Skip to content

KACI-IF
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-02 13:31:23
JSON

NIPT: M36628401K
Administrator: Voltin Kaci
Objekti i Veprimtarisë: Kerkim, zbulimit, nxjerrjes, prodhimit, shfrytezimit dhe tregtimit te mineraleve te ndryshme metalore dhe jo metalore (krom etj) me shumice e pakice, eksport - import dhe ndermjetesim per tregje te mineralit te kromit, prodhim koncentrati, shpime nen tokesore; Te ferrokromit, koncentratit dhe mineralit te kromit, impiant perpunimi dhe seleksionim kromi;Ne fushen e perdorimit civil te lendeve plasese e shperthyese. Tregtimit me shumice e pakice dhe import -eksport mallrash te ndryshem Mallra industriale, ushqimore, lende te para, pije, veshmbathje e konfeksione, hidrosanitare hidraulike, elektrike, kancelari per zyra e shkolla, orendi shtepiake, mobilje, paisje elektrike kinkaleri, elektroshtepiake, materiale ndertimi, produkte bujqesore e blektorale, fruta, perime, produkte te detit, bime medicinale eterovajore, mjeksore, pyjore, mallra te ndryshme kozmetike, kimike dhe detergjente te llojeve te ndryshme; Tuba e gypa metalike e plastike te dimensioneve te ndrysheme; Kabllo elektrik dhe telefonik te llojeve dhe dimensioneve te ndryshme; Metale si; celik, hekur, bronx, baker, alumin etj, lende te para, shufra, profile si dhe prodhime te tjera metalike te llojeve e tipave te ndryshem; Lende te para per prodhimin e mobilieve, makinerive per prodhimin dhe perpunimin. Te automjeteve dhe te pjeseve te kembimit per to;Transport mallrash brenda dhe jashte vendit; Prodhim dritaresh, dyersh, grilash metalike (duralumini) e plastike; Riprodhim materialesh inerte dhe te ndertimit si dhe parafabrikateve te ndertimit; Ndertim dhe montim te impianteve per prodhimin e energjise nga burime te ndryshme,impiante elektrike per centralet dhe prodhim te transformatoreve, montim i linjave te tensionit te larte dhe te ulet, linjave te ndricimit dhe aparaturave elektrike, mirembajtja e tyre; Servise per automjete te llojeve dhe tonazheve te ndryshme; Sherbim interneti; Studim dhe projektim ne fushen e ndertimit dhe mineraleve. Sherbime bar bufe dhe hoteleri.Tregetim karburanti me pakice dhe tregetim gazi me pakice. Hapja dhe ndertimi i punimeve minerare te cdo lloji nentoke dhe siperiaqe .Studimi e projektimi i vendburimeve te cdo lloji minerali te dobishem. Tregetim i te gjitha llojeve te materialeve,lendeve te para,makinerive e pjeseve te kembimit. 1) Punime ndertimi industriale dhe civile, vepra arti, punime rruge, punime per ndertimin e digave e dambave te te tjere, punime ne fushen ndertim, punime elektrike, punime hidrosanitare, punime mekanike. 2) Prodhimi dhe tregtimi i energjise elektrike. 3)Transporti i mallrave brenda dhe jashte vendit. 4) Transporti i udhetareve brenda dhe jashte vendit. 5) Agjensi doganore, udhetimi dhe spedicioni, autoshkolle. 6)Blerja, grumbullimi, cmontirn, demontim, evadimi eksportim te te gjithe llojeve te skrapeve te dala nga makinerit e paisjet e ndryshme civile dhe ushtarake. 7) Blerjadhe tregtimi, magazinimi ruatja e lendeve plasese per perdorim civil. 8) Sherbimi isigurise dhe i rojeve civile.
Emërtime të tjera Tregtare: KACI-IF
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/04/2023
Rrethi: Bulqize
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Bulqize, Lagja Gjeologu P 2, Shk 2, K 5, AP 13, zona kadastrale 8612, nr. pasurie 2/33+2-28

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja