Skip to content

4U Italia - Dega ne Shqiperi
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-23 14:13:49
JSON

NIPT: M22122002J
Administrator: PAOLINO MANFREDI
Objekti i Veprimtarisë: a)ofrimi i sherbimeve per konsumatoret, kompanite dhe entet publike dhe private, duke perfshire "call center" "dhe "contact center" ose mjete te tjera te transmetimit, ruajtjes dhe ndarjes se te dhenave sipas teknologjive aktuale dhe ato te ardhshme, duke perfshire per shembull interneti, televizioni interaktiv, telefonia fikse dhe celulare, transmetimet satelitore, pajisjet elektronike qe mundesojne sherbimet e rrjetit. b)Promovimi telefonik per lidhjen e kontratave per furnizimin me energji elektrike dhe gaz natyror dhe produkte qe lidhen me perdorimin e tyre; c) kryerja e sherbimeve marketing dhe kerkimit te tregut, dhe nepermjet "call center" "dhe "contact center" ose mjeteve te tjera te transmetimit , ruajtjes dhe ndarjes se te dhenave sipas teknologjive aktuale dhe ato te ardhshme d) shitjen e proelukteve dhe/ose sherbimeve per palet e treta, asistencen dbe trajnimin per komunikim te drejtperdrejte. Promovimi dhe shperndarja e sherbimeve, per llogari te saj ose si agjenci brokerimi, te gjitha ne perputhje te plote me rregulloret aktuale ne fuqi. Ai gjithasht , per aktivitetet e siperpermendura mund te krijoje sisteme te filializimit tregtar. e) shitjet telefonike te abonimeve te revistave/gazetave, produkteve ushqimore dhe produkteve teknologjike; f) krijimin e aplikacioneve dhe zgjidhjeve informatike (zakonisht te njohura si softuer) dhe implementimin e tyre, personalizimin, asistencen teknike, blerjen, transferimin dhe shfrytezimin komercial ne cdo forme, qofte softuer ne pronesi ose te blere me licence per perdorim; shfrytezimin ekonomik ne cdo forme te teknologj ive, teksteve, modeleve, markave tregtare, patentave, licencave, produkteve, grafikeve, informatike dhe si rezultat 2 i krijimit, gjithashtu ne koncesion ose per llogari te paleve te treta, qe Lidhen me informatiken. g) studimin, hartimin, zhvillimin dhe menaxhimin, si ne emer te tij ashtu edhe ne emer te paleve te treta, te bazave te te dhenave dhe arkivave te informacionit te strukturuara per futjen, kerkimin, perditesimin, monitorimin dhe fshirjen e te dhenave, me ndihmen , por jo ekskluzivisht, te sistemeve kompjuterike; menaxhimin e "data warehouse" dhe mjeteve per lokalizimin e te dhenave, per ti nxjerre, transformuar dhe ngarkuar, "datamining'', "information retrival" dhe ne pergjithesi outsourcing te proceseve informatike, arkivimin elektronik te te: dhenave, krijimin e indekseve, raporteve.dhe permbledhje te te dhenave te perpunuara. h) organizimi, mbajtja, kordinimi i seminareve, simpoziumeve, takimeve, plane dhe kurse kolektive dhe individuale, trajnimi i stafit ne fushen e informatikes (me perjashtim te ndermjetesimit ne vendndodhje). i) veprimtarine analizimit, projektimit, zhvillimit te dokumentacionit, instalimit te sistemeve informatike .telematik dhe rrjeteve te ekzekutimit te sherbimeve perkatese; j) Aktivitet publikimi (perjashto botimin te gazetave). trajnimi dhe konsulenca ne pergjithesi ne ceshtjet qe lidhen me teknologjine e informacionit, automatizimin dhe organizimin, gjithashtu ne lidhje me menaxhimin e biznesit; k) Blerja, transformimi, shitja dhe marrja me qira te pajisjeve dhe sistemeve ne pergjithesi per teknologjine e informacionit dhe automatizimin, si te prodhimit vetjak ashtu edhe te perfaqesimit; I) Projektimin, realizim, instalimin, mirembajtjen dhe menaxhimin, me cdo teknike, mjete dhe sistem, te impianteve dhe rrjeteve te telekomunikacionit, ne pronesi te kompanise ose te paleve te treta, qofshin fikse, te levizshme ose satelitore, per perhapjen e aktivitetit, pa kufij territoriale, te sherbimeve te komunikimit qe rezultojne gjithashtu nga evoluimi i teknologjive; m) Ushtrimi i aktiviteteve te konsulenecs informatike dhe telematike per shoqerite, kompanite, organet publike, studiot profesionale, duke perfshire ne vecanti: analizen e produkteve informatike ekzistuese ne tregun vendas dhe te huaj; Kontrolli i korrektesise se ketyre produkteve permes perdorimit te programeve te certifikimit, te dizajnuara per te verifikuar kritieitetin e tyre si ne lidhje me harduerin (kompjuterin, pajisjet periferike, memorie) ashtu edhe softuerin (sisteme operative, gjuhe, sherbime, paketa aplikimesh, etj.); cdo shtese me vecori te reja; n) Tregtim, asistence dhe mirembajtje e produkteve informues, si dhe ofrimi i sherbimeve grafike. o) Shitblerja, shkembimi, importi, eksporti, koncesioni ne perdorim ose me qira, shitja 3 dhe ne pergjithesi perdorimi i pasurive te paluajtshme dhe te luajtshme te te gjitha llojeve, perfshire ato te regjistruara ne regjistrat publik; p) Blerja, si veprimtari jo kryesore, te interesave dhe pjesemarrjes ne kompani ose ndermarrje ne pergjithesi qe kryejne veprimtari qe jane brenda qellimit shoqeror ose ne cdo rast te lidhur me te plotesuese ose te ngjashme, ne perputhje me kufijte e parashikuar nga Jegjislacioni aktual ne kete fushe; q) Furnizimi ne favor te paleve te treta, organeve publike dhe private, te konsulences teknike dhe administrative, sherbimeve te perpunimit te te dhenave, perfshire projektimin, studimin e programeve te perpunimit te te dhenave dhe fumizimin e te dyjave, per cfaredo tituli etj...
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 26/11/2013
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 829 000,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: 4U ITALIA SRL, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar italiane, e regjistruar ne Itali, e themeluar me date 29.08.2022, me seli ne Via di Affogalsino, Nr.105-00148 ROME, me kod tatimor 08446140967.Sipas Vendimit te Ortakut te Vetem

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte i shprehur ne euro ( ne shumen 50.000 euro), por eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit 23.09.2022 (116.58)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga e Kavajes, perballe Parkut, Zone Kadastrale 8220, Nr. Pasurie 8/468-N17, Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendimi i Ortakut te Vetem, Hapje Dege, date 29.08.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 23.09.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : K.Laro