Skip to content

Solis Corporation
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-28 12:42:31
JSON

NIPT: M11526015A
Administrator: Jorge Edisson Solis San Andres
Objekti i Veprimtarisë: Blerja, shitja, shkëmbimi, tregtimi i tokës dhe ndërtesave për banim, për përdorim industrial. Ndërtimi, rinovimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave të çdo lloji dhe natyre, shërbimet dhe shërbimet nëntokësore, rrugët dhe puset, si dhe punimet e restaurimit të ndërtesave monumentale dhe gërmimeve arkeologjike. Ndërtimi, prokurimi dhe nënkontraktimi, aktiv dhe pasiv, i punëve publike dhe private të çdo lloji dhe destinacioni. Realizimi i punimeve speciale të betonit të armuar. Instalimi i reklamave dhe sinjalistikave rrugore. Ndërtimi, montimi dhe instalimi i zdrukthtarisë metalike; Kryerja e funksioneve të Kontraktorit të Përgjithshëm dhe / ose Këshilltarit Financiar në menaxhimin dhe ekzekutimin e projekteve, përfshirë ato që lidhen me sektorin e shërbimeve të integruara, si në favor të klientëve privatë dhe kompanive të përzier ose njësive ekonomike dhe / ose enteve publike. Marrja e porosive si Kontraktor i Përgjithshëm për projektin dhe ndërtimin e pasurive të patundshme dhe/ose komplekseve të pasurive të patundshme, që kanë ndonjë destinacion; Dhenia "celsa ne dore", nga projektimi në ndërtimin e komplekseve të pasurive të patundshme, të çdo natyre dhe destinacioni, deri në testimin përfundimtar dhe ndihmën e lidhur pas shitjes te gjitha veprimtarite e pershkruara me siper mund te zhvillohen si ne Shqiperi ashtu edhe jashte vendit. Kryerja e studimeve të fizibilitetit dhe planeve ekonomike përkatëse; Konsulencë teknike, tregtare dhe inxhinierike në përgjithësi; Menaxhimi i pjesemarrjeve të shoqërive. Konsulencë dhe asistencë në kërkimin dhe në strategjinë e zhvillimit komercial të produkteve dhe shërbimeve, përfshirë ato të integruara, brenda territorit shqiptar dhe/ose në sinergji me vendet e huaja dhe/ose kompanitë dhe identifikimin e mjeteve për shpërndarje, përfshirë dhe në internet, të këtyre te fundit. Instalimi i sistemeve për prodhimin e energjisë elektrike, sistemeve elektronike, termike, të ventilimit dhe kondicionimit të ajrit, sanitare, furnizim me gaz, mbrojtje nga zjarri, sisteme telefonike, përfshirë punime kanalizimi, instalim, gjithashtu me teknologji e njëjta. Punime tokësore me çdo punim të lidhur me muratim, prishje të ndërtesave, asgjësim të materialeve të mbetjeve, materialeve toksike dhe të dëmshme. Dhënia e shërbimeve dhe zbatimi i studimeve që synojnë optimizimin e menaxhimit të kompanive, subjekteve dhe konsorciumeve, kooperativave, përmes organizimit, ristrukturimit, kontrollit të menaxhimit, planifikimit financiar, kontrollit sasior dhe cilësor të prodhimit dhe kostove përkatëse, zbatimin e metodologjive të tyre dhe palëve të treta, koordinimi teknik, logjistik, komercial, financiar dhe promovimi i kompanive, analiza e rrezikut të biznesit (menaxhimi i rrezikut). Organizimi, mbajtja, koordinimi i seminareve, simpoziumeve, takimeve, planeve dhe kurseve studimore kolektive dhe individuale, trajnimi i stafit (me përjashtimin e ndërmjetësimit në vendosje). Studimi, hulumitimi, furnizimi i teknologjive të përshtatshme për ndërtimin, instalimin dhe vendosjen e fabrikave industriale, fabrikave dhe njësive të prodhimit me çelësa ne dore, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj; përgatitja e studimeve të fizibilitetit, përcaktimi i nevojave financiare dhe identifikimi i instrumenteve mbrojtës, përfshirë subvencionimin, analizën e kthimeve ekonomike, analizën dhe vlerësimin e pasurive, patentave dhe markave tregtare, gjetjen, konsolidimin, transferimin e njohurive të korporatave, hulumtimin dhe promovimin e sipërmarrje, furnizimi i shërbimeve logjistike dhe organizative në Itali për kompani të huaja, edhe si korrespondentë, pa marre domosdoshmërisht marrin rolin e agjencisë ose përfaqësimit. Shoqeria do të jetë në gjendje të kryejë të gjitha transaksionet tregtare, industriale dhe financiare, jo kryesisht, letrat me vlerë, pasuritë e paluajtshme, me sqarimet e përmendura në paragrafin e fundit të këtij neni, të gjykuara nga organi administrativ i nevojshëm ose i dobishëm për të arritur qëllimin e shoqerise. Shoqeria mund të japë hua dhe siguri dhe çdo garanci tjetër reale ose personale gjithashtu për detyrimet e palës së tretë, të marrë aksione ose interesa në shoqeri dhe biznese të tjera për sa kohë që ata kanë një objekt të ngjashëm ose të lidhur me të drejtpërdrejt ose indirekt. Të gjitha jo drejt publikut dhe jo kryesisht. Shoqeria mund të punësojë dhe të japë përfaqësues dhe agjenci, duke përfshirë kompani të huaja, në lidhje me shërbimet dhe produktet e trajtuara. Kompania gjithashtu do të jetë në gjendje të ndërtojë dhe blejë ndërtesa industriale, rurale dhe banimi, për përdorim të drejtpërdrejtë dhe gjithashtu për t'i dhënë ato me qira.
Emërtime të tjera Tregtare: Solis Corporation
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Ekuador
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Rreshit Çollaku, Pallatet Shallvare, nr 43, Hyrja 4, Kati i Pare

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 28.10.2021
Akt themelimi dhe statuti i shoqerise, date 25.03.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara