Skip to content

Ullishtja Agroturizem (ish A & S KOMPANI)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-11-02 12:55:56
JSON

NIPT: M11602509H
Administrator: Ardian Çiçeku
Objekti i Veprimtarisë: Bar, restorante, agroturizëm, katering, hoteleri, evente, etj në fushën e turizmit. Import - Eksport, shitje, blerje, projektim dhe instalime të materialeve elektrike, hidraulike, pajisje të ngrohjes dhe ftohjes, kondicionimi, impiante fotovoltaike, kabina elektrike TU & TM, linja transmetimi TU & TM, nënstacione elektrike, HEC-e, TEC-e, sisteme kamera, sisteme alarmi, etj në fushën e energjisë. Investim dhe menaxhim në fushën e veprimtarisë ndërtimore, për ndërtimin e çdo lloj godine një ose shumëkatëshe, civile, industriale, turistike, bujqësore, qendra biznesi, hotele, bar – restorante, kompletime dhe instalime të nevojshme për to. Ndërtime dhe mirëmbajtje për vepra arti të rrugëve të çdo kategorie, përfshirë dhe autostrada veshje me asfaltobeton të rrugëve (ndërtim mbishtresë), sistemim e asfaltim sheshesh, ndërtim pista e aeroporte, ndërtime hekurudhore, ndërtime vepra arti rrugore dhe hekurudhore, ndërtime detare, sikurse janë ndërtimet portuale, basena punime thellimi në porte dhe zgjerim kalatash, etj. Çeljen dhe ushtrimin e aktivitetit të agjensive imobiliare me qëllim realizimin e shitblerjeve dhe dhënien me qera të pasurive të paluajtshme, me ndodhje në juridiksionin tokësor administrativ të shtetit shqiptar, si dhe ushtrimin e aktivitetit koncesionar brenda dhe jashtë vendit, të agjensive turistike dhe bar-restoranteve. Tregtimin me shumicë dhe pakicë të pajisjeve e materialeve hidrosanitare, elektrike, hidraulike, rrjeteve kompjuterike, akses kontroll, kamera vëzhgimi, instalimin e tyre nëpër objekte, të ashensorëve, dyerve blindate, të prodhimeve prej duralumini e të pjesëve të ndryshme të këmbimit për çdo makineri apo pajisje, si dhe çeljen e reparteve dhe linjave të prodhimit për to brenda vendit e jashtë shtetit, të materialeve të gjithëllojshëm ndërtimorë, të teknologjive dhe mjeteve të mekanizuara për nevojat e ndërtimit. Çeljen e zyrave të menaxhimit, si për interesat e veta dhe për dhënien e asistencës teknike dhe të supervisionit për instalimet elektrike dhe hidraulike ndaj të tretëve. Investim dhe menaxhim dhe punime dhe kanalizime për rrjetet e jashtme dhe të brendshme të ujësjellësve të qendrave të banimit, në qytet, komuna dhe fshatra dhe të çdo rrjeti tjetër të sistemit hidrik, sikurse janë ndërtimi dhe kryerja e punimeve përmirësuese të digave, hidrovorëve, në centralet elektrik, TEC-et, kabina elektrike, nënstacione elektrike, hapje dhe shtrirje tubacionesh për rrjedhjen në kanalizime të ujrave të bardha dhe të zeza duke shmangur çdo ndotje të ambientit dhe mjedisit. Shoqëria do të realizoj investime dhe sipërmarrje ndërtimore për ndërtimin e hidrocentraleve dhe TEC-ve, kabina elektrike, Nënstacione elektrike me qëllim për të realizuar prodhimin, transmetimin dhe shpërndarje të energjisë elektrike, si nëpërmjet ndërtimit të hidrocentraleve të rinj dhe TEC-ve, dhe rehabilitimit të tyre, si vetëm dhe duke bashkëpunuar me investitorë vendas dhe të huaj në ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese në fushën e hidroenergjitikës. Marrjen pjesë në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare, që kanë të bëjnë me çeljen dhe zhvillimin e biznesit, në fushën e ndërtimit dhe të teknologjisë bashkëkohore të tij, me qëllim jo vetëm ekspozimin e gamës së prodhimeve ndërtimore të firmës por dhe për të mundësuar arritjen e marrëveshjeve kontraktore me persona juridik vendas dhe të huaj për zgjerimin apo kooperimin e aktivitetit të përbashkët tregtar me to, si dhe pjesëmarrje në tendera brenda e jashtë vendit
Emërtime të tjera Tregtare: Ullishtja Agroturizem (ish A & S KOMPANI)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/04/2021
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lagjja 15, Rruga Dy Batot, Ish N.B Frutore, Spitallë, Nr.Pasurie 276/18/1, Zona Kadastrale 1574

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 2.11.2021
Statuti i shoqerise, date 01.04.2021
Vendimi i Asamblese , date 05.10.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara