Skip to content

ALFA Albanian Food Agency
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-05 09:54:54
JSON

NIPT: M06502001L
Administrator: Ivan Gilardi
Objekti i Veprimtarisë: Menaxhimi dhe sigurimi i sherbimeve te integruara per shoqerite, organet private dhe/ose publike, autoritetet lokale ne forme te drejtperdrejte dhe te terthorte dhe ne vecanti: sherbimet menaxheriale, organizimi i biznesit ne fushen e: mbrojtjen e shendetit dhe sigurise ne vendin e punes nepermjet organizimit te jashtem te sherbimit te parandalimit dhe te mbrojtjes, menaxhimit te mbikqyrjes shendetesore, vizitave mjekesore te pergjithshme dhe mjekesore per profesionistet ne rrezik; siguria e parandalimit te aksidenteve, vleresimi i ekspozimit te punetoreve te zhurmes; siguria e ushqimit (sistemi HACCP i vete kontrollit te ushqimit); higjenen dhe sigurine e mjedisit (furnizimi me uje, mbetjet e ngurta dhe hedhja e ujerave te ndotura , emisionet atmosferike), vleresimi i ndikimit akustik dhe mjedisor dhe sistemet e zvogelimit te zhurmes; parandalimi i zjarrit edhe nepermjet sistemeve telematike te largeta (rrjeti i internetit); siguria neper kantiere pune; formimi ne distance; perpunimi i rrogave; marketingun e mjeteve, pajisjeve dhe aksesoreve. Ndertimin, realizimin, menaxhimin, mirembajtjen, shitjen dhe blerjen, dhenien me qira te ndertesave, puneve civile, industriale dhe infrastrukturore te cfaredo lloji dhe natyre dhe ne vecanti ofrimi i te gjitha sherbimeve per studimin, projektimin, konsulencen, asistencen, menaxhimin e puneve dhe cdo aktivitet tjeter ne fushen inxhinierise dhe arkitektures. Aktiviteti perkates, drejtperdrejt ose terthorazi, ne sektoret e sistemeve te ajrit te kondicionuar, ventilimit dhe termoventilimit, te sistemeve te ngrohjes elektrike dhe hidraulike; dizajn te brendshem dhe dyqane; instalimi i pjeseve mekanike; blerjen per instalimin e materialeve ndertimore, te te gjitha makinerive per instalimin e sistemeve te kondicionimt, ventilimit dhe termoventilimit, te makinerive per sistemet e ngrohjes, elektrike dhe hidraulike. Organizimi i konferencave, seminareve te studimit, kurseve te perseritjes dhe trajnimit profesional, me theks te vecante ne sigurine e ushqimit, punetoreve dhe vendeve te punes, gjithashtu si ofrues te ECM (Edukimi i vazhdueshem mjekesor). Ndihma per operatoret ekonomik permes ofrimit te sherbimeve sekretarise, procedurave administrative, kontabilitet, analizes se biznesit, marredhenieve me publikun dhe kerkimeve te marketingut. Zhvillimi dhe sherbimi i marketingut i software-ve aplikativ per lenden perkatese dhe krijimi i faqeve te intenetit, studimeve dhe realizimeve grafike. Realizimi, zhvillimi dhe marketingu i teksteve, botimeve, artikujve, broshurave, mjeteve mesimore, perdorimit te teknologjise me te avancuara, si per realizimin ashtu edhe per shperndarjen, per subjektet ne fjale. Shoqeria mund te kryeje aktivitete te franchising-it dhe te marre perfaqesime dhe te jete i lecencuar dhe nen- i licencuar, ekskluziv apo jo, i patentave per shpikjet industriale, modelet e perdorimit dhe zbukurimet, software-ve, markat, know-how dhe asistenca teknike, reklama, slogane dhe shenja te tjera dalluese; te gjitha ne menyren me te gjere, pa perjashtime ose kufizime te cfaredo lloji, per llogari te tyre dhe/ose ne emer te paleve te treta, drejperdrejt ose terthorazi, per urdhera, tendera, per koncensione dhe ne cdo rast si ne Shqiperi dhe jashte vendit, dispozitat e tanishme te ligjit dhe me perjashtimin e shprehur te profesioneve te mbrojtura, si dhe aktivitete, ushtrimi i te cilave i nenshtrohet regjistrimit ne listat profesionale.
Emërtime të tjera Tregtare: ALFA Albanian Food Agency
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/02/2020
Rrethi: Shkoder
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Depozitim i Urdhrit Nr.95 Prot., datë 03.02.2022, lëshuar nga Zyra Permbarimore Private “TDR GROUP” shpk, drejtuar QKB-se, ku ështe urdheruar vendosja e mases se sekuestros mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga Anton Gurakuqi ne shoqerine “ALFA Albanian Food Agency” shpk me NIPT - M06502001L.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Rruga Ludovik Saraqi, godine 3 kateshe, kati i 2-te, zona kadastrale 8593, ndertesa nr 11

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Urdher per Venien e Sekuestros Konservative date 03.02.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja