Skip to content

G-Invest 21
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-14 13:46:28
JSON

NIPT: M11509018I
Administrator: Denis Gova
Objekti i Veprimtarisë: Importi, eksporti dhe tregtimi me shumicë e pakicë i sistemeve, impianteve e pajisjeve termosanitare, pajisjeve kancelarike, pajisje kondicionimi e ngrohje – ftohjeje e aksesorë të tjerë të lidhura me to;Import, eksport i të gjitha llojeve të materialeve të ndërtimit, brenda edhe jashtë vendit, përllogari të vetë shoqërisë apo të tretëve, ku përfshihen dhe materialet termosanitare si dhe çdo material tjetër që përdoret për qëllime ndërtimi; prodhimi, përpunimi, montimi i fasadave të xhamit, dyer, dritare, tenda dielli;Prodhimi,përpunimi, montimi i impianteve termosanitare, instalimi e mirëmbajtja e tyre; Import, eksport,tregtim me shumicë e pakicë i pajisjeve industriale, elektrike, telefonike elektroshtepiake, artikujve të mobilerisë etj; Import, eksporte tregtim i mjeteve motorike, autovetura, kamione, mjetebujqësore, e pjesë këmbimi të tyre; Ushtrim i aktiviteteve reklamuese e publikimeve me qëllim reklamimi. Pjesëmarrje dhe organizimi i ekspozitave, panaireve dhe/ose aktiviteteve të ngjashme brenda dhe jashtë vendit; Hartimi i studimeve,projekteve dhe zbatimi i tyre; Transport kombëtar e ndërkombëtar; Blerje, shitje, të pasurive të luajtshme e të paluajtshme; Qirramarrje, qiradhënien dhe leasingut, pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, mallrave dhe produkteve për realizimin e qëllimit kryesor të shoqerisë; Konsulencë juridike dhe financiare,Të fitojë, direkt apo indirekt interesa në shoqëri të tjera të cilat kanë një objekt të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë saj. Import-eksport dhe tregti me shumicë dhe pakicë të pajisjeve laboratorike, didaktike, materiale trajnimi, mësimdhënie, sportive. Tregtimi i materialeve të ndryshme mjekësore, kozmetike, reagente, kimikate, material konsumi, komplete diagnostikuese, medikamente, kite, produkte veterinare, standarte bujqësore, bimë dhe pemë, lëndë të para për industri të ndryshme, materiale elektronike, materiale elektrike, hidraulike. Import dhe tregtimi i linjave teknologjike për industri ushqimore dhe laboratore me profile të ndryshme. Zhvillim dhe implementim të programeve të ndyshme software dhe web. Konsulence teknike dhe riparim pajisjesh elektronike. (pc,printer fotokopje,laptop), paisje mjekësore, makineri industriale, ashensore etj. Sherbim printimi, tregtim tonerash, import dhe eksport, tregtim, instalim, mirëmbajtje sisteme alarmi, sisteme alarm kundra zjarrit, sisteme survejimi dhe vëzhgimi CCTV, sisteme akses kontrolli, sisteme UPS, stabilizator, gjeneratore etj. Ndërtim linjash elektrike mbitokësore, ajrore, nëntokësore, kabllore për energjinë elektrike, linja fuqie dhe telekomunikacioni, nënstacione elektrike të larta e të mesme, projektim, zbatim dhe supervizim i rrjeteve. Tregti me shumicë dhe pakicë të materialeve drusore, aksesoreve të mobilerisë. Prodhimi, përpunimi, montimi i materialeve drusore dhe të përafërt me të. Projektim i ndërtimeve civile dhe industriale në fushën e ndërtimit të cdo lloji. Studim dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të çdo lloji. Mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh ndërtimore. Vlerësimi i pasurive të paluajtshme. Vlerësimi i ndikimit në mjedise. Projektim dhe zbatim i impjanteve të ventilimit, ngrohje dhe ftohje të cdo lloji. Punime të përgjithshme ndërtimi, si ndërtime civile dhe industriale të çdo lloji. Kryerja e cdo lloj punimi tjetër në fushën e ndërtimit që do të përcaktohet në Licencën përkatëse që do të pajiset nga institucionet përkatëse. Tregtimin me shumicë dhe me pakicë të pijeve, kafesë dhe tregtimin e të gjithë produkteve ushqimore e joushqimore dhe të tjera të ngjashme me to. Import-export të produkteve ushqimore dhe jo ushqimore tregtimin me shumicë dhe pakicë. Shërbime pastrimi dhe mirëmbajtjeje të ambienteve të brendshme dhe të jashtme, industriale dhe civile, publike dhe private. Pastrime të përditshme, pastrime speciale, pastrime pas rikonstruksioneve, lyerjeve etj. Larje, pastrim të fasadave tetë gjitha llojeve në cdo lloj lartësie. Pastrim dhe larje të kolltuqeve, divaneve, karrigeve, të cdo lloj tavani, tapeteve, moketeve, perdeve të holla e të trasha, grilave etj. Shërbime lavanterie dhe hotelerie, larje, hekurosje për cdo lloj subjekti dhe transporti i materialeve të pastrimit. Shërbime lavazherie për cdo lloj automjeti. Pastrim e dezinfektim të ambienteve të brendshme e të jashtme, DDD. Tregtim,furnizim, import me shumicë e pakicë të detergjentëve, produkteve, materialeve, pajisjeve, mjeteve, aksesorëve, makinerive të pastrimit. Shërbim lavanderie
Emërtime të tjera Tregtare: G-Invest 21
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Njësia bashkiake Nr.10, Rruga "Hajdar Hidi”, Pallati 2, shkalla 1, kati 4, apartamenti 21.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 14.10.2021
Akt themelimi i shoqerise, date 04.03.2021
Statuti i shoqerise, date 04.03.2021
Vendim i ortakut te vetem, date 08.04.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara