Skip to content

Elite Building Solution
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-13 10:08:55
JSON

NIPT: M32413013M
Administrator: Sokol Ismaili
Objekti i Veprimtarisë: “Ndërtime civile dhe industriale, zbatim dhe projektim te ndertimeve civile, ekonomike, punime dheu, sistemim taracime, prodhime elementesh te parafabrikuara, betoni e beton arme, ndertime civile e turistike, rrugesh, vepra arti, hekurudha e kanalizime, punime karperterie, investime ne sektorin e energjetikes. Pastrimin dhe administrimin e ambjenteve te perbashketa (ne bashkepronesi) ne ndertesat e banimit, objekteve civile. Prodhim e tregetim me shumice e pakice te materialeve te ndertimit, inerte, rere, gure, zhavor, blloqe betoni, parafabrikate, Prodhim guresh, rere cakull, panel betoni, lende druri, dru zjarri dhe shitja e tyre dhe aktivite te ndryhme ne fushen e ndertimit. Palester. Real Estate/ zyra imobilare. Import, eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice i mallrave te ndryshme ku perfshihen mallra ushqimore, mallra industriale, vere, pije alkoolike dhe joalkoolike, kafe, caj, tregtim dhe sherbim te tyre ne ambjente te ndryshme. Komisione dhe perfaqesime te personave juridike e fizike. Aktivitete ne sektorin e turizmit, hapjen e agjesive te udhetareve e udhetime turistike, restoranteri e hoteleri, transporte te ndryshme. Manaxhim dhe administrim te sherbimeve te ndryshme publike e private. Ndertim lulishtesh dhe parqesh gjelberimi, realizim pyllezimesh, ndertime vepra hodroenergjetike, prodhim dhe shperndarje te energjise elektrike. Projektim dhe zbatim te punimeve te ndertimit te sistemeve te ngrohjes dhe ftohjes, ventilimit dhe klimatizimit. Eksport-import dhe tregtim me shumice e pakcie te te gjitha llojeve te materialeve dhe pajisjeve te ndertimit, hidrosanitare, elektrike, te mallrave te ndryshem industriale dhe mallra te te gjitha llojeve. Projektime Masterplane, Projektim - zbatim konstruktiv. Projektim - zbatim te objekteve te ndryshme me konstruksione metalike. Projektim dhe rilevime per bazamente gjeodezike, projektime topografike dhe hartografike dhe fotogrametike. Studime gjeologo - inxhinierik i truallit per te gjitha llojet e objekteve. Projektime te sinjalizimit rrugor. Projektim Arkitektonik: objekte civile, industriale, spitalore, turistike, vepra arti ne infrastrukture, kulti, administrative, interieri, peisazhi, hoteleri, siperfaqe te gjelberta, parqe, lulishte, Restaurim monumenteve te kultures. Projekte Adaptimi. Dizenjim grafik, Animacion, Modelim, renderizim. Projektimdhe zbatim Konstuktiv: objekte civile, industriale, spitalore, turistike, vepra arti ne infrastrukture, kulti, administrative, perpunim konstruktiv, projektim objektesh me shkalle te larte veshtiresie beton arme, metalike troje e shpate me qendrueshmeri te larte. Shoqeria mund te kryeje edhe aktivitete te tjera shtese, me qellim permbushjen e veprimtarise te saj kryesore ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: Elite Building Solution
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/12/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Pallati 27, Shkalla 3, Kati Zero

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.02.2024
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani