Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 252

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR

L31817505L
(Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj aktivitetet e mëposhtme: menaxhimin, operimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin teknik dhe adaptimin për të përmbushur kërkesat aktuale dhe të ardhshme të tra)

Durrës 8719429 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SGS Automotive Albania

K92110020V
(Ofrimi i shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkio të tyre, përmbushja e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratën e Konçesionit "Për Shërbimin)

Tiranë 177803459 ALL

ALBRAIL

L61314003H
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë sipas objektit të kontratës konçensionare: Për Rehabilitimin, operimin dhe transferimin (Rot) e rrjetit të transportit hekurudhor në linjat Fier-Ballsh)

Tiranë ALL

SICPA Security Solutions Albania

L02120032R
(Krijimin dhe mirëmbajtjen e një qendre prodhimi të përqëndruar në ambientet që do të jepen nga autoriteti kontraktor, siç përcaktohet në marrëveshjen e konçesionit. Dizenjimi, zhvillimi, krijimi, p)

Tiranë -28851083 ALL

GFI ALBANIA

L31605014G
()

Tiranë -31162409 ALL

Moligix

L71807031Q
(Projektimin, financimin, ndërtimin, implementimin dhe mirëmbajtjen e Sistemit Qendror të Monitorimit On-Line (SQMO) të industrisë së lojrave të fatit në Republikën e Shqipërisë si dhe çfarëdolloj a)

Tiranë ALL

HIDROBEGAJ

L42004001B
(Financim, projektim, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtje e hidrocentralit ''BEGAJ'', shitjen e energjisë së prodhuar dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës konçesionare. )

Tiranë -1799979 ALL

HEC-i KABASH POROCAN

K82403009G
(Objekti i vetem i veprimtarise se shoqerise ne perputhje me Kontraten e Konçesionet me Nr.4581 Rep. e Nr.3418 Kol, date 06.10.2008 dote jete :Ndertimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve tek Autoriteti )

Tiranë -359407 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ERDAT LURA

K82321008Q
()

Tiranë 11237733 ALL

GUSMARI

K99411501E
(Ndërtim dhe shfrytëzim të hidrocentraleve "Meshanik" dhe "Guvë", sipas kontratës konçensionare Nr. 2320 Rep dhe Nr. 289 Kol datë 14 Korrik 2009 të lidhur me Ministrinë e Ekonomisë dhe Energjitikës, r)

Gjirokastër -1065478 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KOKA & ERGI ENERGY PESHK

K88027901B
(Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentralit "PESHK" Autoritetit Kontraktues. <br/> <b>-------------</b> <br/> Kategoria: Sektori i Energjisë <br/> <b>-------------</b> <br/>)

Dibër 22721382 ALL

VELESHICA ENERGY

L01423028L
()

Tiranë -92463 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Hidropower Elektrik

K92115027K
(Financim, projektim, ndërtim, vënie në punë, administrim dhe mirëmbajtje e hidrocentraleve në lumin Shkumbin nga kuota 675 metra deri në kuotën 1540 metra dhe transferimi i tyre nga konçesionari tek au)

Tiranë 30127050 ALL

HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL (Ish W.E.T-T)

L03010201S
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtje, prodhim dhe tregtim të energjisë, të hidrocentralit "TOPCIAS" dhe transferim në bazë të lejeve të konçensionit të formës)

Elbasan 0 ALL

HYDRO LUNIK

L21724010C
(Shoqëria ka për objekt të saj ndërtimin, funksionimin dhe transferimin e centralit të "Kostenjë", "Gjuraj", "Kostenjë 2" dhe "Neshta" pranë Autoritetit kontraktues, përfshirë financimin, ndërtimin, v)

Tiranë -19362119 ALL

QUKES POWER

L13323202J
(Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, me vendodhje në rrjedhën e Lumit Shkumbin tek autoriteti kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në)

Elbasan ALL

KOKA & ERGI ENERGY STAVEC

K88027902J
(Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentalit "STAVEC" Autoritetit Kontraktues. <br/> <b>-------------</b> <br/> Kategoria: Sektori i Energjisë <br/> <b>-------------</b> <br/>)

Dibër 0 ALL

TRUEN

L21617015E
(Në përputhje me Kontratën e Konçesionit ("Kontrata e Konçesionit") Nr. 193 Rep., Nr. 100 KoL, të nënshkruar në Tiranë, Shqipëri, më 19.03.2012, midis Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energji)

Tiranë -41452670 ALL

ELECTRAL BATRA HPP

L62423006M
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentraleve "Batra Nr. l, Nr. 2, dhe Nr. 3" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autor)

Tiranë ALL

BLAC ENERGY

L59024001B
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi mirëmbajtja e hidrocentralit Blac dhe transferimi i tij nga konçensionari tek autoriteti kontraktues në përfundim të afatit të kontratës s)

Lezhë 0 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni