Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Degë të Shoqërive të Huaja
Rezultate gjithsej: 348

ORTADOGU SONDAJ ARNAVUTLUK

M32007019S
(1. Te kryej punime me sonde per shpime dhe injektime per studime gjelogjike, studime rilevimi, studim dhe kerkim mineralesh, kerkim per hidrokarbure apo uje te pijshem per shoqeri shteterore, private, person)

Tirane ALL

LGM S.R.L. Albania

M32009015T
(Projektim dhe ndertimi i objekteve civile apo industriale dhe menaxhimi i zbatimit te projekteve te kesaj natyre per vete dhe per te trete. Importi-eksporti shitja me shumice e pakice e lendeve te para te nd)

Tirane ALL

AZTIMONT OJSC Albania Branch

M32016502H
(Montimi i strukturave prej betoni dhe betonarme. Montimi i konstruksioneve metalike. Montimi i strukturave prej druri. Punime fasade. Punimet e kollonave. Inxhinieri, komunikim dhe instralim i rrjeteve, ndë)

Durres ALL

Bukaç Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

M32001012B
(Te kryeje blerjen, shitjen, importin dhe eksportin e te gjitha llojeve te produkteve te tekstilit, Te kryeje blerjen, shitjen, importin dhe eksportin e te gjitha llojeve te produkteve te lekurave si produkt )

Tirane ALL

Univiti Europe Branch

M32017007A
(Shperndarja dhe tregtimi me shumice dhe pakice i vida, bulona, abrazive, artikuj për parandalimin e aksidenteve, vegla, artikuj saldimi, instrumente matëse, artikuj fiksimi, artikuj teknikë për industrin)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ex Fis

L21530003U
(Tregti me shumice e lendeve djegese te ngurta, te lengeta, te gazta e te produkteve qe perfitohen prej tyre.Tregtia me shumice e karburanteve dhe lubrifikanteve.Tregtia e automjeteve motorike.Transporti rrug)

Tirane 8807811 ALL

BIOTEK SOLUTIONS (ish "BIOTEK SOLUTIONS")

M32028021U
(Tregtia me pakice e artikujve ortopedike dhe mjekesore, ne dyqane te specializuara; Aktivitetet e tjera p.k.t.; Aktivitetet e ndermjetesimit te specializuar per shitjen e produkteve te vecanta; Aktivitetet e)

Tirane ALL

LDP Payroll Società Benefit tra Professionisti S.r.l.

M37121001H
(Shoqëria ushtron ekskluzivisht veprimtari profesionale dhe intelektuale që kanë të bëjnë me profesionin e kontabilistit të autorizuar dhe ekspertit kontabël dhe konsulentëve të punës. Në kryerjen)

Shkoder ALL

LI.BO - ALBANIA Branch

M22220501B
(Pjesemarrjen ne tendera per furnizime te subjekteve publike dhe private, si dhe zhvillimin e projekteve per tranzicionin energjetik dhe per prodhimin/perdorimin e hidrogjenit nga burimet e rinovueshme - treg)

Durres ALL

Aton Italia- Dege e shoqerise

M32210036G
(Shoqeria ne perputhje me legjislacionin aktual per veprimtarite e rezervuara dhe/ose te mbrojtura dhe, nese eshte e nevojshme , i nenshtrohet arritjes se kualifikimeve ose regjistrimeve te nevojshme , ka per)

Tirane ALL

Xator

M32302016B
(Shërbimet për mbështetjen e Programit CARE të Departamentit të Shtetit te cilat konsistojne ne menaxhim programi, shërbime logjistike dhe teknike.)

Tirane ALL

One Construction Company-Al

M32313510P
(Projektimi dhe ndërtimi i objekteve civile, rikonstruksioni i pasurive të paluajtshme, shitjet e pasurive të paluajtshme, konsulencë biznesi në fushën e pasurive të paluajtshme.)

Durres ALL

MFT ENERGY KOSOVO, Degë e Shoqërisë së Huaj

M32317021U
(Administratori përfaqëson Shoqërinë dhe gëzon të gjitha të drejtat dhe përgjegjësitë sipas Ligjit për shoqëritë tregtare, duke përfshirë, por pa u limituar në: Të drejtën për çeljen, mbyl)

Tirane ALL

Kadioglu Restorasyon Ve Mimarlik Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

M32317003A
(Ndertimi i ndertesave pa qellime banimi (ndertim fabrika, punishte etj, ndertesa me qellim industrial dhe spitale, shkolla, hotele, kapanone, magazine, qendra tregtare, ristorante, komplekse sportive, xhami,)

Tirane ALL

TECHNOLOGY & MARKETING SRL

M32324015L
(OBJEKTI KRYESOR I SHOQËRISË ESHTË ZHVILLIMI, PRODHIMI DHE TREGIMI I PRODUKTEVE OSE SHËRBIMEVE INOVATIVE ME VLERA TEKNOLOGJIKE.)

Tirane ALL

Qinglong Petroleum Technology and Engineering Company LLP Albania Branch

M33614404E
(Çimentim, shpim, punim pusesh, testet e vajit, testet e prodhimit, tregtim.)

Fier ALL

Dega në Shqipëri e Shoqërisë SOL FLARE LOGISTICS LLC

M32419012L
(Qëllimi dhe objekti i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është të kryejë çdo veprim apo aktivitet të ligjshëm për të cilin shoqëria me përgjegjësi të kufizuar është organizuar sipas Li)

Tirane ALL

Noon Dalton

M32428002D
(Zhvillimi dhe ofrimi i sherbimeve softuerike, dizenjimi i softuerit, zhvillimi dhe mirembajtja e sistemeve softuerike, testimi i softuerit, zhvillimi i sistemeve te migrimit, permiresimi i sistemeve te TI, o)

Tirane ALL

Tony Blair Institute - Albania Branch

M41311001V
(Sigurimi i ekspertizës këshilldhënëse rreth fushave kryesore të politikave si dixhitalizimi i shërbimeve publike, planifikimi i rimëkëmbjes së Covid-19, projektet e infrastukturës dhe komunikimet s)

Tirane ALL

Medicana Hastane Isletmeciligi Anonim Sirketi Dega Shqiperi

M31829007M
(Sherbime spitalore me shtrim kundrejt shendetit njerezor te ofruara nga Institucione private te sherbimit shendetesor (duke perfshire spitalet e universiteteve private apo te vakefeve; perveç stomatologji, )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni