Skip to content

2E & Co
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-13 09:46:42
JSON

NIPT: M32413019O
Administrator: Esma Sharka
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e IT-së: Projektim, programim, informatizim, digjitalizim, krijim, zhvillim, implementim, hostim, pershtatje dhe lokalizim, konfigurim, integrim, mirembajtje dhe trajnim per sisteme software te te gjitha llojeve, programe dhe aplikacione, dhe sisteme software onpremise, web-based, cloud dhe hybrid. Sherbim konsulence ne fushen e teknologjise se informacionit per dizenjimin dhe implemetimin e sistemeve hardware dhe/ose software per cdo subjekt privat dhe shteteror. Kryerja e sherbimeve dhe tregtise se pajisjeve e materialeve elektronike ne fushen e ITse. Kryerja e te gjitha llojeve te marketingut digjital, ndermjetesimit dhe konsulences online brenda dhe jashte vendit. Krijim, menaxhim website, fushata marketingu ne internet. Servera ne Cloud. Mbrojtja dhe siguria ne internet. Antiviruse dhe software te tjere per mbrojtjen e sistemeve informatike. Ndertim, zhvillim dhe operim i qendrave te te dhenave, dhe te infrastruktures perkatese software dhe hardware. Zhvillim, operim dhe konfigurime te sistemeve te sigurise kibernetike (cyber security, etj) dhe fizike, perfshire sisteme CCTV, akses control, sisteme alarmi, kundra zjarri etj. Shitje dhe qiradhenie e sherbimeve apo pajisjeve te mesiperme. Mirembajtje e sistemeve apo pajisjeve te mesiperme. Import, eksport, tregtim, shit-blerje me pakice dhe shumice te cdo lloj produkti, perpunim, konfigurim, dhe krijim implementim, mirembajtje e sistemeve software dhe hardware, pajisje kompjuterike, IT, zyrash, kancelarike, pajisjeve elektronike, elektrike, informatike, Sherbime transmetimi te dhenash, informacionesh, interneti, rrjetesh. Konsulence, tajnim, projektim, zbatim ne fushen e Shendetesise, Ndertimit, Energjise, IT-se, Turizmit dhe Mjedisit. Projektim dhe zbatim: Linja e rrjeta elektrike, telefonike, radiotelefonike, citofoni, sisteme alarmi, kamera vezhgimi, zjarri, sizmik, televizive, e tjera , per objekte civile , industriale, turistike. Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut. Monitorim, auditim per sigurine dhe shendetin ne pune, kualifikim, instruktim, certifikim te personelit elektrik dhe aktiviteteve qe kryejne ndertime linjash, nenstacione elektrike dhe instalime elektrike ne objektet e banimit, industrial, etj. Import, eksport te çdo lloj paisjeve elektrike, invertera, panele fotovoltaike , kabllo elektrike te tensionit te ulet, mesem, e te larte , transformatore etj. Tregtimin me shumice e pakice te tyre. Sherbime konsulence Konsulent per sistemet e ndricimit te objekteve civile, industriale, turistike, rruge dhe vepra arti, etj. Konsulence per ndertimin e centraleve fotovoltaike, hidrocentraleve, impianteve te prodhimit te energjise me ere. Konsulence per ndertimin e nenstacioneve elektrike sistemet e matjes, mbrojtjes rele, monitorimit dhe mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike. Pergatitja dhe shperndarja e dietave te personalizuara. Në fushën e shendetesise: Implementim dhe mirembajtje e sistemeve kompjuterike per menaxhimin spitalor te gjithe struktures spitalore dhe medikamenteve. Import eksport, tregtim i barnave dhe pajisjeve mjekesore, implante, pajisje Laboratorike dhe Diagnostike, pajisje kirurgjike dhe instrumenta kirurgjikale, Produkte Parafarmaceutike dhe Farmaceutike, kite, reagente. Menaxhimi i sistemeve te informacionit shendetesor dhe jo vetem. Planifikimi dhe menaxhimi i burimeve njerezore ne sektorin e kujdesit shendetesor dhe jo vetem. Analiza e riskut ne sektorin e kujdesit shendetesor dhe jo vetem. Integrimi social Mbrojtja dhe zhvillimi social dhe mjedisor. Rehabilitimi dhe dizenjimi spitalor. Planifikimi i njesive te kujdesit shendetesor dhe jo vetem. Mbikqyrja e kontruksioneve spitalore dhe njesive te kujdesit shendetesor. Pergatitja e tenderave per pajisje dhe punime ne njesite e kujdesit shendetesor dhe social dhe jo vetem. Studime fizibiliteti ne Sektorin Shendetesor. Social dhe jo vetem. Pjesmarrje ne projekte kombetare dhe nderkombetare te cilat lidhen me zhvillimin e infrastruktures spitalore, zhvillimin e menaxhimit shendetesor, mbrojtjen sociale dhe jo vetem. Mbeshtetja per menaxhimin e cilesise' ne njesite e kujdesit shendetesor. Rishikim dhe rikonceptim i veprimeve ne sektor. Zbatimi i Sistemit te Raportimit te Menaxhimit te Cilesise dhe pajtueshmerise se Korporatave. Perzgjedhja e sistemeve IT dhe implementimi. Sherbime te ndermjetesimit te punesimit te profesionisteve te kujdesit shendetesor dhe jo vetem brenda dhe jashte Shqiperise. •Sherbime konsulence kryesisht ne fushen e menaxhimit shendetesor por jo vetem, ne favor te subjekteve kombetare dhe nderkombetare, bazuar ne porosite e tyre dhe kontratat e nenshkruara. •Ofrimin e Aktiviteteve te Edukimit ne Vazhdim per profesionistet e shendetesise. •Menaxhimi, administrimi i strukturave te hotelerise, rezidencave te banimit, sociale dhe sherbimeve mbeshtetese te tyre. Në fushën financiare: Kryerja e sherbimeve te ndermjetesimit ne biznes, marreveshjeve tregtare, dhe pasurive te paluajtshme. Kryerja e sherbimeve te kontabilitetit, kontroll te kontabilitetit dhe aktivitete te keshillimit fiskal. Kerkime tregu dhe aktivitete sondazhi. Keshillime biznesi dhe administrimi, brenda kufizimeve dhe ne perputhje me ndalesat e detyrueshme te ligjit te zbatueshem ne Shqiperi. Marketing & Shitje. Dhenie e rekomandimeve mbi permiresimin e biznesit, sistemeve kontabel dhe kontrollit te brendshem. Certifikim standartesh nderkombetare, certifikim punonjesish. Trajnime, kurse formimi profesional.
Emërtime të tjera Tregtare: 2E & Co
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/12/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Sabri Preveza", Pallati "GORA", kati 0, Yzberish, 1061, Tirane 1061

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.02.2024
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani