Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 21061

ORGANIC INFRARED SYSTEMS

M31331001F
(Sherbime ndermjetesimi, perfaqesimi ne fushen e tregetise te pjeseve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe te ngrohjes si dhe pjeseve te furnizimit per to. Import Eksport, kombetar dhe nderkombetar. Tregeti )

Tirane ALL

UNLIMITED TRAVEL

L21605503U
(Veprimtari Turistike si Agjenci Udhetimi brenda dhe jashte vendit. Guide- Perkthyes dhe Shoqerues.Tour Operator. Transport kombetar dhe nderkombetar udhetaresh e taksi.Marrja dhe dhenia me qira ne dispozicio)

Durres ALL

DEMARKU COSTRUZIONI INTERNATIONAL

M32531801P
(Ndertime objekteve civile dhe publike, mirembajtja dhe rikonstruksioni i objekteve> Punime gipsi kapote dhe lyerja e tyre.)

Tirane ALL

E & E Constructions ( ish "ISPP Const")

L21723015O
(Në fushën e studimeve dhe projektimeve pyjore dhe zbatimit të punimeve pyjore përfshin aktivitetet si më poshtë: Shërbime të ekspertizës dhe Çertifikimit; Shërbime profesionale për studime e publ)

Tirane ALL

BUGGY ECO TECH

M31331002N
(Import - Eksporti me shumice dhe pakice per qellime instalimi apo tregtimi per te trete te materialeve, pajisjeve, makinerive dhe aksesoreve per impiante teknologjike dhe mekanike, kondicionimi, ventilimi,ng)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AQScert

L31511026K
(Vleresimin e konformitetit te implementimit te standarteve nderkombetare ISO. Trajnime dhe kualifikime per standartet nderkombetare ISO. Trajnime dhe kualifikime profesionale ne te gjitha fushat dhe sektoret)

Tirane 10726469 ALL

Metal SunRise 2

M31401016U
(Shitja e materialeve te metalit , material alumini per fasada dhe aksesore te tyre, material ndertimi. Transport dhe furnizim me mallra ndertimore.)

Tirane ALL

VIBAR srl

M31401014E
(Blerjen, shkëmbimin, ndërtimin, mirëmbajtjen, menaxhimin dhe shitjen e ndërtesave të të gjitha llojeve, duke përfshirë dhënien me qira dhe dhënien me qira dhe nënqira të pronave operative; - Shoq)

Tirane ALL

TREAL CONSTRUCTION

L31713002D
(Import-ekport dhe shitblerje me shumice dhe me pakice te mallrave industriale, mallrave ushqimore, blektorale, bujqesore, materialeve te para, materialeve drusore dhe mobiljeve, por pa u kufizuar vetem ne ke)

Tirane 807191 ALL

ALFAGAS TRADE

M31401013T
(Tregtimin me pakicë të naftës, benzinës, gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikantë si dhe transportimin e tyre. Tregtim me shumicë e pakicë i mallrave ushqimore, industriale, pajisje elektroshtëp)

Tirane ALL

Ejsel

M31401012L
(Bar , Restaurant , Sherbime Kateringu , Delivery)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Metal Nesimi

L31819009A
(Konstruksione metalike ne te gjithe Shqiperine, Nderime objektesh te larta me konstruksion metali. Punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh-ndertim rruge, si dhe rrugeve speciale autostrada, veshje me asf)

Tirane 5657800 ALL

Oltremare Film Productions

M31401010S
(Prodhime kinematografike, multimediale, spote publicitare, seriale televizive, dokumentare, filma me metrazh të shkurtër, skenarë. Shpërndarja dhe shitja e këtyre prodhimeve brenda dhe jashtë Shqipëri)

Tirane ALL

Kopshti Sidita

M31401501D
(Institucion paraarsimor jo publik. Kopësht privat.)

Durres ALL

SKY HOTEL' S

L32126014G
(Veprimtari ne fushen e hotelerise, turizem, bare, restorante. Import-eksport i produkteve bujqesore, materialeve industriale. Ne perputhje me ligjislacionin shqiptar shoqeria mund te kryej cdo aktivitet qe l)

Tirane -6406963 ALL

Be+A

M31401009O
(Veprimtari ne fushen e ndertimit te godinave/objekteve civile dhe jocivile,instalimeve te plota,kompletimeve dhe riparimeve te tyre,per ambjente te brendeshme dhe te jashtme,arredimi/mobilimi i ambjenteve te)

Tirane ALL

Metal-360

M32601801G
(Perpunim Metali,Import-Eksport)

Tirane ALL

Eliopoli LLc

M31401008G
(Aktivitet bujqesor e blektoral, perpunim i pordhimeve bujqesore,Prodhim lengjesh nga perpunimi i tyre,Perpunim pordhimeve blektorale si qumeshti e te tjera produkte blektorale , aktivitet ndertimi,tregti me )

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FRIENDS TRAVEL AGENCY

L32522402A
(Makina me qera. Agjensi Turistike. Sherbime per udhetime ajrore, detare e tokesore, rezervime dhe pergatitje biletash. Sherbime ne fushen e Turizmit si”Udhetime Turistike Brenda dhe jashte Vendit”.Organi)

Fier 1134929 ALL

Fifth

M31401007V
(Agjensi eventesh, konsulencë dhe shërbime organizimi, idejim, dekorim, menaxhim aktivitetesh, eventesh të ndryshme. Agjensi publicitare, marketing, blerje në media, konsulencë në fushën mediatike, org)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni