Skip to content

MS Group 21
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-25 09:25:56
JSON

NIPT: M11717501V
Administrator: Meshan Kadiqi
Objekti i Veprimtarisë: Konsulencë menaxheriale, konsulence menaxhimi financiar, pergatitjen e planeve te biznesit, implementimin dhe zhvillimin e tyre. Rekrutim dhe sherbime burimeve njerezore. Krijimi i faqeve ëeb, platformave elektronike ne internet dhe aplikacioneve me synim zhvillimin e aktivitetit te shoqerise ne marketing edhe nepermjet pajisjeve elektronike te komunikimit ne distance.Komisioner, Ndermjetes, Agjent Shitje, Agjent Publicitar, spote online dhe publicitete per sherbime ne fushen e mjekesise dhe shendetit per vendas dhe te huaj. Sherbime ne specialitete te ndryshme mjekesore, vizita, konsulta,kontrolle mjekesore, ekzaminime etj. Pjesemarrjene investime industriale dhe tregtare, si dhe ne aktivitete te ndryshme financiare, tregtare e industriale. Marrja/dhenia me qira e pasurive te 2 paluajtshme;mund gjithashtu te kontribuoje, drejtpersedrejti ose terthorazi, por gjithmone me qellimin e vetem per arritjen e objektit te shoqerise dhe jo ne menyre dominuese, me pjesemarrje dhe interesa ne shoqerite tjera dhe kompani me objekt te njejte ose te ngjashem me te dhe mund te lidhe kredi hipotekimi dhe fondesh, vendosja e pengjeve, barreve siguruese per te siguruar huate e shoqerise ose paleve te treta. Marketing dhe shperndarja e prodhimeve te saj dhe sherbime ndaj te treteve.Pjesemarrja ne shoqeri ekzistuese ose qe do te krijohen ne te ardhmen, me qellim krijimin e subjekteve ligjore, me qellime te njejta apo te ngjashme. Pjesemarrja ne prokurime publike ose private, qe lidhen me ofrimin e sherbimeve dhe te gjitha aktiviteteve te tjera te parashikuara ne objektin e kesaj shoqerie. Ne pergjithesi te gjitha aktivitetet industriale, tregtare, financiare, civile, te luajtshme ose te paluajtshme, qe mund te lidhen direkt ose indirekt me objektin e shoqerise ose me objekt te ngjashem apo te perafert. Perfaqesimin e shoqerive te ndryshme, shqiptare dhe te huaja, qe kane objekt te njejte apo te perafert me ate te kesaj shoqerie. Te marre pjese ne tendera dhe gara private ose publike, ndertimi dhe restaurimi i fabrikave te te gjitha llojeve, per vete apo te trete, blerjen e tyre. Tregti me shumice dhe pakice te produkteve farmaceutike, parafarmaceutike, dhe pajisje mjeksore, kozmetike ne pergjithesi, si dhe prodhimin dhe tregtimin e produkteve qe rrjedhin nga bimet medicinale. Gjithashtu, shoqëria mund të kryejë cdo aktivitet tjetër plotësues dhe ndihmës që ka si qëllim ofrimin e cdo aktiviteti tjetër, në rast se rezultojnë të dobishme dhe/ose të nevojshme për përmbushjen e objektit kryesor, si dhe çdo aktivitet tjetër që konsiderohet fitimprurës dhe në interes të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: MS Group 21
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/05/2021
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "KLIVA" sh.p.k me adrese ne Durres, regjistruar ne QKB me date 09.02.2011, indentifikuar me Nipt L31809601Q, perfaqsuar nga Klarita Salillari. (sipas Statutit te shoqerise, date 06.05.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lagjja nr. 1, Rruga Taulantia, nr. pasurie 27/76-615, vol.nr.41, faqe nr. 137, Zona Kadastrale 8512

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 25.01.2022
Statuti i shoqerise, date 06.05.2021
Akt themelimi, date 06.05.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara