Skip to content

Mason Construction
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-04 09:00:46
JSON

NIPT: M31702004L
Administrator: Selami Palluçi
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime rrugësh dhe autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale, ura, diga dhe tynele hidroteknike. Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë. Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime. Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike, ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatoreve, linja të TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë, pastrimi i ujrave detare, liqenor dhe lumore, ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Ndërtime, mirëmbajtje dhe rikonstruksion i plotë i ndërtimeve civile dhe industriale, ndërtime rezidencash, pallate, kapanone. Punime kondicionimi, instalime elektrike dhe internet, hidraulike, panele diellore, gipsi dhe kartoxhesi, tavane dhe suvatime, betoni, mermeri, druri, hekuri, etj. Hidroizolime të plota dhe të pjesshme të brendshme dhe të jashtme me katerma dhe bikomponente. Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to si, suvatime, sisteme kapot, grafiato, fino, Ilac, fasadë e ventiluar, fasade xhami, alukobond, shërbime lyerje me bojë dhe gëlqere, patinime etj. Shërbime lyerjesh në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Ndërtim dhe rikonstruksion i veprave të artit dhe kulturore. Punime dhe riparime të pajisjeve hidrosanitare, pllaka, xhama, dyer, dritare, ati, ujesjellesa, gaz-sjellesa, vepra kullimi e vaditje. Konstruksione metalike dhe punime te tjera hekuri, punime duralumini, punime topogjeodezike, vendosje sisteme inteligjente, kamera, sistemet kundra zhurmës për infrastrukturë, transport dheu dhe materiale të ndryshme ndërtimi, punime prishje, gërmimi në tokë, nëntokësore, etj. Punime për prishjen e ndërtimeve, impianteve hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre, impiante ngritëse dhe transportues.. Shpime gjeologjo-inxhinierike, puse dhe shpime për uje, ndertimi i impianteve te ujit te pijshem, impianteve te sinjalistikes ndriuese te traffikut , sinjalistika rrugore jo ndriuese, barrier dhe mbrojtje rrugore, vijezime rrugësh me bikomponent paste,spray dhe akrilike. Punime strukturore specia i shtresa dhe mbistruktura special, punime mbi shina dhe traversa, import, eksport, tregtim llaçrash, pergatitje tullash, pajisje hidrosanitare, inerte të parapergatitura per ndertim dhe rruge, ne thase dhe rifuxho, me baze imento, allçie, koll, Ila, fino, bojak, stuko, bojra sintetike e natyrale me baze pigmentesh hekuri dhe atyre organike. Bojra për vijezim rrugesh, bojra epokside për beton metale etj. Grumbullim dhe trasport mbetjesh inerte dhe mbetje urbane , menaxhim mbetjesh jo të rrezikshme, struktura akomoduese turistike, hotel, bar, restorant, spa e shërbime që lidhen me të, lëshim me qira. Perpunim, montim parketi dhe laminate.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/04/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga “Ndre Mjeda”, Nr. Pasurie 7/186+2- 13, Vol.9, faqe 209, ZK 8220, Kati 1, Ap.3, Njësia Administrative Nr.7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.05.2023
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja