Skip to content

CCE-GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-10 09:55:32
JSON

NIPT: M11619050C
Administrator: Hysni Cani
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime Civile dhe Ekonomike, Shperbime te Pastrimit dhe/ose gjelberimit DDD, Punime Elektrike, Shtrim Linjash TM dhe TU, Kabina etj, Punime Hidraulike, Ndertim Ujsjellsa, Punime Bojatisje dhe/ose Lyerje, Hidroizolime, Termoizolime, Punime Ndertime te ndryshme, ndertime te konstruksioneve metalike dhe/ose druri, Germime Dheu, etj". Per realizimin e objektit te veprimtarise se saj shoqeria mund gjithashtu te bleje dhe te shese pasuri te luajteshme dhe/ose te paluajteshme, te' kryeje cdo lloj operacioni financiar aktiv e pasiv, te ndermarre e te zhvilloje cdo lloj aktiviteti industrial, tregtar, qe konsiderohen te dobisheme dhe te pershtatshme si dhe fitimprurese per shoqerise ne perputhje me legjislacionin shqiptare ne fuqi dhe/ose me legjislacionin e huaj per kete qellim. Shoqeria dhe sipas interesit te ortakut dhe/ose ortakeve te saj mund te ushtroje aktivitet tregtar fitimprures te tjera nga ajo e percaktuar ne kete neni, duke respektuar paraprakisht cdo kerkese ligjore dhe/ose nenligjore ne fuqi per kete qellim. Per aktivitet e permendura me siper shoqeria (si dhe ato te papermendura dhe te lejuara ne baze te legjislacionit ne fuqi) mund ti kryej ne sektorin publik, te administrates publike ne pergjithesi si dhe ne sektorin privat. Aktivitete te tilla mund te kryhen nga shoqeria si drejtperdrejte dhe nepermjet subjekteve te treta me qellimet e dhena ose pjesemarrese ose te kontrolluar. Shoqeria me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, ne baze te dispozitave te aktit te themelimit, statutit dhe ne perputhje me ligjin/legjislacionin ne fuqi, mund te marri drejtperdrejte ose indirekt interesa ose pjesemarrje, duke perfshire edhe ato aksionare, ne shoqeri dhe/ose ne ndermarrje te ndryshme ne Shqiperi dhe/ose ne vrfnde te tjera jashte Shqiperise, qe kane objekt te ngjashem, te njejte ose kane lidhje me objektin e saj ose me qellim fitimprurese per shoqerine. Shoqeria nuk ka per te kryer asnje aktivitete pa marre paraprakish licencat apo lejet e nevojshme sipas legjislacionit shqiptare ne fuqi apo legjislacionit te shteteve te huaja ku mund te ushtroje aktivitetin e saj
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/04/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Irfan Tomini, Pallati nr.7/562, Nr pasurie 7/562+1-29 Vol 64, fq 30, Zona Kadastrale nr 8260

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 10.11.2021
Statuti i shoqerise, date 15.04.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara