Skip to content

ECTM INGEGNERIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-09-12 10:09:48
JSON

NIPT: M21601004C
Administrator: Domenico Ricciotti
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillimin, prodhimin dhe tregtimin e produkteve apo sherbimeve inovative me vlere te larte teknologjike, duke shfrytezuar cdo zbulim dhe shpikje tekniko- shkencore me moderne, veçanerisht dixhitale dhe it, per realizimin e veprimtarive te meposhtme: a) kryerja e proje ktimit paraprak, perfundimtar dhe ekzekutiv, mbikqyerjen dhe testimin e punimeve, ne sektorin e ndertimit civil, hidraulik dhe industrial, ne se ktorin e inxhinie rise se impianteve dhe makinerive te prodhimit, ne sektorin e bujqesise dhe mbrojtjen e mjedisit:b) zhvillimin, prodhimin, montimin dhe tregtimin, per veprimtari eksperimentale, te sensoreve dhe pajisjeve matese dhe testuese, makinerive testuese, sistemeve te monitorimit, laboratoreve te levizshem, makinerive, zgjidhjet hardware dhe software, dhe pajisjet informatike ne pe rgjithesi, platformat e te dhenave te medha, ose platformat per analizen e pergjithshme te te dhenave, per shembull per te lehtesuar kuptimin permes gjenerimit te automatizuar te statistikave dhe grafikeve: c)asistence dhe mbeshtetje ne hartimin e sistemeve informatike qe sherbejne dhe mbeshtesin aktivitetet teknike dhe menaxhuese, duke perfshire zhvillimin e softuerit aplikativ; d) asistence teknike ne lidhje me studimet e fizibilitetit dhe kongruitetit, vleresimin e ndikimit ne mjedis ne disiplinat strukturore, gjeoteknike, ndertimore, urbanistike, materiale te reja dhe cdo gje tjeter qe lidhet me ushtrimin e veprimtarive industriale, civile dhe territoriale. Me qellimin e vetem te arritjes se qellimeve te siperpermendura dhe ne nje mase jo te perhapur ne lidhje me objektin e sipe rpe rmendur, shoqeria mund te kryeje te gjitha transaksionet tregtare, industriale, te pasurive te luajtshme, te paluajtshme dhe financiare ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Prodhimi dhe shitja e kornizave per dyer dhe dritare (infissi); Import dhe eksport.
Emërtime të tjera Tregtare: ECTM INGEGNERIA
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 21/01/2022
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: "ECTM INGEGNERIA", shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit italian, me seli në Romë, Via Marcantonio Bragadin n.6, e regjistruar në Regjistrin e Shoqërisë me numër regjistrimi, Kodi Fiskal dhe numër TVSH 14316641001 dhe në R.E.A. me nr. 1511997. (Sipas Akt themelimit të Shoqërisë së Huaj)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 22.04.2022, terhequr date 12.09.2023, Pronaret perfitues te subjektit “ECTM INGEGNERIA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte.

Domenico Ricciotti, shtetas italian, i datelindjes 1990, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë mëmë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 21.01.2022.

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 24.02.2023, në bazë të Kërkesës Nr. 7275Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror, u kërkua: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “ECTM INGEGNERIA” Dege e shoqërisë së huaj, pajisur me NUIS (NIPT) M21601004C, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Administrative Nr. 2, Rruga "Themistokli Germenji", Pallati Pegaso, kati 7, Zyra 30.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.09.2023
Vendim i Shoqërisë së Huaj, Hapje Dege në Shqipëri datë 21.01.2022
Akt themelimi i Shoqerise se Huaj
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 12.09.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli