Skip to content

PRIME INVESTMENT GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-13 11:57:20
JSON

NIPT: M11308002L
Administrator: Petrit Salla
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit, punime ndertimi, projektime, prodhim material, ndertimi, mbikqyrje, kolaudim,etj; Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore deri ne 5 kate. Rikonstruksione. Ndertim banese me skelet mbi 8 kate; Perforcime themeli e punime nentokesore. Izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat. Themele te vecanta. Ndertim ambiente dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte. Tregtimi me shumice e pakice,import-eksport i mallrave dhe materiale te ndryshme industriale, ushqimore, bujqesore, blegtorale, makineri e pajisje te ndryshme, pajisje ndertimi, pajisje elektrike edhe elektronike, pajisje hidraulike, hidrosanitare, elektrike, materiale ndertimi, mallra te te gjitha llojeve.Prodhimi i ketyre materialeve dhe mallrave dhe tregtimin e tyre,i pjeseve te tyre te kembimit,brenda dhe jashte vendit. Prodhim materiale inerte. Prodhim elemente betoni e b/arme te zakonshme-pararendur,gure dekorative etj.Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi.Ne menyre me specifike, Shoqeria do te mund te kryeje çdo aktivitet te ligjshem tregtar import, eksporti, tregtia me shumice e pakice te mallrave, cdo aktivitet qe lidhet me çfaredolloj pasurie te luajtshme dhe/ose te paluajtshme, duke perfshire por pa u kufizuar vetem ne blerjen, shitjen, transferimin, ndertimin, nen-kontraktimin, disponimin, posedimin, menaxhimin, marrjen apo dhenin me qira, leasing e pasurive te luajtshme dhe/ose te paluajtshme, dhenien e fitimin e çdo te drejte apo privilegji ne lidhje me keto pasuri. Gjithashtu shoqeria do te kryeje çdo lloj aktiviteti tjeter siç mund te konsiderohet i nevojshem apo i dobishem apo ndihmes ne permbushjen e qellimeve te mesiperme.Shoqeria mund te kryeje çdo operacion tregtar, operacione qe lidhen me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme dhe hipotekore qe lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, te jape garanci te treteve si edhe te bleje dhe shese ose marre me qira ndermarrje, dege ndermarrjesh, si edhe te kete pjesemarrje ne shoqeri, ente, konsociume, te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me te vetin apo gjithsesi funksional per arritjen e qellimeve te shoqerise. Me ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryej çdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te shoqerise.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/12/2020
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Gjermani
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 800 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: WSI eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar ne daten 25/10/2013 qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise me NIPT: L32301006L me adrese ne Tirane, Njesia administrative nr.5, rruga Emin Duraku, Pallati Binjakët, me administratore Vanessa Hoçuk Sinani dhe me ortak te vetem shoqerine SIG Holding GmbH. Sipas te dhenave te QKB ne daten 13.06.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 18.05.2021, terhequr nga QKB date 13.06.2022, Pronaret perfitues te subjektit PRIME INVESTMENT GROUP zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Bledar Sinani , shtetas gjerman, i datelindjes 1971, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme Sig Holding GmbH. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 30.12.2020.

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Administrative Nr. 5, Rruga “Brigada VIII”, Ndertesa Nr. 6, Hyrja 7, Apartamenti 1, 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.06.2022
Akt themelimi i Shoqerise
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, 18.05.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara/ A.Baja