Skip to content

''HYDROARCH, Dega Shqipëri''
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-04 12:05:51
JSON

NIPT: M21628039O
Administrator: Masullo Catello
Objekti i Veprimtarisë: A) ndertimi i veprave inxhinierike, asnje e perjashtuar, duke perfshire te gjitha sherbimet dhe aktivitetet e lidhura, si studimet e fizibilitetit, sondazhet, projektet, menaxhimi i ndertimit, kolaudimet, testet, vleresimet e kongruitetit tekniko-ekonomik, studimet e ndikimit ne mjedis, asistenca per administratat publike dhe sherbime te tjera te ngjashme, qe i perkasin kompanive inxhinierike te inkorporuara; B) prodhimi, blerja, tregtimi, shitja, instalimi dhe menaxhimi i makinerive ose pjeseve te makinerive, impianteve ose pjeseve te impianteve per vete ose per te trete; C) mbikeqyrja e proceseve teknologjike, menaxhimi, drejtimi, mirembajtja dhe trajnimi per instalimin e impianteve teknologjike; D) prodhimi, blerja, shitja, instalimi dhe menaxhimi i impianteve ose instrumentave per shfrytezimin e energjive alternative; E) shitja dhe blerja e te drejtave te shfrytezimit te patentave industrial, monopoleve dhe licensave te perdorimit ekonomik ne Shqiperi dhe jashte vendit; Objekti vazhdon në akte....
Emërtime të tjera Tregtare: ''HYDROARCH, Dega Shqipëri''
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 16/02/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: “HYDROARCH S.R.L”shoqeri me pergjegjesi te kufizuar Italiane , e themeluar me 15.06.1987 neRome me adrese Largo T.Solerna n.7 dhe NIPT 08004520584 me perfaqesues ligjor si administrator e kesaj shoqerie te huaj Masullo Catello. ( Sipas Statuti te Shoqerise date 03.03.2022)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga ''Kajo Karafili'', Pallati i Bimbashëve, Nr.1, Shk.1, Ap.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.05.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja