Skip to content

ANES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-04 08:44:30
JSON

NIPT: M41309029U
Administrator: Neritan Kallfa
Objekti i Veprimtarisë: Kryerjen e shërbimeve profesionale të këshillimit në favor çdo individi, personi fizik dhe personi juridik si vijon: Këshillim dhe asistencë në çështje të administrimit dhe të organizimit, të nevojshme për funksionimin e aktivitetit të klientëve; Përditësim dhe organizim kontabiliteti, konsulencë kontabiliteti, fiskale, financiare, tatimore si edhe përgatitje pasqyrash financiare; Asistencë në aplikimin dhe nxjerrjen e lejeve, liçensave, autorizimeve të nevojshme për kryerjen e aktivitetit të klientëve; Këshillim lidhur me analiza teknike e profesionale për vlerësimin e lejeve, liçensave, autorizimeve, konçesioneve, akteve administrative apo kontratave dhe operacioneve tregtare dhe jo-tregtare që lidhen me klientët; Këshillim në fushën e organizimit, funksionimit, ndarjes së përgjegjësive të shoqërive tregtare dhe/ose organizatave joftimiprurese; Këshillim në fushën e punësimit; Realizimin e studimeve te fizibilitetit dhe të planeve të biznesit; Veprimtari komisionere, ndërmjetësime, përfaqësime në transaksione tregtare si edhe në secilën prej fushave të objektit të shoqërisë sipas këtij neni; Asistencë dhe këshillim në operacione që lidhen me krijimin, shndërrimin, transformimin, prishjen, likujdimin apo falimentimin e shoqërive tregtare dhe të organizatave jofitimprurëse; Këshillim dhe asistencë lidhur me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, përfshirë edhe asistencë dhe hartim raporte të vlerësimit; Këshillim dhe asistencë lidhur me çështje mjedisore, përfshirë edhe asistencë dhe hartim raporte të vlerësimit; Çdo këshillim, asistencë dhe shërbim tjetër që lidhet me administrimin apo çështjet e biznesit e në fusha të ngjashme me to. Shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, operacione financiare dhe kredimarrje, të japë garanci të tretëve si edhe të blejë dhe shesë ose marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, si edhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsociume, që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Më në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë. Me qëllim përmbushjen e secilit prej aktiviteteve që përbëjnë objektin e saj, Shoqëria mund të kontraktojë apo angazhojë çdo person, qoftë individ apo subjekt juridik.
Emërtime të tjera Tregtare: ANES
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/01/2024
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga “Abdi Toptani”, Torre Drin, Kati 2, zyra 21/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.03.2024
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani