Skip to content

E.G.M Company
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-14 07:30:07
JSON

NIPT: M11509004P
Administrator: Adela Kondakçiu
Objekti i Veprimtarisë: Të ndërmarre veprimtari biznesi si një shoqëri e përgjithshme financiare dhe tregtare, duke përfshirë, por jo duke u limituar vetëm në shërbime ëeb financiare dhe tregtare në bashkëlidhje me njera - tjetrën ose si sipermarrje të ndara dhe të dalluara të të gjithave ose vetëm të ndonjërës nga si më poshtë vijon: komisionere, financiere, agjentë, financiare, kandidat, administrues I besuar, agjent, permbarues, administrator, marrës për llogari, ose në kundërt, në emër te korporatave private ose publike, shoqërive ose personave. Të sigurojë shërbime në ndërlidhje ketu, qoftë si një biznes i vetëm, qoftë si biznese të dallueshme dhe të ndara, në cdo anë te globit. Projektimi dhe realizimi i fushatave publicitare dhe promovuese nëpermjet shfrytëzimit të të gjitha instrumentave, përfshirë marketingun telefonik dhe instrumenta të tjera te marketingut të drejtpërdrejtë; Projektimi. realizimi dhe shit-blerja e shërbimeve të call center, si inbound dhe outbound. Projektimi, administrimi dhe shit-blerja e produkteve dhe shërbimeve telematike, informatike dhe te marketingut, në fushën telefonike, informatike dhe tregtare; Administrimi dhe tregtimi i bankave të të dhënave te finalizuara per marketing; Përfaqësimin dhe sherbime në fushën e telekomunikacioneve dhe të prodhimeve e sherbimeve telematike. Per te realizuar objektin e aktivitetit te saj, Shoqëria mund të veprojë në Shqipëri dhe jashtë, dhe të kryejë cdo aktivitet tjetër të nevojshëm, të lidhur, instrumental, të përafërt, elementar, ose sidoqoftë të dobishëm, për shembull: Të ofrojë garanci reale dhe/ose personale si për detyrime të vetat, ashtu edhe për të tretët.Të marrë përsipër, të lejojë dhe/ose të heqë dorë nga pjesemarrje direkte ose indirekte në shoqëri të tjera dhe ndermarrje, si Shqiptare ashtu edhe te huaja, që kryejnë veprimtarinë e tyre, me qëllim që të lehtësojnë realizimin e objektit social;Veprimtari tregtare dhe industriale, import dhe eksport te mirash, shërbimesh dhe produktesh.
Emërtime të tjera Tregtare: E.G.M Company
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Perlat Rexhepi, Nr. Pasurie 4/189-N9, zona kadastrale 8270, Njësia Bashkiake Nr.5.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 14.10.2021
Akt themelimi dhe statuti , date 1.3.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara