SHOQËRI ME ZOTËRIM PUBLIK


NIPT Emri Tregtar Administrator Rrethi Kapitali Themeltar(Lekë) Zotërues