Skip to content

Smart-CO sh.p.k
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-11 10:16:00
JSON

NIPT: M32231015U
Administrator: Agim Picaku
Objekti i Veprimtarisë: Projektim dhe ofrim sherbimesh telefonike dhe telematike inbound dhe outbound nepermjet qendrave te kontaktit te tilla si shembull:menaxhim I numrave jeshil falas,informacion tregtar,ndihma ndaj klientit,helpdesk,trajtimi I ankesave,telemarketing,teleshitje,anketime te tregut,menaxhim I axhendes se takimeve,sherbime fax,sms email,etj.;menaxhimi I centraleve dhe sekretarive telefonike dhe I sherbimeve perkatese outsourcing;menaxhim total I sekretarive organizative te konferencave,seminareve dhe ekspozitave;menaxhim I sherbimeve te trajtimit te te dhenave te ndryshme dhe te postes per llogari te te treteve;,menaxhim I sherbimeve backoffice per trjatimin e te dhenave kontraktore administrative dhe menaxheriale te te treteve;ofrim sherbimesh konsulence organizative dhe menaxheriale;projektim,relaizim dhe ofrim sherbimesh telefonike; projektim,realizim,shitje dhe mirmbajtje I kurseve te formimit tradicional dhe nepermjet mjeteve si elearning online dhe offline;ofrimin e sherbimeve hosting dhe facility menagment nepermjet perdorimit te paisjeve informatike ne dizpozicion ose nepermjet ofruesve partner te sherbimit te internetit;projektim,realizim,shitje dhe mirmbajtje e adresave te internetit,per menaxhimin e sherbimeve informative dhe te tregtimit elektronik,ofrim sherbimesh organizative logjistike dhe administrative per menaxhimin e shitjeve me korrespondence dhe online;projektim,realizim,shitje dhe mirmbajtje infrastruktura teknologjike te kompletuara te projektimit,realizim shitje dhe mirmbajtje infrastruktura teknologjike te rrjetit dhe telekomunikacionit perfshire sherbimin (VOIP);projektim,realizim,shitje dhe mirmbajtje e paisjeve elektronike informatike;furnizim I paisjeve informatike hardware dhe software nepermjet formules se qirase operative;menaxhim I sherbimeve te perpunimit te te dhenave nepermjet perforimit te paisjeve informatike hardware dhe software te veta dhe te te treteve;furnizimi I sherbimeve te telekomunkacionit fonik dhe I te dhenave;zhvillimi I paketave software te aplikuara,furnizimi I sherbimit te mirmbajtjes te paketave software te veta dhe te te treteve;furnizim I sherbimeve helpdesk mbi paketat e veta dhe te te treteve software,furnizim asistence sistematike hardware dhe software mbi paketat e veta dhe te atyre ne pronesi te klienteve,furnizim asistence sistematike hardware dhe software mbi paketat e veta dhe atyre ne pronesi te klienteve;furnizim me paisje hardware software dhe dherbimi,aktivimi optike dhe dokumentale;realizim dhe menaxhim I marketplace dhe aplikime nepermjet internetit per prokurime per favorizimin e nderlidhjes se ofertave dhe kerkesave nepermjet procedurave telematike,transakasioneve dhe ose ankandeve online,kerkesa te veprimtarive dhe dokumentacionit kontraktual ne support;aktivitete te shitjeve online ne nivel kombetar dhe nderkombetar sendesh dhe sherbimesh te veta apo te te treteve nepermjet adresave te internetit e-commerce;projektim,realizim,shitje dhe mirmbajtje impjantesh te mbikqyrjes video,sigurise,alarmit,kontrollit te aksesit perfshire impiantet e njohjes automatike te targave te mjeteve motorike dhe sallave operative te kontrollit perkates;projektim,realizim shitje,mirmbajtje te softwarit dhe sherbimeve perkatese ne sektorin public dhe privat.Shoqeria Brenda kufijve mund te kryeje cdo operacion qe lidhet me pasuri te luajtshme dhe te paluatjshme,mund te kryeje operacione industriale dhe tregtare te nevojshme apo te dobishme per realizimin e qellimeve te saj,mund te marre drejtperdrejt ose indirekt pjese ne pjesmarrjen ne shoqeri,konsorciume dhe ose subjekte te tjera ne Shqiperi ose jashte saj te cilat kane objekt te njejte,te ngjashem ose te lidhur me te.
Emërtime të tjera Tregtare: Smart-CO sh.p.k
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/10/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 50 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Dervish Hatixhe Nr pasurie 1/352- N17,Zona Kadestrale 8360. 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.12.2023
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani