Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 21866

AMALTEA

L14628002K
(Prodhime eksport-import dhe tregtim i artikujve blegtoral dhe bujqesor. Te tregtoje edhe artikuj ushqimor)

Maliq ALL

EURO-GJICI ( perthithur nga "EUROGJICI-SECURITY")

K51531041Q
(Organizimin e sherbimit te rojeve civile per ruajtjen e objekteve ne pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik Shqiptar ose te huaj. Ruajtjen e rendit dhe te vlerave materiale e monetare ne keto o)

Tirane ALL

ERONALDO

J81915003H
(Tregtimit me shumice e pakice dhe import eksport te: Mallra te ndryshme industriale, ushqimore, pije konfeksione, hidrosanitare, hidraulike,mobilje orendi shtepiake,elektroshtepiake,kinkaleri, kanceleri zyre)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BIRRA KORCA

J64103004E
(Prodhim, tregtim brenda dhe jashte vendit i birres e pijeve alkolike. Prodhim dhe tregtim te ujit te pijshem. Ndertim te objekteve te ndryshme civile, turistike, sherbimesh, projektirn, mbikqyrje. Dhenie dhe)

Korçe 122732853 ALL

MELITA

L11517009C
(Organizimi transportit te udhetareve dhe te mallrave me mjete te komunikacionit ajror dhe tokesor dhe detar, çelja e zyrave te agjensive turistike dhe te shitjes se biletave per udhetime brenda dhe jashte v)

Tirane ALL

GENERAL CEMENT ALBANIA

K72020017A
(Prodhim e tregtim çimentos,gelqere, menxh. i minierave.)

Tirane ALL

FOCUS PRESS

L11806011O
(Aktivitet ne fushen e mediave elektronike dhe te shkruara.Botime te ndryshme.Prodhim e publikim reklamash.Tregtim pajisjesh per nevojat e mediave elektronike.Per te realizuar objektin e qellimet e saj , sho)

Tirane 235769 ALL

ERIKU

L76626004D
(Tregtim me pakice te produkteve dhe nenprodukteve te naftes, gazit te lengshem. Tregtim dhe prodhim i materjaleve te ndertimit, inerte. Te gjitha llojet e projektimeve dhe punimeve te ndertimit te parashikua)

Vau i Dejës ALL

ALFAZED

J82229006N
(Import-eksport artikuj te ndryshem, industrial dhe ushqimor. Punime dheu, muratur, betoni e beton arme, e punime shembjesh, ndertimecivile, industriale,t uristike, bujqesore etj. dhe kompletimi me instalime )

Tirane 92806 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DIDAKTALBA (Shoqeria e perthithur ""LABORAL"SH.P.K.")

K22223005Q
(Studim, projektim, per pajisje didaktike dhe laboratore mesimore, hartim botim tekste shkollore, qender kualifikimi e trajnimi shkencor, perpunim, amballazhim, tregtim me shumice e pakice mjete didaktike per)

Tirane 24287421 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DIMENSIONE TE REJA ( shoqeria e perthithur "SELEN ME"- K24310401T)

J64520413J
(Tregeti artikuj te ndryshem, import-eksport,tregti, qepje perde dhe riparime te ndryshme tekstili, çarçaf, mbulesa tavoline e piceta.)

Tirane 10584233 ALL

"URBAN ENERGY ALBANIA"

L72322038T
(Kerkimin, studimin, realizimin, mirembajtjen dhe administrimin e: Puneve, aktiviteteve dhe sherbimeve per mbikqyrjen e ambienteve, per ekologjine dhe per rikuperimin energjetik. Aktivitet dhe sherbime per s)

Tirane ALL

CODELAND

M01730003C
(Disenjim sofiware-i, ku perfshihet analiza e kerkesave te sistemit software, projektimi i arkitektures dhe projektimi i detajuar i sistemit software; Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software, ku perfshihe)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

JOTI ( shoqeria e perthithur "JOTI SHA 2010" - L13818401D)

J63423456C
(Transport dhe Tregtim Karburantesh dhe Gazi, Ambiente Sherbimi (Lokal).Bar Bufe,Restorant, Hoteleri, Sherbime te ushqimit social, Lavazho Servis mjetesh dhe shitje pjese kembimi.Ofrimin e sherbimit parking.)

Fier 4540558 ALL

interweb.al

L32301103Q
(Pergatitja dhe mirembajtja e faqeve te internetit, ofrimi domain-esh, sherbimin e web hosting, sherbimeve te telekomunikacionit, pergatitja dhe mirembajtja e rrjeteve sociale ne internet si dhe marketingu on)

Tirane ALL

KONNECT

L52010019L
(Veprimtari ndernrjetesimi dhe keshilledhenese ne fushen e tatim-taksave, tregtise, juridike, marketingut dhe komunikimit te pershtatshem, ne mbeshtetje te fillimit proceseve Start-up (celja fillestare e nje )

Tirane ALL

MCN SERVICES

L41820014T
(Te operoje ne sektorin e telekomunikacionit duke kryer cdo lloj veprimtarie nepermjet telefonit per llogari te vet apo te te treteve me seli ne Shqiperi apo ne edo vend tjeter qe ka lidhje me Republiken e Sh)

Tirane ALL

EL - ALBA TRANS ( ish "EL - ALBA")

J62014003V
(Transport udhetaresh brenda dhe jashte vendit. Agjensi transporti udhetaresh dhe agjensi turistike brenda dhe jashte vendit. Transport i mallrave per vete dhe per tretet, tregti me shumice dhe pakice te arti)

Tirane 426094 ALL

"ITALTECH"

L76607204M
(Punime mekanike ne pergjithesi.Punime stampimi,mbledhje,kabllim,saldim dhe perpunim mekanik per llogari te vet dhe llogari te te treteve.Realizimi ,menaxhii dhe mirembajtja e aparaturave e impianteve industr)

Vlore ALL

MUZA

J71707002V
(Shtypshkrimi i veprave letraro artistike, me pakice dhe shumice, reklamave, revistave kartolinave, etiketave, gazetave, formulareve te ndryshem, dhe prodhime te ndryshme tipografie. Tregtimin me shumice dhe )

Tirane 138695 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni