Skip to content

GREEN BELSH
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-12 06:52:04
JSON

NIPT: M22608202M
Administrator: Bledar Pepa
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimin e shërbimeve në fushën e agroturizmit, agrikulturë, turistike ujore, trajtim diferencim të mbetjeve urbane/organike, dhe çdo investim të lidhur me to, projektim, ndërtim, rindërtim, zbatim të ndërtimeve të gjitha llojeve. Projektim, ndërtim, rindërtim, zbatim, kolaudim të ndërtimeve të gjitha llojeve duke përfshirë këtu por pa u kufizuar në ndërtim me qëllim banimi, ndërtime me karakter social, kulturor, industrial, publik kur është rasti, si dhe ndërtime të tjera me karakter tregtar. Kryerja e investimeve duke mobilizuar kapital shtetëror dhe/ose privat vendas ose të huaj. Ndërtimi, instalimi dhe mirëmbajtja e veprave, fasadave, ndërtesave publike dhe private si dhe menaxhimin e shërbimeve, mallrave dhe punimeve publike për realizimin e tyre. Kryerjen e punimeve për restaurimin e ndërtesave artistike kulturore e publike në administrim publik. Kërkime, studime, planifikim, projektim dhe drejtim të punimeve në sektorit e ndërtimit dhe inxhinierisë në përgjithësi, përfshirë të gjithë disiplinat dhe instrumente që kanë lidhje me këto fusha. Këshillimi dhe planifikimi në sektorin e shërbimeve publike dhe /ose private. Realizimin, krijimin, zhvillimin, menaxhimin dhe shitjen e projekteve, pasurive, mallrave dhe shërbimeve, për arritjen e qëllimeve dhe objektivave tregtare në përputhje me këtë statut dhe akteve ligjore në fuqi. Blerje,shitje, administrim, të materialeve dhe të çdo lloj pasurie të luajtshme dhe /ose të paluajtshme në zbatim dhe në përputhje me aktivitetin e shoqërisë. Për qëllimin e realizimit të objektit të saj shoqëria mund: Të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm që lidhet me pasuritë të luajtshme dhe të paluajtshme si dhe të ushtrojë të gjithë të drejtat reale të pronarit mbi to duke përfshirë por pa u kufizuar në zhvillimin, dhënien me qira, enfiteozë, leasing, përdorimin, transferimin, shitjen, përdorimin si hipotekë, peng, garanci ose të përdorimit në forma të tjera të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, duke u bazuar në parimet e ruajtjes dhe garantimit të interesit publik, rritjes së vlerës ekonomike të pronës, kthimin e arsyeshëm të investimit , vlerën më të mirë të parasë si dhe leverdishmërisë publike. Në funksion të ushtrimit të veprimtarisë së saj shoqëriame iniciativë të saj ose institucioneve të tjera identifikon zona dhe pasuri të paluajtshme me qëllim zhvillimi. Shoqëria mund të zhvillojë këto pasuri si investitorë dhe/ose zhvilluese, vete ose në bashkëpunim me sektorin publik dhe /ose privat sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi. c) Me iniciativë të vetë apo propozim të subjekteve private shoqëria mund të vendos troje në pronësi të saj në dispozicion të zhvilluesit privat me qëllim zhvillimin e tyre. Forma e investimit të ndërtimit si dhe forma e bashkëpunimit përcaktohet rast pas rasti. Kushtet, kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes së zhvilluesit privat bëhet në bazë të parim të konkurueshmërisë dhe të legjislacionit përkatës që rregullon këtë fushë përveç rasteve kur sipas analizës ligjore dhe/ose të studimit fizibilitetit është e pamundur që projekti të ketë leverdishmëri nësë nuk përshtatet me rrethanat e situatave konkrete që diktojnë kontraktimin direk me zhvilluesin. Ndërmjet zhvilluesit dhe shoqërisë nënshkruhet marrëveshja përkatës ku përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e palëve. Pasuritë e përfituara nga zhvillimi i investimi regjistrohet në emër të shoqërisë dhe ajo gëzon të gjithë tagrat e pronarit sipas legjislacionit në fuqi. Të shqyrtojë dhe të vlerësojë mundësinë e bashkëpunimit me shoqëritë e tjera tregtare dhe të gjithë format që parashikon legjislacioni në fuqi. Për qëllim të realizimit të objektit të saj shoqëria mund të aplikojë për pajisjen e shoqërisë me licenca dhe lejet e posaçme të nevojshme për ushtrimin e aktivitetit të saj. Shoqëria, brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj.
Emërtime të tjera Tregtare: GREEN BELSH
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 03/12/2021
Rrethi: Belsh
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "Bashkia Belsh" person juridik publik, njesi baze e veteqeverisjes vendore brenda territorit te Qarkut Elbasan, me seli ne Belsh dhe adrese Rruga" Haziz Dervishi" perfaqesuar nga kryetari i bashkise Belsh Arif Tafani.(Sipas Aktit te themelimit te Shoqerise date 03.12.2021)
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Artan Spahiu; Alfred Dalipi; Romina Mema
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Belsh, Qender, Rruga Haziz Dervishi

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.02.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date12.04.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Punuar Nga : A.Baja