Skip to content

EOS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-07 13:34:49
JSON

NIPT: M11822505M
Administrator: Salvator Delia
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi me shumice i naftes, gazit, nenprodukteve, perfshire ato bio, si dhe lendeve djegese, duke perfshire gjithashtu si me poshte vijon: tregtim me shumice i naftes bruto e nenprodukteve te saj te kategonive 0, II, III, IV e V, pa perjashtuar të nenprodukteve qe destinohen per furnizimin e mjeteve te fluturimit ajror. Tregtimi me shumice i gazit te lengshem te naftes, kategoria I, perfshire edhe mbushjen e bombulave me kete nenprodukt. Tregtimi me shurnice i karburanteve, kategonite II/B e III/C, per mjetet e fluturimit. Import eksport tregtimi me Shumice e pakice te karburanteve, lubrfikanteve, vajrave, graso, gaz e lende djegese te te gjitha llojeve 2 dhe karegorive. Prodhim, eksport-import, tregtim te materialeve te ndertimit, si dhe te matenialeve që perdoren per industnine e naftes, gazit, ujit dhe minierave. Ushtrimin e tregtise me shumice e pakice të artikujve te ndryshem industriale, pajisje e materiale te ndryshme hidraulike dhe elektnike dhe ne pergjithesi çdo aktivitet plotesues. Import dhe ekspont mallra e pajisje te te gjitha llojeve, makineni e pajisje si dhe aktivitetin e shperndarjes dhe perdonrimit te tyre, per vete shoqenine dhe per te tjere. Te kryeje furnizime te impianteve dhe pajisjeve teknike per aktivitetet qe operojne dhe qe kane lidhje me asetet e shoqerise. Shoqeria mund te kryeje te gjitha operacionet industriale, tregtare, prodhuese, ndertuese, ndertime te objekteve te ndryshme industniale e civile, prodhim te inerteve dhe mateniale ndertimi, financime qe konsiderohen te nevojshme per arritjen e qellimit te shoqenise si dhe cdo vepnimtani tjeter qe nuk bie ne kundershtim me ligjin. Shoqeria do te knyeje vepnimtari ne fushen e hotelenise, tunizmit, ushqimit, administrimit te internetkafese, perfshire administrimin e aktiviteteve te lidhura me te si bar-kafe dhe sherbime si fotokopje, shitje te vogla kancelarie dhe mateniale te konsumit te aktiviteteve te tjera te ketij lloji. Te hyje ne vepnimtari tregtare qe jane ne realizemin e qellimit te saj tregtar. Shoqeria mund te kryeje drejtpendrejt apo indirekt, brenda dispozitave ligjore, pjesemarrje ne shoqeri te tjera te zhviloje cdo lloj aktiviteti qe lidhet dhe ne menyre indirekte me qellimet e shoqerise e qe vleresohen te dobishme per arritjen e tyre. Te importoje, eksportoje dhe tregtoje makineri dhe pajisje e produkte te ndryshme te te gjitha llojeve. Te ofroje dhe te kryeje sherbime e konsulenca ne fushen teknike dhe tregtare. Te onganizoje kurse formimi dhe specializlini. Furnizimi me karburant per mjetet lundruese. Tregtimi me shumice dhe pakice i naftes bruto dhe nenprodukteve te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: EOS
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 18/06/2021
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 600 000,00
Numri i pjesëve: 3 600
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Enea Haxhihyseni; Eralda Delia; Ina Liçaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Porto Romano, Fshati Rinia, Rruga Shën Pjetër, Terminali GEGA OIL, Pasuria me numër 65/116, Zonë kadastrale Nr. 3184.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 07.02.2022
Akt themelimi, date 18.06.2021
Statuti i shoqerise, date 18.06.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara