Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 679

S-K & B-K OIL

L83405202V
(Import-eksport, shitja me shumice e gazit te lengshem (Sherbim jo 24-oresh). Shoqeria mund te zhvilloje gjithashtu cdo aktivitet tjeter plotesues e ndihmes qe rezulton i dobishem dhe/ose i nevojshem per perm)

Elbasan ALL

IDI OIL (perthithur nga IVAN OIL)

L82218030C
(Tregtimi me shumice i karburanteve te ndryshme, naftes dhe nenprodukteve te saj si dhe vajrave lubrifikante, te gazit te lengshem per ngrohje dhe pajisjeve te lidhura me to etj. Blerja, importimi, shitja e n)

Tirane ALL

EURO-LUB

L87223602A
(Tregti me shumice dhe me pakice te naftes dhe nenprodukteve te saj dhe artikuj te tjere industriale dhe ushqimore, import-eksport.)

Devoll ALL

CREO

L82223022N
(Prodhimin e aksesoreve per kepuce me material lekure dhe materiale te tjera te llojeve te ndryshme. Prodhim per llogari te te treteve te produkteve te mesiperme. Dhenien e konsulences teknike lidhur me vepri)

Tirane ALL

EURO TANK

L82226505A
(Perpunimi, rafinimi, transporti dhe tregetimi me shumice e pakice, i naftes bruto dhe i nenprodukteve te saj. Tregetim me shumice dhe pakice i hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre, import - eksport i hid)

Durrës ALL

CORAL ALBANIA

L82314029E
(Objekti i Shoqerise do te jete kryerja e cdo aktivitetit te ligjshem sipas legjislacionit shqiptar. Ne menyre te vecante, Shoqeria do te ushtroje aktivitetin e importit/eksportit, tregtimit me shumice dhe/os)

Tiranë ALL

EUROPETROL EXPORT

L82323501B
(Perpunimi, rafinimi, transporti dhe tregtimi me shumice e pakice, i naftes bruto dhe i nenprodukteve te saj. Tregtim me shumice dhe pakice i hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre, Import - eksport i hidro)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

A E O T

L32604402E
(Import-Eksport, transport, tregtim me shumice i gazit natyror, gazit te lengshem, i nenprodukteve te perpunuara te naftes si, benzine avionash, gazoil, vajguri ndriçues, vajguri avionash aromatike, solvent,)

Fier 6784214 ALL

Shoqeri Agjentesh ne Sigurime (S.A.S)

L82411012V
(Shoqeria ka si objekt te pergjithshem kryerjen e te gjithe veprimtarive te shitjes ne fushen e sigurimeve. Veprimtaria e Shoqeri ne Sigurime kryhet ne emer dhe per llogari te shoqerive te sigurimit dhe perfs)

Tiranë ALL

KELI KATALITA

M22415503V
(Shitje, blerje, grumbullim, import, eksport katalizatoresh dhe pjese katalizatoresh, lavazh.)

Durres ALL

ABI BROKER SIGURIMESH

L82427025R
(Ndermjetesimi (sherbimi i brokerimit) ne fushen e sigurimeve dhe risigurimeve, perfshi negociatat deri ne nenshkrimin e kontratave te sigurimit dhe risigurimit, ne emer dhe per Uogari te klienteve te Shoqeri)

Tirane ALL

"EUROSIG INVEST"

M22416005M
(1.Administrimi i Fondeve te Pensionit Vullnetar. 2.Administrimi i Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive me oferte publike 3.Konsulenca dhe veprimtari te tjera ne perputhje me kufizimet e legjislacionit te f)

Tirane ALL

ECOCLEAN (ish "Albdrilling Green")

L53003402I
(Veprimtari ne industrine e naftes, gazit e ujit si dhe ne ate minerare qe lidhen me: studime, projektime, kerkime, zbulime e konturime, nxjerrje dhe zhvillime, sherbime e supervizime. Eksporte, importe dhe p)

Fier -284717 ALL

ALB - CNG

M22423023A
(Ndertimi i nje impianti te kompresimit/lengezimit te gazit dhe nje termocentrali, a) Siperfaqja 20 - 5O rnije metra katrore; b) Te gjithe infrastrukturen e kantierit; c) Tubacioni nga fusha/kolektori i gazit)

Tirane ALL

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë sh.a

M24828802U
(Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitja e tij. Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsuma)

Sarande ALL

ADRIATICA ENERGY

M22428002C
(Menaxhimin dhe ofrimi i sherbimeve operacionale per nxjerrjen e produkteve, transportin, ruajtjen, perpunimin, nxjerrjen e nenprodukteve, tregtimin, zgjerimin e tregut, partneritetet, bashkepunimet, kontrata)

Tirane ALL

DION FINTECH ALBANIA

M22429001A
(Objekti kryesor i shoqerise do te perfshije, por pa u kufizuar ne emetimin e parase elektronike, kembimin valutor, ofrimin e sherbimeve te pagesave dhe transferimeve te parave, sherbimeve keshilluese, ndermi)

Tirane ALL

ECO ENERGY GROUP

L71907505O
(Import-eksport i produkteve industriale, tregtimi me shumice dhe pakice i materialeve inerte, tregtimi i hidrokarbureve dhe lendeve djegese, tregtimi dhe grumbullimi i skrapit, punime ndertimi te cfardolloji)

Durres ALL

HA - DAJ - GAZ

L72607003H
(Import - eksport i biokarburanteve dhe produkteve, derivateve te tyre si nafta, benzina, karburant i perdorur ne aviacion, vajra, lubrifikant, solar etj. Shitja me shumice dhe pakice i biokarburanteve dhe pr)

Durres ALL

CITY INVESTMENT GROUP INC

L71409018K
(Investitor ne fushen e ndertimit te llojeve te ndryshme. Punime ne ndertim, armatura, suvatime, punime hidraulike, elektrike, ndertim muresh, shtrim pllakash, lyerje, veshje, fasade, me granil etj.Ndertime t)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni