Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 24891

PEAK SHPK

L76427003R
(Ndermjetesim marketing kombetar dhe nderkombetar i shoqerise ne lidhje me qarkullimin e mallrave te ndryshme pa kufizim ndermjet paleve te treta, per pasuri te luajshme dhe te paluajshme si dhe cdo gje tjete)

Shkoder ALL

MORGAN GROUP LIMITED ALBANIA

L71427018I
(Dhënia me qira e makinave, motorëve, minibus, autobus, jahte, mjete lundruese etj, si dhe te gjitha llojeve të tjera të mjeteve motorike, personave te trete. Tregtim, sherbim me qera, me drejtues mjeti, )

Tirane ALL

GLE-VAN

L71427012G
(Prodhim materiale ndertimi e tregtimin e tyre importeksport. Prodhim inerte dhe beton. Prodhim asfalti. Eksport minerale, mallrat e ndryshem dhe lende te para. Tregtim me shumice e pakice dhe import eksport :)

Tirane ALL

Manchester Group

L71427014A
(Tregti import export mallra te ndryshem,bizhuteri ,sherbime telekomunikacioni,transport mallrash,udhetaresh brenda e jashte vendit,agjenci udhetaresh.Aktivitet ne fushen e Akademive Sportive si dhe kjijimin )

Tirane ALL

KEPER

L71427017A
(Import eksport produkte bujqesore e industriale. Tregtim me shumice dhe pakice . Ndertime civile e industriale. 4.Shitblerje pasurish te paluajtshme. Mundet gjithashtu te kryeje te gjitha operacionet tregtar)

Tirane ALL

BIO ITALIA

L71427011V
(Import-eksport, tregeti me shumice e pakice mallra te ndryshme industriale bujqesore dhe blektorale,ushqimore ,materiale te ndertimit etj. Import -eksport, tregeti me shumice e pakice, te reja ose te perdoru)

Tirane ALL

SHANSI GROUP

L71427007Q
(Import-eksport i mallrave te ndryshme industriale dhe ushqimore, perdorim shtepiak, si detergjente, supermarket, tregtim i te gjitha materialeve, tregtim mallrash me shumice dhe pakice, tregtim te artikujve )

Tirane ALL

CEISIS SISTEM IMPIANTESH TE INTEGRUARA ALBANIA

L71427003H
(Shoqeria ka per objekt: projektimin, ndertimin, furnizimin, edhe jashte' vendit, asistenca teknike dhe kryerjen e: Ndertesat civile, industriale, ushtarake, spitalet, terminale portuale te kompeltuara me imp)

Tirane ALL

SH & V

L71427503O
(Sherbime marketingu online)

Durres ALL

SPA MILANO

L71427002A
(Prodhimin dhe oferta per shoqerite, ndermarrjet, profesionisteve dhe personave fizike dhe juridike, publike dhe private, institucionet publike dhe lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare, ekonomike ose jo, sh)

Tirane ALL

GJIKA TRAVEL

L71427502G
(Transport te udhetareve brenda dhe jashte vendit per vete dhe per te trete.Agjensi transporti udhetaresh .Dhenie dhe marrje mjete me qera, asete, pasuri te paluajtshme etj. Import – Eksport, tregtim me shu)

Durres ALL

EK-NA GAZ

L76427201N
(Tregeti me pakice e gazit te lengshem per ngrohje dhe gatim. Tregeti me pakice e aksesoreve qe perdorin pajisjet e gazit.)

Himarë ALL

H-GROUP ( ish "ERI BIO")

L71427501V
(Tregti me pakicë të artikujve të ndryshëm ushqimor dhe industrial. Furrë buke. Agjent i shoqërisë EasyPay shpk, institucion i parasë elektronike për kryerjen e shërbimeve që përfshijnë por nuk k)

Durres ALL

ELS-ELO

L71428040Q
(Blerjen, shitjen, tregetimin direkt dhe indirekt, edhe publikut, te produkteve dhe sherbimeve. duke perfshire nder te tjera, importin, eksportin e sendeve .Ushtrimin e aktivitetit ne fushen e Bar-Restorantev)

Tirane ALL

Brothers Mining Minerals

L71428038E
(Import - eksport tregtim me shumice dhe pakice i mineraleve metalore dhe jometalore)

Tirane ALL

DT CONSULT ALBANIA

L71428044C
(Shërbime konsulence të çdo lloji.)

Tirane ALL

San Marino Group

L71428037T
(Tregti import-eksport. Sherbime ne fushen e ndertimit. Sherbime ne fushen e hidrokarburave dhe transportit.Shitje - Blerje pasuri te patundshme. Ndertim godina banimi dhe multifunksionale. Magazinim.Bar- Res)

Tirane ALL

ZHILLI

L73828201B
(Import – eksport , tregti me shumice dhe pakice te drurit dhe prodhimeve prej druriProdhimin dhe tregtimin me shumice dhe pakice te arkivoleve, import – eksport.Import eksport te makinerive te ndryshme p)

Kruje ALL

Edilux Albania

L71428507F
(Kryerja e punimeve per rafinitura luksi, arredime imobiliare, paketime luksi, agjenci martesore.)

Durres ALL

TM Grup

L71428033K
(Veprimtari ne fushen e tregtise, tregtim te artikujve te ndryshem ushqimore, me shumice dhe pakice, importeksport, distribucion, shperndarje te ketyre artikujve si dhe kryerjen e aktiviteteve te tjera tregtar)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni