Skip to content

Tab Solutions
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-15 14:32:02
JSON

NIPT: M11510013T
Administrator: Joan Laska
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt te saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke u fokusuar kryesisht në. Zhvillim i aktivitetit të marketingut strategjik dhe operacional dhe hulumtimit të tregut, kërkimi dhe zhvillimi. Krijim faqe interneti për subjekte të ndryshme vendase dhe të huaja. Përgatitje programesh software për telefon, kompjuter dhe web. Aplikacione mobile. Marketing online. Mirëmbajtje programe kompjuterike dhe faqe interneti për subjekte shtetërore dhe jo shtetërore vendas edhe të huaja. Zhvillim software, hardware, instalime dhe adoptime të ndryshme. Instalim dhe montim serverash, mbështetje teknike për subjekte të tjera. Veprimtari të ndryshme në teknologjinë informative dhe shërbime kompjuterike. Prodhimin/zhvillimin, mirëmbajtjen dhe tregtimin të web siteve, prodhimin, mirëmbajtjen dhe marketing App (aplikacione), promovimin dhe koordinimin e studimeve shkencore , teknike dhe kërkimore në fusha dhe ekspertiza të tregut. Për të arritur objektivat e kompanisë. Shoqëria mund të kryejë operacionet tregtare, industriale dhe bankare, hipotekore dhe të pasurive të patundshme, të përdorin çdo formë të financimit me institucionet e kreditit, bankat dhe kompanitë private, duke liruar garanci të patundshme dhe personale. Dhënia e konsulencës dhe shërbimeve ndaj shoqërive, institucioneve publike dhe private. Studime dhe analiza tregu, përpunim të planeve industriale, kërkimin e partnerëve strategjikë, organizimin e takimeve, konferencave dhe gjithçka është e nevojshme me qëllim zhvillimin e këtyre shërbimeve të konsulencës. Promovimi dhe pjesëmarrja në mundësi të ndryshme investimi që mund të paraqiten në çdo sektor te ekonomisë së vendit, duke u prezantuar si investitor i barabartë me subjekte të tretë, investitor i vetëm ose investitor mazhoritar me qëllim arritjen e objektivave ekonomikë të shoqërisë dhe pjesëmarrjes në projektet me impakt social që diktojnë rritjen ekonomike të vendit dhe standardet e tij të jetesës. Kryerja e shërbimeve në emër dhe në favor të personave fizikë, shoqërive, konsorciume, shoqatat apo organeve të tjera, publike ose private, kombëtare ose të huaj, dhe të individëve përmes përpunimit të të dhënave. Procesi i përzgjedhjes për rekrutimin e stafit dhe organizimin e kurseve të informacionit, edukimit dhe trajnimit. Shoqëria do kryejë pa kufizim çdo aktivitet tjetër të lejueshëm nga legjislacioni në fuqi edhe pse jo I përmendur në këtë akt. Për mbus hjen e objektit të saj Shoqëria: Mund të marrë pjesë dhe të jetë e interesuar në shoqëri dhe sipërmarrje, shqiptare apo të huaja, që kryejnë aktivitete të njëjta, të ngjashme apo të lidhura me aktivitetin e saj ose të subjekteve pjesëmarrëse; Mund te lidhë kontrata shitblerje, përdorimi, shkëmbimi, sipërmarrje apo marrëveshje të tjera me investitorë, bashkë investitorë, pronarë trualli apo objektesh, operatorë dhe administrues të strukturave turistike; Mund të kryejë të gjithë veprimet e nevojshme ose të dobishme ose që kanë të bëjnë, përfshirë pa u kufizuar në: ofrimin e garancive reale dhe/ose personale për detyrimet e veta dhe të tretëve, veprime me pasuri të luajtshme, të paluajtshme, tregtare dhe çdo veprim tjetër që ka të bëjë me objektin e saj ose që mundëson një përdorim më të mirë të strukturave dhe/ose burimeve nëpërmjet shoqërive ose sipërmarrjeve në të cilat, direkt apo indirekt, Shoqëria ka pjesëmarrje apo kontrollin e tyre. Shoqëria mund të veprojë në Shqipëri dhe jashtë saj dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër të lidhur, ndihmës me qëllim të përmbushë ose të jetë i dobishem për përmbushjen e objektit të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: Tab Solutions
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Serbi, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 7
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Nikoll Jorga, pallat, kati 8, kodi postar 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 15.10.2021
Akt themelimi, statuti i shoqerise, date 09.03.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara