Skip to content

Medusa Group
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-15 10:27:31
JSON

NIPT: M11510015M
Administrator: SIMONE LOVINO
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi. - sherbime menaxhim, mirembatje, marketingu, administrative, ndermjetesim, agjencie;ushtrimi i drejtperdrejte i tregtise ne te gjitha format e saj dhe ne kete drejtim mund te lidhe kontrata ne distance, mund te mbaje, bleje, shese, shkembeje hapesira reklamimi; kompania do te jete ne gjendje te bleje dhe te shkembeje mallra dhe sherbime qe do te perdoren per shitje, import-eksport; kryejne te gjitha operacionet tregtare (perfshire import-eksportin), industriale, letra me vlere dhe pasuri te paluajtshme, ne perputhje me dispozitat aktuale ligjore dhe rregullatore, te cilat konsiderohen te nevojshme ose te dobishme nga Organi Administrativ; te mare, direkt dhe indirekt, jo per qellimin e vendosjes, prona ne kompani italiane dhe te huaja ose subjekte me objekt te ngjashem te lidhur ose te lidhur me ta; -kryejne aktivitetet e lartpermendura ne Shqiperi dhe jashte saj. Te gjitha pasurite financiare, te kualifikuara si te tilla me ligj, nuk do te realizohen ne asnje menyre me publikun. mund te kryeje gdo lloj veprimtarie tjeter qe eshte ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe qe siguron fitime dhe te ardhura te ligjshme brenda kufijve te parashikuar nga legjislacioni ne fuqi, si dhe mund te kryeje gdo operacion prodhimi, tregtar dhe financiar, qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e saj, perfaqesimi dhe asistence administrative.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/02/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Shyqyri Berxolli, Pallati Aurora, Kati i 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 15.10.2021
Statuti i shoqerise, date 25.02.2021
Vendimi i i ortakut te vetem, date 11.03.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara