Skip to content

ALWAYS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-10 10:35:50
JSON

NIPT: M11619052S
Administrator: Bledar Koço
Objekti i Veprimtarisë: Import-Export.Dhenie -Marrje me qera te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme shitje-blerje e pasurive te patundshme; ndertimi i punimeve civile dhe industriale, sisteme hidraulike, instalime, ndertim rrugesh, etj., te marre pjese ne gara publike dhe private, ndertim dhe restaurim i objekteve te te gjitha llojeve, per vete dhe te trete; shit-blerje, qeradhenie-qeramarrje te tokes dhe ndertesave te cdo lloji, ndertim stendash panairesh, administrimin dhe menaxhimin e te gjitha llojeve te pasurive te patundshme dhe aktivitete te tjera lidhur me ndertimin e veprave industriale ketu perfshire edhe fuqine punetore nese kerkohet nga bleresi; krijimin dhe menaxhimin e programeve kompjuterike, te menaxhimit te arkives fizike, kompjuterike perpunimit te te dhenave, ruajtje te arkives fizike apo ne burime te tjera; blerjen, shitjen, instalimin dhe mbeshtetjen e produkteve hardware dhe software; blerjen, shitjen dhe instalimin e pajisjeve dhe mobilje zyre, duke perfshire furnizimet per vete dhe te trete;Telemarketing, organizim eventesh, marketing i pergjithshem, konsulence marketing online.Transferimin e te drejtave te markave te treteve studime dhe kerkime, sherbime formimi per sisteme informatike;Konsulence ne administrimin dhe menaxhimin e eventeve dhe aktiviteteve tregetare.Agjenci private ndermjetesimi per punesim,informime,keshillime,perfaqesime si dhe vleresim te kerkesave dhe te aplikimeve per ndermjetesim ne pune ne vendet e BE,kerkim te vendeve te punes ne vendet e BE. Import eksport dhe tregtim te materialeve te ndryshme, speciale ndertimi, bujqesore, ushqimore, industriale dhe ndertimin e veprave civile, industriale, duke perfshire veprimtari per agjensi imobiliare e turistike, shoqeria do te angazhohet dhe ne sektorin e organizimit te kongreseve, seminareve, shfaqjeve, ekspozitave, panaire, sherbime perkthimesh, menaxhim marketingu, reklamash, ndermjetesi ekonomike, sherbime logjistike ne fushat e mesiperme, ky aktivitet do te zhvillohet ne fushen internacionale dhe nacionale.Sherbime agjensie detare dhe te rekomandimeve detare: broker detar, ajror dhe siguracionesh; sherbime detare dhe ajrore; sherbime te ngjashme me te;sherbime spedicioni per ngarkesa te vogla dhe me mjete trasporti vendase brenda dhe jashte Shqiperise; sherbime per aktivitet depozitimi dhe magazinimi i mallrave dhe I mjeteve ne magazinat ose depozitat nacionale ose te tjera; pergatitjen e praktikave doganore ne pergjithesi per llogari te te treteve; aktivitetet ne veprimet portuale, asistence dhe organizim i operacioneve te ngarkim/shkarkimit te mallrave dhe pasagjereve; sherbime qe lidhen me aktivitet te komisarit te avarive dhe likujdatorit te avarive; organizimi I shkarkimit dhe levizjes se konteniereve; veprimtari eksporti dhe importi i mallrave ne pergjithesi dhe veprimtari turistike dhe tour operator. Jep me qera shoqerine; Ka te drejte te bashkepunoje me qellim fitimi ne ndermarrje ose shoqeri te tjera te çfaredo lloji, dpi dhe sido qe te jene krijuar ato; cdo lloj tjeter aktiviteti financiar tregetar, industrial,ndertimi qe do te shihet ne interes te realizimit te objektit social te saje.Shoqeria gjithashtu ka te drejte te japi hua, financime per te tretet per shoqeri qe lidhen me te ose per shoqerite qe kontrollohen nga vete ortaket.Mundet gjithashtu te marre ndihma se financime nga cfaredo ent publik ose privat, shqiptar apo i huaj, nga institute bankare ose nga shoqeri qe lidhen me te ose qe kontrollohen nga ortaket.Agjensi qe trajton praktikat e qarkullimit te mjeteve me motor dhe/ose te rimorkiove. Licensim i subjekteve te transportit. Kryerjen e veprimtarise se dhenies me qira te mjeteve rrugore me motor dhe/ose rimorkiove. Ndermjetesim ne shitje, blerje te mjeteve rrugore me motor dhe/ose rimorkiove te reja ose te perdorura. Kryerjen e veprimtarise se shitjes, blerjes te mjeteve rrugore me motor dhe /ose rimorkiove te reja ose te perdorura si dhe tregtimin e tyre. Shoqeria sipas nevojave te aktivitetit ka te drejten e ushtrimit te cdo aktiviteti te ligjshem, te lejueshem per formen e shoqerise, e cila nuk ndalohet me ligj (sipas nenit 7 te Ligjit nr.9901, dt.14/04/08). Aktivitet ne fushen e siguracioneve, agjenci turistike, shitje biletash trageti, avioni, etj. Aktivitete te agjenteve te sigurimit dhe komisionereve.Import eksport dhe tregtim te materialeve te ndryshme, speciale ndertimi, bujqesore, ushqimore, industriale dhe ndertimin e veprave civile, industriale, duke perfshire veprimtari per agjensi imobiliare e turistike, shoqeria do te angazhohet dhe ne sektorin e organizimit te kongreseve, seminareve, shfaqjeve, ekspozitave, panaire, sherbime perkthimesh, menaxhim marketingu, reklamash, ndermjetesi ekonomike, sherbime logjistike ne fushat e mesiperme, ky aktivitet do te zhvillohet ne fushen internacionale dhe nacionale.Import dhe tregtim me shumice dhe me pakice online dhe ne njesi te caktuara tregtare te artikujve industriale: -Ngritje dhe shfrytezimi i bareve, picerive, restoranteve dhe hoteleve; -Ngritje dhe perdorim i agjensive turistike, exchange-ve dhe i agjensive publicitare: ...etj sipas statutit.
Emërtime të tjera Tregtare: ALWAYS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/04/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Nam Teg” sh.p.k e regjistruar prane QKB me NIPT; M01908001U, me seli ne adresen Rr. Papa Gjon Pali II, Arena Center, e perfaqsuar nga administratori Kreshnik Kasneci. (Sipas Statutit te shoqerise, date 02.04.2021)
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Budi, pasuria e regjistruar ne ZK 8160,Vol.13,fq 2 me nr.pasurie 4/273

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 10.11.2021
Statuti i shoqerise, date 02.04.2021
Vendimi i Ortakeve te shoqerise, date 11.05.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara