Skip to content

Business Consulting Tirana
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-11 14:23:45
JSON

NIPT: M11622020T
Administrator: Denis Rama
Objekti i Veprimtarisë: Konsulence per shoqerite dhe sipermarrjet, konsulence per manaxhimin administrativ dhe planifikim te shoqerive. Koordinimin teknik-financiar dhe administrativ te shoqerive, entiteteve, sipermarrjeve, konsorsiumeve dhe shoqatave te te cilat shoqeria eshte pjesemarrese ose per te cilat ka interes. Blerja, posedimi ose transferimi i detyrimeve, edhe te konvertueshme ne aksione, ose me te drejte per te nenshkruar ose blere aksione te shoqerive italiane dhe te huaja. Blerja, posedimi dhe transferimi i letrave me vlere te shtetit italian ose te huaj, apo te titujve te tjere me qellim investimi. Blerja, shitja, qeradhenie dhe qeramarrje e lendes se pare, mallrat instrumentale, produkteve te perfunduara dhe gjysem te perfunduara, te pershtatshme per zhvillimin e veprimtarise se ndermarrjeve, kompanive, entiteteve dhe pale te lidhura te biznesit ose pale ne te cilat shoqeria ka interes. Blerja, shitja dhe dhenia e te drejtave, te mirave jomateriale ne pergjithesi, perfshire pronesine intelektuale, qe lejojne ose lehtesojne kryerjen e aktivitetit dhe zhvillimin e shoqerive, sipermarrjeve, konsorsiumeve dhe shoqerive te tjera ne te cilat shoqeria eshte pjesemarrese ose per te cilat ka interes. Aktivitet kombetar dhe nderkombetar i spedicionit,ruajtjes, shperndarjes dhe transportit, edhe per pale te treta, import-eksport i lendes se pare, produktit gjysem-te gatshem dhe te gatshem, te mirave materiale dhe jo-materiale, Analize e tregut ne funksion te zhvillimit dhe optimizimit te sherbimeve te caktuara. – Realizimi i qeradhenies dhe qeramarrjes te pasurive te paluatshme ose kryerja e sherbimeve te lidhura me shfrytezimin e strukturave te pasurive te paluajtshme ne favor te shoqerise ose paleve te lidhura, shoqerise meme, shoqerive kontrulluese, apo ne favor te paleve te treta. Sigurimi ne perfitim te ketyre paleve, i sherbimeve te lidhura ne realizimin e projekteve dhe programeve ne fushen e komunikimit, sistemeve informatike, grafikes; kryerjen e sherbimeve te konsulence dhe asistences teknike ne lidhje me impiante, makineri, pajisjet, qeramarrjen e tyre, si dhe kryerjen e studimeve dhe kerkimeve per politikat e manaxhimit te shoqerive, realizimin e marketingut; - Shoqeria eshte pergjegjese te kryeje gjithcka eshte e nevojshme, gjykimin e organit administrativ, per qellimin realizimin e objektit te shoqerise, perfshire gjithashtu, te kryeje operacione tregtare dhe industriale, financiare dhe bankare, te manaxhoje pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, me perjashtim te atyre jo ne perputhje me ligjin; Leshimi i garancive, te drejtave, hipotekave dhe garancive, edhe atyre personale ne favor te paleve te treta, lenien e tyre hipoteke ne favor te institucioneve financiare kredidhenese, bankave, kompanive, individeve; lenien garanci te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme; marrjen e aksioneve dhe interesave ne shoqeri dhe ne shoqeri te lidhura. Shoqeria mund te punesoje dhe t’i jape te drejte agjensive, komisionereve, perfaqesuesve te tjere; mund te percaktoje pjesemarrjen ne cdo forme te kapitalit, punes ose tjeter, si dhe te kryeje te gjitha operacionet tregtare (perfshire import-eksportin), financiare, operacionet e manaxhimit te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, te nevojshme ose te dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise. Gjithashtu shoqeria mund te marre aksione, kuota dhe pjesemarrje ne shoqeri dhe sipermarrje te tjera analoge, te ngjashme, ose te lidhura me objektin e saj, te leshoje te drejta dhe garanci ne pergjithesi, dhe te drejta reale, me qellim permbushjen e objektit te aktivitetit
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/04/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Autostrada Durres -Tirane, Kashar, Zona Kadastrale 21/05, Nr.Pas 1186/14, Tirane.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 11.11.2021
Akt themelimi, date 09.04.2021
Statuti i shoqerise, date 09.4.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara