Skip to content

FIER THERMOELECTRIC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-03 10:24:33
JSON

NIPT: M22211019U
Administrator: Vasil Nasti
Objekti i Veprimtarisë: Aksionaret ne perputhje me nje marrveshje kuader te nenshkruar me njeri tjetrin me 4 Gusht 2022, synojne te zhvillojne financojne ,prokurojne lejet dhe llcencat e kerkuara , te ndertojne, zoterojne operojne dhe mirembajne nje termocentral te prodhimit energjise CCGT, prej peraferslsht 170MW, vendosur ne Roskovec, Fier dhe ne menyre te drejt ose te terthorte te shesin, tregtojne ose disponojne ndryshe energjine elektrike te prodhuar nga Impianti. (Aktivitetet e mesiperme dhe te gjitha aktivitetet e nderlidhura qe do te kryhen ne vijim te referuar edhe si biznesi Shoqeria nuk do te angazhohet ne asnje aktivitet tjeter jashte fusheveprimit pervec nese vendoset ndryshe nga Mbledhja e Aksionarve.
Emërtime të tjera Tregtare: FTE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 28/09/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Greqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 39 667 800,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. "GEK TERNA Holdings, Real Estate & Constructions Societe Anonyme", me emertese dalluese "GEK TERNA S.A." , nje shoqeri aksionare e themeluar dhe qe vepron sipas ligjeve te Republikes se Greqise, me seli te regjistruar ne 85, Messogion Avenue, 115 26 Athine, Greqi, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar me date 26.09.2012 me nr. regjistrimi 253001000 dhe me numer tatimor 094005751, perfaqesuar nga Efstathios Natsis dhe Georgios Kouvaris. (Sipas Statutit te Shoqerise)

II. "GENER 2", shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 06/07/2003 me NUIS K58615301M me seli qendrore ne Tirane, Njesia administrative nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndertesa nr 12, ABA Business Center 1010 dhe me administrator Artila Ulaj; Bashkim Ulaj. Ortaket e shoqerise jane Bashkim Ulaj me 34% te kapitalit; Ahmet Ulaj dhe Astrit Ulaj me 33% te kapitalit secili. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.06.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 14.11.2022 terhequr nga QKB date 03.06.2023, Pronaret perfitues te subjektit “FIER THERMOELECTRIC”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Ahmet Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 9.9% te kapitalit, pasi zotëron 33% të kapitalit të shoqërisë “GENER 2” shpk, dhe kjo e fundit zotëron 30% të kapitalit të shoqërisë “FIER THERMOELECTRIC”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.09.2020.

Bashkim Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 10.2% te kapitalit, pasi zotëron 34% të kapitalit të shoqërisë “GENER 2” shpk, dhe kjo e fundit zotëron 30% të kapitalit të shoqërisë “FIER THERMOELECTRIC”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.09.2022.

Astrit Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 9.9% te kapitalit, pasi zotëron 33% të kapitalit të shoqërisë “GENER 2” shpk, dhe kjo e fundit zotëron 30% të kapitalit të shoqërisë “FIER THERMOELECTRIC”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.09.2022.

Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Gëzim Pani; Georgios Kouvaris; Efstathios Natsis
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte i shprehur ne euro [në shumë 340.000 (treqind e dyzet mijë) euro], ekuivalente me 39.667.800 (tridhjetë e nëntë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind) lekë, sipas konvertimit me kursin 116.67 ALL/EUR. (Marrë nga Statuti i Shoqërisë)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Bashkiake Nr.1, Rruga "Papa Gjon Pali II- te", Ndertesa Nr.12, Aba Business Center Kati i 7-te, nr pasurie 7/52-N9, ZK 8160, vol 36, faq 212,Tirane, Shqiperi.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.10.2022
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, date 12.10.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.06.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 03.06.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : K.Laro / P. Nikolli