete shoqeri ose ne emer te cdo shoqerie tjeter objektiva per te cilat shoqeria eshte krijuar. Te beje te gjitha gjerat e tjera qe mund te konsiderohen te rastesishme apo te favorshme per arritjen e objektivave me siper apo secilen prej tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: Halcon Oil & Gas Limited - Albania
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 06/10/2020
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Nigeri
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: Halcon Oil & Gas Company Limited shoqeri e se drejtes Nigeriane, themeluar me 31.12.2019, me adrese te selise 34, Rruga Towolawi, Coker, Surulere, Lagos, Nigeri me numer regjistrimi RC-1644925 dhe me perfaqesues ligjor Victoria Oyamine Eneji dhe Mobisola Modinat Shobayo . (Sipas Vendimit per Hapjen e Deges ne Shqiperi, date 21.12.2020)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 30.06.2021, terhequr nga QKB date 13.07.2022, Pronaret perfitues te subjektit Halcon Oil & Gas Limited - Albania zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Mobisola Shobayo , shtetase nigeriane, e datelindjes 1966, pronare perfituese per 55% te kapitalit, pasi zoteron 55% te kapitalit te shoqerise meme Halcon Oil & Gas Company Limited, ndersa shoqeria Halcon Oil & Gas Company Limited zoteron 100% te kapitalit tek Halcon Oil & Gas Limited - Albania. Data e percaktimit si pronare perfituese eshte 17.11.2020.

Victoria Eneji , shtetase nigeriane, e datelindjes 1991, pronare perfituese per 45% te kapitalit, pasi zoteron 45% te kapitalit te shoqerise meme Halcon Oil & Gas Company Limited, ndersa shoqeria Halcon Oil & Gas Company Limited zoteron 100% te kapitalit tek Halcon Oil & Gas Limited - Albania. Data e percaktimit si pronare perfituese eshte 17.11.2020.

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 26.06.2022, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja Kastrioti, Rruga" Rauf Nallbani", Ndertesa Ish-Vefa, kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.07.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar te Shoqerise se Huaj
Vendim per Hapjen e Deges ne Shqiperi date 17.09.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, terhequr 13.07.2022
Vendim per Hapjen e Deges ne Shqiperi, i ndryshuar date 21.12.2020
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani / A.Baja