Skip to content
Ndërtimi i Hec Veleshica 1 dhe Veleshica 2

KALISI HYDROPOWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-17 10:59:12

NIPT: L81818009A
Administrator: Hamz Islamaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim dhe Operim i Hidrocentralit Veleshicë si dhe transferim i tyre në përfundim të kontratës Konçensionare tek Autoriteti Kontraktor.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: KALISI HYDROPOWER
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 14/06/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. BE - IS SH.P.K është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.12.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K71412003A, me adresë në Kukës, Lagjja nr 1, pallati Metalurgu, hyrja nr 1, me administrator Kastriot Ibrahimaj. Ortak te vetem Hamz Islamaj.(Sipas të dhënave të QKB deri më 27.05.2022)

II. EL- PROM është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.03.2016 dhe që funksionon sipas legjislacionit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L61503008V, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Milto Tutulani, Ndërtesa 4, Hyrja 10, Ap.5, 1019, me administrator Elsa Hasalamaj. Ortak te vetem Devis Hasalami.(Sipas të dhënave të QKB deri më 27.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 04.03.2022, terhequr nga QKB date 27.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit KALISI HYDROPOWER, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Hamz Islamaj , shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme BE - IS SH.P.K, ndersa shoqeria BE - IS SH.P.K zoteron 50% te kapitalit tek KALISI HYDROPOWER. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 18.06.2018.

Devis Hasalami , shtetas shqiptar, i datelindjes 1991, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme EL- PROM, ndersa shoqeria EL- PROM zoteron 50% te kapitalit tek KALISI HYDROPOWER.Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 31.05.2021.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Leje per Perdorim Burimi Ujor Siperfaqsor, KBU Drin-Bune -
Çështje Ligjore: I. Me date 26.08.2020, u lidh Marreveshja Siguruese Nr.3394Rep., Nr.1742 Kol, lidhur midis bankes “Raiffeisen Bank dhe shoqerise KALISI HYDROPOWER, per barresimin e kuotave te shoqerise.

II. Me date 22.07.2023, eshte depozituar Kërkesa Nr. 3393 Prot, “Kërkesë për vendosjen e Barrës Siguruese mbi titujt e pronësisë”, ardhurr nga RAIFFEISEN BANK, ku është kërkuar: Vendosja e Barrës Siguruese mbi titujt e pronësisë së tatimpaguesit “KALISI HYDROPOWER”, pajisur me NUIS (NIPT) L81818009A, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Data e Pranimit: 09.03.2018
Data e Nënshkrimit: 18.07.2018 - Kontrata koncesionare
02.03.2022 - Kontrate shtese koncesioni
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 927.928.003 lekë (pa TVSH)
Kosto Konçesionare: Koncesionari duhet te paguaje per llogari te Autoritetit Kontraktues nje tarife koncesionare te barabarte me vleren e 2.2% te prodhimit vjetor te energjise elektrike, si dhe te do perfitimi tjeter qe koncesionari do te kete.
Shënime: I. Më datë 05.02.2018, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka shpallur njoftimin e kontratës për dhënien me konçesion të hidrocentralit Veleshicë.

Objekti i kontratës: Dhënie me konçesion te hidrocentralit “Veleshicë”
Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim)
Burimi i financimit: Shoqëri tregtare private / Kapital privat
Vlera e parashikuar e projektit: 750.000.000 Lekë (Vlera e kontratës e vendosur ne DK si dhe ne sistemin elektronik, pranë APP, nënkupton vlerën e investimit te parashikuar ne studimin e fizibilitetit, e cila është orientuese dhe nuk përbën asnjë lloj detyrimi ne hartimin e ofertave nga operatoret ekonomike/ofertuesit.

II. Më datë 27.06.2018, me anë të Vendimit Nr. 442/2018, Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur të mos pranojë ankesën e paraqitur nga BOE “Ndregjoni” sh.p.k. & “Kupa” sh.p.k. & Liqeni VII” sh.a. & “Pe-Vla-Ku” sh.p.k. & “Gjelbërimi 2000” sh.p.k. për procedurën konkurruese “E hapur”, me objekt: “Dhënie me konçesion te hidrocentralit “Veleshicë”, me fond limit 750.000.000 lekë, zhvilluar në datën 09.03.2018, nga autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Oferta fituese vazhdon të mbetet bashkimi ekonomik BOE “Be - Is” sh.p.k. & “El - Prom” sh.p.k.

III. Me date 18.07.2018, u nenshkrua kontrata e koncesionit e formes BOT (Ndertim-Operim-Transferim) per ndertimin e Hidrocentralit “Veleshice”, ndermjet Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise si autoritet kontraktues dhe subjektit per qellime te vecanta, shoqeria “Kalisi Hydropower” shpk. Vlera e investimit do te jete 927.928.003 (nenteqind e njezet e shtate milion e nenteqind e njezet e tete mije e tre) leke.

IV. Më datë 12.07.2019, me anë të Vendimit Nr 13 të Këshillit të Ministrave, u miratua leja e ndërtimit për objektin: Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, Hec Veleshica 1 dhe Veleshica 2, në lumin e Veleshicës degë e lumit Drini i Zi, Bashkia Dibër dhe Bashkia Kukës, Qarku Dibër dhe Qarku i Kukës.

V. Me date 02.03.2022, u nenshkrua kontrata shtese e koncesionit per nje ndryshim ne kontraten e koncesionit date 18.07.2018 per ndertimin e hidrocentralit Veleshice, e ndryshuar, ndermjet ndermjet Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise si autoritet kontraktues dhe subjektit per qellime te vecanta, shoqeria “Kalisi Hydropower” shpk. Sipas kontrates shtese, ka ndryshuar afati i programit te punimeve. Koncesionari merr persiper te vendosi ne pune hidrocentralin brenda nje afati 18 muajsh nga hyrja ne fuqi e kesaj kontrate shtese koncesioni.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Qemal Stafa, Pallati 66, Hyrja Nr.3, Ap.24

Adresa:
Kukes, Kalis, Godina Nr.2 Heci Veleshice, Zall Kalis, Kalis, Kukes

Akte/Marrëveshje Koncesionare: VKM nr 13, date 12.07.2019, per miratimin e lejes se ndertimit per hidrocentralin Veleshica 1 dhe Veleshica 2
Deklarate mjedisore per projektin e Hec Veleshica 1 dhe Veleshica 2, date 07.12.2018
Miratimi i lejes se ndertimit per hidrocentralin Veleshica 1 dhe Veleshica 2
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.05.2022
Akti i themelimit te shoqerise
Ekstrakti i Pronareve Perfitues date 04.03.2022
Kontrate Shitje Kuotash, date 31.05.2021
Kontrate Koncesioni (18.07.2018)
Kontrate Shtese per Koncesionin 02.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.04.2024
Marreveshje Siguruese date 22.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates date 05.02.2018
DSK per hidrocentralin Veleshice (Formulari)
Vendim i Komisionit te Prokurimit Publik 442/2018 date 27.06.2018 (Njoftimi)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 7 090 083,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:171 787 168,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:7 366 451,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2022

Koncesionare të tjera


QUKES POWER
Elbasan
Moligix
Tiranë
ENERGJI ASHTA
Shkodër
STRAVAJ ENERGY
Elbasan
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani