Skip to content

G3 Group
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-28 09:36:50
JSON

NIPT: M31627016S
Administrator: Olger Prifti
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin si më poshtë vijon: - Projektim dhe ndërtimi i objekteve civle apo industriale dhe menaxhimi i zbatimit të projekteve të kësaj natyre. Ndërtim rrugësh, ndërtim vepra arti rrugore dhe/ose hekurudhore, ndërtime industriale, ndërtim ujësjellës dhe kanalizime, ndërtim vepra kullimi, ujitje e impiante vaditëse, punime mbrojtëse dhe sistemim i hidraulik lyerje te brendshme dhe te jashtme, izolime, termoizolime akustike, veprimtari për karpentier dhe pajisje teknologjike ne fusha te ndryshme, shfrytëzim i karrierave te gurit për prodhim inerte, cimento, prodhim betonesh, tullash etj. Ndërtime e rikonstruksione te ndryshme, te infrastruktures etj si dhe sistemit ujor, punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh, veshje me asfalto beton te rrugëve, ndërtime mbi shtresa si dhe sistemim asfalti sheshesh, veshje fasadash. Marrje veprash ne koncesion nga qeveria për zhvillime te ndryshme, për zhvillime aktiviteti prodhues, industrial, turizëm, transport, etj. Import-eksport me shumice e pakice. Gjithashtu, Shoqëria mund te kryeje çdo lloj veprimtari apo transaksion tjetër qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, me kryerjen e veprime tregtare, industriale, bankare dhe/ose financiare te cfaredo lloji dhe natyre, te nevojshme ose te dobishme për arritjen dhe ose plotesimin e objektivit te Shoqërisë, qe nuk ndryshon aktivitetin paresor të Shoqërisë dhe nuk bie ne kundërshtim me legjislacionin shqiptar në fuqi. Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër biznesi, i cili nuk është i ndaluar nga ligji i zbatueshëm në Republikën e Shqipërisë.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/04/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Ibrahim Rugova, Nr. Pasurie 3/201, Kati 1 Njesia Nr. 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja