Skip to content

AGRO REXHO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-11 07:46:00
JSON

NIPT: M32908401D
Administrator: Majlinda Budo
Objekti i Veprimtarisë: 1. Kryerjen e aktivitetit të biznesit në tregtimin e produkteve bujqësore. 2. Prodhimin e produkteve bujqësore. 3. Grumbullim, magazinim, ruajtje, eksport fruta perimesh dhe importe të ndryshme. 4. Ofrimin e konsulencave në fushën e bujqësisë dhe me gjerë. 5.Ofrimin e shërbimeve për optimizmin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shoqërive me aktivitet ne sektorin e bujqësisë dhe të blegtorisë, fermerëve, shoqërive të Bashkimit Bujqësor si dhe hartimin e planeve të biznesit dhe fizibilitetin e projekteve në këtë sektor. 6. Përpunimin e të dhënave për bizneset dhe organizatat, edhe duke përdorur burimet njerëzore të të tretëve. 7. 00- Konsulencë dhe asistencë lidhur me drejtimin dhe organizimin për sa i përket marketingut, prodhimit, tregtimit, administrimin, përzgjedhja dhe trajnimi i personelit në sektorin e bujqësisë. 8. Ofrimin e ndihmës, këshillave, koordinimit dhe kontrollit për investime të mundshme në Shqipëri dhe jashtë vendit, në emër të klientëve, hulumtimi i partnerëve bujqësorë dhe industrial ose tregtar në emër të klientëve. 9. Kryerjen e operacioneve të blerjeve, rishitjes dhe administrimit të aktiviteteve tregtare, industriale, shoqëritë bujqësore dhe veprime publike të lidhura me to. 10. Blerjen, shitjen dhe administrimin e aksioneve, bono, të letrave me vlerë të borxhit publik dhe privat në përgjithësi, të aksioneve në shoqëri, letra me vlerë, pasurive financiare, industriale, tregtare dhe pasurive të paluajtshme. 11. Administrim të shoqërive tregtare, personave fizikë dhe juridik dhe përfaqësim juridik i te tretëve brenda dhe jashtë vendit. 12. Pjesëmarrja për vete, për të tretë në prokurime publike, gara, ankande, konçensione etj. 13. Organizim panairesh, seminare, konferenca brenda dhe jashtë vendit në fushën e bujqësisë 14. Shoqëria mund të ketë pjesëmarrje dhe interesa në shoqëri apo ndërmarrje të tjera, të cilat kanë objekt të ngjashëm, të përafërt ose të lidhur me objektin e shoqërisë, te cilat konsiderohen të nevojshme ose të dobishme për përmbushjen e objektit të shoqërisë. 15. Shoqëria mund të bashkohet dhe të marrë pjesë edhe vullnetarisht në konsorciume, si dhe të marrë pjesë në sipërmarrjet e përbashkëta për iniciativa të caktuara të biznesit ose industrisë.
Emërtime të tjera Tregtare: AGRO REXHO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/05/2023
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagja 1 Maj, Rr Hysen Islami, Pasuria Nr4/205 Zk 8531 (Pika Turistike 1 Maj) Kati i dyte Zyra 1, Fier 9302

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja