Skip to content

HANNA INSTRUMENTS ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-11 11:43:50
JSON

NIPT: M11621034H
Administrator: Xhafer Berisha
Objekti i Veprimtarisë: Tregeti / instalim dhe prodhim i instrumenteve per laboratore reagent dhe prodhime kimike;Tregeti / instalim dhe prodhim i instrumenteve e veglave te punes per agrikulture, peshkim, blegtori, prodhirne ushqirnore, pijeTregeti / instalim dhe prodhim i serave dhe i pajisjeve per bujqesi ne ambjente te brendshme.Tregeti / instalim dhe prodhim i pajisjeve industriale.Tregeti / instalim dhe prodhim i impianteve per trajtimin e ujrave.Tregeti / instalim dhe prodhim i pishinave dhe pajisjeve per pishina Furnizimi i sherbimeve te konsulences ne fushat kimike, agronomi, dhe trajtimin e ujrave. Kryerja e analizave kimike dhe biokimike .Kalibrimi dhe leshimi i certifikatave te akredituara te kalibrimit te termometrit dhe elektroanalitikes. Shoqeria. me qellim investimin e kapitaleve te saj, mund te kete interesa dhe te marre pjese ne shoqeri te tjera qe kane objekte veprimtarie te cfaredo lloj natyre, te ngjashme, apo qe lidhen me aktivitetin e saj; ajo mund te jape gjithashtu garanci te pergjithshme, apo edhe reale per pale te treta. Te gjitha aktivitetet e mesiperme duhen te kryhen Brenda limiteve ose ne perputhje me normat qe rregullojne aktivitetin
Emërtime të tjera Tregtare: HANNA INSTRUMENTS ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/04/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Sllovenia
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 840 350,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “HANNA SERVICE d.o.o” eshte shoqeri e se drejtes sllovene, regjistruar prane Regjistrit te shoqerive te Kooper, Capodistria- Sllove, ne 2012, me NIPT 6236618000, me seli ne Bertoki, Sermin, 75 H, Koper, Capodistria-Slloveni. ( sipas Akt themelimit te shoqerise, date 10.04.2021)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte 15.000(pesembedhjete mije) euro, i konvertuar sipas kursit te kembimit te BSH, date 10/11/2021
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Jeronim de Rada, Nd. 1, H.25, Ap. 40. Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik I Regjistrit Tregtar, date 11.11.2021
Statuti i shoqerise, date 10.04.2021
Vendimi i Asamblese se Pergjithshme, date 21.05.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara