Skip to content

TechCare
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-11 06:43:56
JSON

NIPT: M36705003F
Administrator: Anila Gurakuqi
Objekti i Veprimtarisë: Të mbështesim klientët tanë gjatë ciklit jetësor të aplikacioneve të tyre nëpërmjet një kombinimi unik midis ekspertizës së thelluar të biznesit,komunikimit dhe aftësive teknologjike, duke organizuar dhe drejtuar per llogari te vet ose te te treteve struktu-ra, duke nenkuptuar per strukture, nje bashkesi elementesh te telekomunikimit, in-formatik dhe njerezor;(ii)Sherbime konsulence dhe implementimi ne fushen e IT,per sisteme informatike, sisteme komunikimi dhe sisteme survejimi; (iii)Sherbime konsu-lence per menaxhim projektesh; (iv)Dizenjim software; (v)Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software; (vi)Testim software; (vii)Dizenjim dhe zhvillim sistemesh te komunikimit;(viii)Dizenjim dhe zhvillim sistemesh te sigurise;(ix) Zhvillim sistemesh migrimi; (x)Permiresim/upgrade sistemesh informatike; (xi)Operimi, menax-himi,suporti i perdorimit dhe auditimi teknik/informatik per sistemet software;(xii)Sherbime te mbeshtjetjes operacionale per sisteme ICT; (xiii)mbeshtetje teknike (IT Help Desk),(xiv)Aktivitete shitje, marrjen e porosive, asistence e klientit (Customer Service), Telemarketing;Digitalmarketing (xv)Trajnime per cdo specialitet qe lidhet me aktivitetet e shoqerise;(xvi)Shitje e licencave software dhe sherbimeve perkatese te lidhura me to; (xvii)Aktivitete & sherbime te perpunimit te te dhenave; (xviii)Zhvillimi dhe realizimi i kurseve te formimit dhe seminareve, si dhe organizimi i kongreseve dhe konferencave, per llogari te vet ose te te treteve; (xix)Konsulence, sherbime, manaxhim i projekteve.(xx)Shoqeria mund te bleje,te shese,te marre hua,te marre dhe te japi me qira te mira te tundeshme e te patundeshme dhe çdo gje tjeter te nevojshme e te vlefshme per realizimin e drejperdrejte ose te terthorte te qellimit te shoqerise;(xxi)Tregtimi i cdo lloji pasurie, sherbimi, mbeshtetje, konsulence dhe mund te kryeje transaksione tregtare,pasurore e financiare, te vendose garanci apo te kryeje cdo transaksion tjeter te nevojshem apo te dobishem per permbushjen e objektit te saj;(xxii)Shoqeria mund te themeloje apo zoteroje pjesemarrje, te bashkepunoje, te lidhe marreveshje jonit - venture apo marreveshje te ngjashme me shoqeri qe kane ob-jekt te njejte apo lidhur me objektin e saj.
Emërtime të tjera Tregtare: TechCare
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/05/2023
Rrethi: Shkoder
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Administratorja Anila Gurakuqi nuk do të lidh marrëveshje për çështje në të cilin ai ka, direkt ose indirekt, një interes apo detyrim i cili është material, që është apo mund të jetë në kundërshtim me interesat e shoqërisë, në pajtim me nenin 13 të Ligjit per shoqerite tregtare, deri në momentin kur Asambleja e Përgjithshme e shoqerie, ne baze te kuorumit te kerkuar, autorizon lidhjen e kësaj marrëveshje. Autorizimi mund të jetë i përgjithshëm ose i posaçëm për një çështje të caktuar. Autorizimi i përgjithshëm duhet të regjistrohet pranë Qendrës Kombëtare të Bizenesit.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Lagjia Vasil Shanto, Rruga Vaso Kadia, Pallati 1164, Ap. 7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja