Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 253

STRELCA ENERGY

K82104002P
(Projektimi, ndërtimi, shfrytëzimi dhe transferimi i hidrocentraleve te Strelca 1, Strelca 2, Strelca 3 tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (sipas kontratës së koncesionit të lidhur ndë)

Tiranë ALL

ENERGJI UNIVERS

K82109507S
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtjen e Hidrocentraleve "KABASHI 1" dhe "KABASHI 2" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës Koncesionare, nga Koncesionari)

Tiranë 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BISTRICA 3 ENERGY

K82118005R
(Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve Bistrica 3 dhe Bistrica 4 tek autoriteti kontraktues brenda së cilës përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shp)

Tiranë 1000235 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HEC- i BISHNICA 1,2

K82403011S
(Objektivi kryesor i shoqërisë është zbatimi i kontratës konçesionare me Autoritetin Kontraktues në Tetor 2008 miratuar me VKM 1396, datë 17.10.2008. Prodhim të energjisë elektrike duke shfrytëzuar bu)

Tiranë 35222417 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ENERGJI ASHTA

K82417005V
(Qëllimi i shoqërisë do të jetë projektimi, financimi, ndërtimi, zotërimi, vënia në punë, mirëmbajtja dhe transferimi i një projekti të ri për hidrocentral në Ashte, Republika e Shqipërisë, në )

Shkodër 238764458 ALL

LENGARICA & ENERGY

K83026602A
(Projektimi, Ndërtimi, Operimi dhe Transferimi i hidrocentralit Langarica tek Autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi i energjisë së rinovueshme, furnizimi, tra)

Tiranë -95596836 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ERMA M.P.

K84606001N
(Projektim, ndërtim, shfrytëzim dhe transferim i hidrocentralit tek autoriteti kontraktues konform kontratës të lidhur me autoritetin kontraktues. Tregtim i energjisë elektrike. Çdo veprimtari tjetër që )

Korçë 21030451 ALL

MUSO HC QYTEZË

K86504601R
(Ndërtim, instalim, shfrytëzim i centraleve elektrike, import-eksport, prodhim, transmetim, shpërndarje, furnizim me energji elektrike dhe transferimin e hidrocentralit tek Autoriteti Kontraktues. <br/> <b>-)

Korçë -500153 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KISI-BIO-ENERGJI

K86907701E
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, prodhimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë së përfituar, mirëmbajtja e hidrocentralit "Kacni" që do të ndërtohet në rrjed)

Tiranë 1481160 ALL

SELISHTE

K86921702N
(Objekti i vetëm i veprimtarisë së shoqërisë në përputhje me Kontratën e Koncesionit me Nr. 1108 Rep. e Nr. 195 Kol. , date 19. 05. 2012, do të jetë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit)

Dibër -2613438 ALL

NATIONAL AGENCY of COASTAL MANAGEMENT

L31608012F
(Projektojë, Ndërtojë, Vërë në shfrytëzim, administrojë, mirëmbajë infrastrukturën rrugore dhe çdo lloj tjetër infrastrukturë shërbimi si dhe t’i transferojë ato në përfundim të kontratës t)

Tiranë 671866 ALL

"DUKA T2"

K48130531M
(1. Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien ne punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues. Shoqëria e krijuar do ti)

Dibër 0 ALL

"REMI"

K57604601T
(Projektim, ndërtim, shfrytëzim, instalim të prodhimit të energjise dhe veprave hidro-energjitike. Transferimi i HEC/it “EGNATIA”, tek Autoriteti Kontraktues (sipas nenit 2 të kontratës). <br/> <b>---)

Librazhd -505976 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

POWER-ELEKTRIK-SLABINJE

K81813003S
(Sherbimi, projektim, zbatim, ndertim, shfrytezim,transferim, tek Autoriteti Kontraktues i Hec-in Sllabinje. Prodhim energjie. Tregtim energjie. Furnizim me energji konsumatoret e kualifikuar. <br/> <b>---)

Tiranë 88778181 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HEC-i Tërvolit

K73621202N
(Zbatimi i kontratës konçesionare me Autoritetin Kontraktues (Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës) e miratuar me VKM Nr. 724, datë 30. 10. 2007, që ka hyrë në fuqi pas botimit në Fletore)

Elbasan 153528728 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KOTORRI-SL

K81911019U
(Veprimtari në fushën e ndërtimit, projektimit dhe investimit në ndërtim, etj. Tregëti hidrokarburesh me pakicë. Shërbim karoatreci dhe parkim. Bar - Kafe. <br/> <b>-------------</b> <br/> Kategoria: S)

Tiranë 2270451 ALL

VALBONA ENERGY ALBANIA

L38513301V
(Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve mbi lumin Valbona, rrethi Tropojë, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, trasmetimi, sh)

Tiranë -360797 ALL

TPLANI HC

L09702601M
(Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentralit Valbonë te Autoriteti Kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transferimi, shpërndrarja, eksportimi dhe shitja )

Kukës 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

C & S Construction Energy

K81914029T
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Rapuni 1" dhe "Rapuni 2" tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, sh)

Tiranë 28275204 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

GJO-SPA POWER

K87920201S
(Projektim, ndërtim, shfrytëzim HEC, prodhim dhe shitje energjie, marrje Konçesion HEC-esh. <br/> <b>-------------</b> <br/> Kategoria: Sektori i Energjisë <br/> <b>-------------</b> <br/>)

Tiranë 153306404 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni