Skip to content

Gulliver Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-09-28 08:07:52
JSON

NIPT: M11411031T
Administrator: Sandro Filipponi
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimin, riparimin, qiradhenien, instalimin, prodhimin dhe perfaqesimin e materialit elektrik, elektronik, percuesit elektrik, material radiofonik, informatik (komponent hardware dhe software), per telekomunikacion dhe per telefonine celulare, per automatizimin e shtepise dhe per elektroshtepiaket ne pergjithesi, duke perfshire materialin per sektorin e sigurimit te personave dhe te gjerave dhe parandalimin e aksidenteve, panele solare dhe aparatura per kursimin e energjise elektrike, aparatura dhe materiale te sektorit hidro dhe termosanitar. magazinimin, krijimin, dhe ushtrimin e/ose menazhimin e magazines, magazinim edhe per llogari te te treteve te mallrave te te gjitha tipeve. trasportim per vete ose per llogari te te treteve, trasportime dhe transferime si edhe te gjitha operimet e lidhura me transportin e mallrave dhe te materialeve prone private, shoqeri tregtare dhe ente publike duke perfshire punen e hamallit, logjistike dhe levizje e mallrave. organizimin e kurseve per formim profesional ne sektoret e mesiperm (jo per qellimin e futjes ne pune , por per trajnimin e punetoreve te cilat jane te punesuar ose per klientet). aktivitetin e ECommerce te kryer per vete dhe per llogari te te treteve. Shoqeria mund te kryeje te gjitha operacionet tregtare imoiliare dhe financiare te cilat do te konsiderohen te nevojshme nga organi administrative per zbatimin e objektit te themelimit te shoqerise me perjashtim te aktivitetit financiar kundrejt publikut.
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 11/02/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 215 100,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: GULLIVER, eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar qe funksionon sipas ligjeve te Italise,numer regjistritmi 07666120964 e themeluar ne date 10.01.2012, me seli ne Milano, rruga Cerva CAP 20122, me kapital 10.000(dhjetemije euro ) me perfaqsues ligjor z.Sandro Filipponi. (sipas dokumentit te vertetimit te regjistrimit, date 12.01.2021)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas Vendimit te administratorit te shoqerise, u vendos pezullii I shoqerise pa afat. Statusi ishte “Aktiv” u be “Pasiv”.
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise se huaj eshte 10.000( dhjetemije euro) dhe eshte konvertuar ne leke me kursin e kembimit te BSH te dates 27.09.2021.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rrugen Ndre Mjeda, Rezidenca Eagle in Flight, App 2020

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28/9/2021
Statuti i shoqerise, date 12.01.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara