Skip to content

TOLGAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-11-02 09:50:03
JSON

NIPT: M11601505Q
Administrator: Luca Ranucci
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimet mbështetëse të shoqërisë. Shërbimet ndaj hoteleve dhe çfarëdo veprimtarie apo aktiviteti lidhur me këto. Kujdesin dhe mirëmbajtjen e peisazheve, përfshirë parqet, kopshtet, hapësirave të kultivuara, pishinat, hapësirat e brendshme dhe të jashtme. Transferimin e ambalazheve, magazinim e logjistike. Transport për çfarëdo nevoje. Lavanderi industriale. Tregti me pakicë edhe online, me shumicë dhe shpërndarje në sasi të mëdha e organizuar e produkteve ushqimore, pijeve alkoolike dhe jooalkolike, të distiluarave, verëra dhe spumante, dhe në përgjithësi të pijeve të çfarëdo lloji tjetër, si edhe larësve, produkteve, aksesorëve dhe pajisjeve për pastrimin e ambjenteve dhe të personit. Shoqëria mund të menaxhojë tërësisht ose pjesërisht ose të nënkontraktojë sektorë të mundshëm të veprimtarisë së akomodimit. Shoqëria mund të gjejë veprimtari akomoduese dhe jo akomoduese, të promovojë dhe realizojë veprimtari të operatorit turistik, të shpallë dhe organizojë manifestime të çfarëdo natyre dhe lloji, të promovuesit dhe marrëdhënieve me publikun, të menaxhojë veprimtaritë e strukturave që lidhen me promovimin dhe vlerësimin turistik. Shoqëria gjithashtu mundet të ushtrojë veprimtarinë e guidës turistike dhe të animatorit. Të organizojë mbledhje, kongrese, konferenca, seminare, panaire, si edhe çfarëdo veprimtarie që lidhet me asistencën për klientë të çfarëdo strukture. Të kryejë shërbimet e ruajtjes me dhe të paarmatosur në vende publike dhe private. Shoqëria mund të kryejë të gjitha transaksionet e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, tregtare dhe financiare që do të konsiderohen të nevojshme nga organi administrativ si instrument i nevojshëm, ndihmës, i lidhur, shtesë apo i domosdoshëm për realizimin e veprimtarive që përbëjnë objektin e aktivitetit te saj. Shoqëria mundet gjithashtu të blejë aksione ose kuota në shoqëri të tjera të çfarëdo natyre apo objekti veprimtarie analoge, me qëllim ose që i shërbejnë si mekanizëm për realizimin e objektit të veprimtarisë së saj. Të gjitha veprimtaritë duhet të ushtrohen brenda hapësirave ligjore dhe në respektim të normave që disiplinojnë ushtrimin e tyre, përndryshe përjashtohet ushtrimi i tyre. Pavarësisht parashikimeve të mësipërme shoqëria është e lirë të ushtrojë çfarëdo lloj tjetër veprimtarie tregtare, të lejuar nga ligji shqiptar dhe vetëm në përputhje me parashikimet e këtij të fundit, proçes për të cilin do të mjaftojë vendimarrja e ortakëve të saj sipas proçedurave të përcaktuara në statut dhe në ligjin tregtar shqiptar. Kjo shoqëri do ta ushtrojë aktivitetin e saj duke zbatuar të gjitha kufijtë dhe hapësirat ligjore që parashikon ligji i fushës në Republikën e Shqipërisë. Në këtë kuptim kjo shoqëri do të operojë në tregun shqiptar duke pasur në bazë të veprimtarisë tregtare të saj respektimin e ligjit si dhe realizimin e të gjitha veprimeve ligjore e proçedurale që mundësojnë kryerjen e kësaj veprimtarie tregtare, duke shfrytëzuar në çdo rast potencialin e saj teknik dhe financiar. Në këtë kuadër shoqëria do të respektojë të gjitha normat dhe kushtet e tregut shqiptar në këtë fushë. Shoqëria mund të zgjerojë e ndryshojë në çdo kohë, pas regjistrimit të saj sipas ligjit, objektin e veprimtarisë, duke respektuar parashikimet përkatëse në statut dhe në ligjin tregtar. Shoqëria mund të operojë financiarisht me qëllim investimi të sigurtë qoftë me mjetet e saj financiare, qoftë duke marrë pjesë me kapitalin e saj (pjesërisht ose tërësisht) në kapitalin e shoqërive të tjera shqiptare ose të huaja dhe duke vepruar në mënyrë operative në shoqëri joint venture (bashkëpunimi) në shoqëri të përziera, shoqata apo grupime të përkohshme ndërmarrjesh të mëdha ose të vogla. Ajo mund të japë financime në forma të ndryshme në favor të shoqërive të grupit ku bën pjesë ose të shoqërive të tjera brenda normave ligjore, me përjashtim t çfarëdo lloj raporti me publikun. Gjithashtu mund të blejë kuota pjesëmarrje në shoqëri të tjera, ente apo ndërmarrje me qëllim të një investimi të qëndrueshëm duke ushtruar kështu rolin e shoqërisë drejtuese të grupimit. Në kuadër të objektit të veprimtarisë së saj tregtare shoqëria mund të ofrojë financime të ndryshme nga kuotimet e saj në favor të shoqërive të grupit ku ajo bën pjesë, kur është rasti i tillë, ose në favor të shoqërive të tjera që operojnë në fushën tregtare, e bërë kjo në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, por në asnjë rast nuk mund të ofrojë kuotat e saj si mjete investimi për publikun e gjërë si dhe çdo lloj raporti tregtar me të (publikun) kufizim ky i përcaktuar në mënyrë eksplicite në nenin 68/3 I Ligjit nr.9901 dt.14-04-08 “Për shoqëritë Tregtare” pjesa IV. Shoqëria gjithashtu mund të kryejë të gjitha llojet e transaksioneve tregtare, industriale, shitje pasurish të luajtshme apo të paluajtshme, që do të gjykohen të nevojshme apo në interes të realizimit të objektit të veprimtarisë tregtare nga ana e saj, përfshirë edhe lëshimin e garancive (dorëzani, peng) apo të tjera garanci personale dhe/ose reale në favor të të tretëve, qoftë edhe veprime të karakterit pa shpërblim kur nuk dëmtohen interesat e saj
Emërtime të tjera Tregtare: TOLGAN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31/03/2021
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 24 556,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i Shoqerise eshte 200 (dyqind) Euro, i konvertuar sipas kursit te kembimit te BSH, date 1.11.2021.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lagjja 5, Rruga Kasem Durrsaku, Nd.9, H.11, Kati i I-rë, Zona Kadastrale 8513, pranë Shkollës "Kushtrimi i Lirisë", Pallati 12 kate, ndërtim i shoqërisë Rekon

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar, date 2.11.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara