Skip to content
Ndërtimi i Hec Veleshica 1 dhe Veleshica 2

KALISI HYDROPOWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-19 09:38:20

NIPT: L81818009A
Administrator: Hamz Islamaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim dhe Operim i Hidrocentralit Veleshicë si dhe transferim i tyre në përfundim të kontratës Konçensionare tek Autoriteti Kontraktor.
Emërtime të tjera Tregtare: KALISI HYDROPOWER
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 14.06.2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 26.08.2020, u lidh Marreveshja Siguruese Nr.3394Rep., Nr.1742 Kol, lidhur midis bankes “Raiffeisen Bank dhe shoqerise KALISI HYDROPOWER, per barresimin e kuotave te shoqerise.
Ndryshime
Data e Pranimit: 09.03.2018
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 750.000.000 lekë (vlera e parashikuar e projektit sipas njoftimit të kontratës)
Shënime: I. Më datë 05.02.2018, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka shpallur njoftimin e kontratës për dhënien me konçesion të hidrocentralit Veleshicë.

Objekti i kontratës: Dhënie me konçesion te hidrocentralit “Veleshicë”
Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim)
Burimi i financimit: Shoqëri tregtare private / Kapital privat
Vlera e parashikuar e projektit: 750.000.000 Lekë (Vlera e kontratës e vendosur ne DK si dhe ne sistemin elektronik, pranë APP, nënkupton vlerën e investimit te parashikuar ne studimin e fizibilitetit, e cila është orientuese dhe nuk përbën asnjë lloj detyrimi ne hartimin e ofertave nga operatoret ekonomike/ofertuesit.

II. Më datë 27.06.2018, me anë të Vendimit Nr. 442/2018, Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur të mos pranojë ankesën e paraqitur nga BOE “Ndregjoni” sh.p.k. & “Kupa” sh.p.k. & Liqeni VII” sh.a. & “Pe-Vla-Ku” sh.p.k. & “Gjelbërimi 2000” sh.p.k. për procedurën konkurruese “E hapur”, me objekt: “Dhënie me konçesion te hidrocentralit “Veleshicë”, me fond limit 750.000.000 lekë, zhvilluar në datën 09.03.2018, nga autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Oferta fituese vazhdon të mbetet bashkimi ekonomik BOE “Be - Is” sh.p.k. & “El - Prom” sh.p.k.

III. Më datë 12.07.2019, me anë të Vendimit Nr 13 të Këshillit të Ministrave, u miratua leja e ndërtimit për objektin: Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, Hec Veleshica 1 dhe Veleshica 2, në lumin e Veleshicës degë e lumit Drini i Zi, Bashkia Dibër dhe Bashkia Kukës, Qarku Dibër dhe Qarku i Kukës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Qemal Stafa, Pallati 66, Hyrja Nr.3, Ap.24

Akte/Marrëveshje Konçesionare: VKM nr 13, date 12.07.2019, per miratimin e lejes se ndertimit per hidrocentralin Veleshica 1 dhe Veleshica 2
Deklarate mjedisore per projektin e Hec Veleshica 1 dhe Veleshica 2, date 07.12.2018
Miratimi i lejes se ndertimit per hidrocentralin Veleshica 1 dhe Veleshica 2
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.11.2020
Akti i themelimit te shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates date 05.02.2018
DSK per hidrocentralin Veleshice (Formulari)
Vendim i Komisionit te Prokurimit Publik 442/2018 date 27.06.2018 (Njoftimi)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala