Skip to content

Eni Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-11-01 14:20:54
JSON

NIPT: M11531003C
Administrator: Andrea Bergamaschi
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj, qofte ne menyre direkte apo permes pjesemarrjes ne shoqeri, agjenci ose sipermarrje te tjera: a. te promovoje, te ushtroje dhe te ekzekutoje cdo lloj veprimtarie lidhur me naften dhe tregtine ne fushen e hidrokarbureve te lengshme e te gazta, si dhe veprimtari ne fushen e burimeve te rinovueshme te energjise dhe burimeve dhe llojeve te tjera te energjise dhe produkteve qe lidhen me to; b. te inicioje, te ekzekutoje ose te hyje ne çfaredo marreveshje me qellim ndertimi, financimi, zoterimi dhe eksploatimi te gazsjellesve, tubacioneve, impianteve per lengezimin dhe/ose rigazifikimin e gazeve natyrore, anijeve per transportimin e naftes (duke perfshire, pa kufizim, gazet natyrore, naften e paperpunuar, LPG dhe LNG) dhe stabilimenteve qe lidhen me ato; c. te lidhe, si transportues ujor apo transportues, kontrata transporti lidhur me gazsjellesit, tubacionet, impiantet per lengezimin dhe/ose rigazifikimin e gazeve natyrore, anijet per transportimin e naftes (duke perfshire, pa kufizim, gazet natyrore, naften e paperpunuar, LPG dhe LNG) dhe stabilimentet qe lidhen me ato; d. te lidhe kontrata si pronar ose perpunues, kontrata perpunimi lidhur me instalimet per lengezimin dhe/ose rigazifikimin e gazeve natyrore dhe stabilimenteve qe lidhen me ato; e. te krijoje dhe marre kuota ne shoqeri apo ndermarrje te tjera qe merren me veprimtari ne fushat e permendura ne pikat "a" deri "d"; f. te terheqe fonde per financimin e veprimtarive te veta dhe te veprimtarive te shoqerive te lidhura me te; g. t’u jape mbeshtetje dhe t'u ofroje sherbime te çfaredolloj natyre shoqerive te lidhura me te; h. te kryeje te gjitha veprimet, perfshire ketu edhe ngritjen dhe themelimin e degeve dhe filialeve ne cdo pjese te botes,qe jane te keshillueshme, te nevojshme ose te lidhura me objektivet e siperpermendura, etj sipas statutit te huaj.
Emërtime të tjera Tregtare: Eni Albania
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 31/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Holande
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 456 800,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: “Eni Albania B.V” eshte nje shoqeri private me pergjegjesi te kufizuar, e organizuar sipas ligjeve te Holandes, me seli qendrore ne Amseterdam, Holande, dhe e regjistruar ne Regjistrit Tregtar te Dhomes se Tregtise me numer 76565602, e perfaqsuar nga Marco Vittorio Maria Bollini. (sipas Statutit te shoqerise, date 3.12.2019)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Bulevardi Bajram Curri, Qendra Tregtare Europiane -Business Center, Kati i 4, Nr i Zyres 3.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik I Regjistrit Tregtar, date 1.11.2021
Statuti i shoqerise, date 3.12.2019
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara