Skip to content

SkyLine Investments
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-09 12:36:18
JSON

NIPT: M11616007I
Administrator: Halit Kasa
Objekti i Veprimtarisë: Kryerjen e ndertimeve civile dhe rrugore, ndertimin per llogari te vet ose te treteve te ndertimeve industriale, bujqesore, kryerjen e infrastruktures urbanistike, te parcelimit, kryerja e punimeve te rrugeve, ujesjellesave, rrjetit te kanalizimeve, gazsjellesve, impiante elektrike, civile dhe industriale, kryerje e punimeve ne rrjetet e shpemdarjes se energjise elektrike private dhe publike. Import- Export i automjeteve te perdorura, shitje me pakice i automjeteve, tregetimi i pjeseve te kembimit, automjete me porosi. Makina me qera. Instalim te impianteve termohidraulike. Rikonstruksion i pasurise publike, asfaltime duke perfshire dhe ato te tarracave dhe hidroizolimin e tyre. Marrja persiper e sipermarrjeve publike dhe private te cdo lloji. Realizimi i impianteve te pastrimit, transformimit te nenprodukteve te pastrimit ne qytet etj. Germime dheu me punime eventuale murature dhe betonarme. Prishja dhe punime ne toke te germuar. Prodhime materiale inerte guri. Prodhime elemente betoni e betonarme te zakonshme, gur dekorativ. Restaurimi i ndertesave dhe monumenteve te kultures. Punime ne siperfaqe te gjelberta, parqe dhe pyje. Mirembajtaja, zhvillimi i dekorit ne mjedise urbane. Transporte te vecanta per llogari te vete ose te te treteve. Shoqeria mund te kryej te gjitha veprimet tregtare dhe financiare te pasurise se luajtshme dhe te paluajteshme. Tregtimin me shumice e pakice, import-eksport te artikujve te ndryshem ushqimor dhe industrial, hidrosanitar, mobiljeve, lendeve te para te perpunuara, bimeve medicinale, duraluminit, druri, te barkafe, restorante etj. Si dhe cdo veprimtari tjeter industriale dhe tregtare qe konsiderohet nga ortaket e nevojshme per realizimin e objektit te veprimtarise. Cdo veprimtari tjeter tregtare qe lidhet ne menyre te drejteperdrejte ose terthorazi me objektin e veprimtarise dhe qe eshte ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Shoqeria, ne menyre dytesore dhe jo ne menyre direkte, dhe sidoqofte vetem per te permbushur objektin tregtar te shoqerise, mund te kryeje cdo veprimtari tregtare e financiare te cilat do te konsiderohen si te nevojshme dhe te domosdoshme. Shoqeria mund te ushtroje aktivitete te tjera ndihmese ose te lidhura duke perfshire importin dhe eksportin, si dhe te gjitha aktivitet e nevojshme dhe te domosdoshme per te permbushur objektin e shoqerise ne perputhje me ligjin.
Emërtime të tjera Tregtare: SkyLine Investments
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/04/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Artan Lenja, Ish Fusha e aviacionit, Kulla numer I, kati i 9, ap 33

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 9/11/2021
Statuti i shoqerise, date 15.04.2021
Vendimi i Ortakeve te shoqerise, date 26.4.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara