Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25112

2K-GLASS

L72701403E
(Perpunim xhami, aksesor, lende e pare, perpunim duralumini, eksport import i tyre. Tregtimi dhe import – eksporti e mallrave te ndryshem industriale. Shoqeria mund, ne rruge te instrumentalizuar, te kryeje)

Fier ALL

NOES - AQUILA 2017

L72701802U
(Zënie dhe tregtim peshku, grumbullim dhe përpunim i tij. Tregti me shumicë dhe pakicë, import, eksport të mallrave të ndryshme industriale dhe ushqimore. Shoqëria ka gjithashtu për objekt agjensinë,)

Kavaje ALL

TS CONSULTING

L71501021Q
(Konsulence ligjore ne lidhje me shitbierjet, dhenien me qera ,investimin dhe zhvillimin e pasurive te paluajtshme ne Republiken e Shqiperise. Ndermjetesim ne lidhje me transaksione tregetare me objekt shitbl)

Tirane ALL

MERA ALUMIN

L71501502R
(Punime alumini dhe Import-Export)

Durres ALL

VASIL GJIKA 2017

L76502211N
(Transport kombetar udhetaresh)

Vlorë ALL

Transport - Gora

L73902004B
(Transport te udhetareve me autobuzane linjat MogliceKorce, Korce-Moglice, Strelce-Korce, Korce-Strelce, Mesmal-Korce, Korce-Mesmal, Lozhan-Korce, KorceLozhan.)

Maliq ALL

REZI - ELA

L71502059O
(Dhenie me qera fustane femrash.)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EN & AD (ish "''PORRETANA''")

L31331006V
(A)Import eksport e tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshem ushqimor e industriale te perdorimit te gjere, fruta- perime, prodhime bujqesore dhe blektorale,orendi shtepiake,makina e makineri te re)

Tirane 57311238 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AGIMI B

K41531005T
(Improt eksport i materialeve te ndryshme. Import i makinerive dhe paisjeve. Ne fushen e ushqimit social. Transport mallradh dhe ushetaresh. Konsulence ne fushen financiare e bankare, kembim valutor, etj. Imp)

Tirane 6782237 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AURORA GROUP ( ish "AURORA GIPS CONSTRKSION"; ish "AURORA GIPS")

K01530007D
(Aktivitet ne fushe e prodhimit, montimit, tregtimit te gipsit.)

Tirane 16177369 ALL

3V - SULI

L01629007C
(Imprt-Eksport,tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te ndrysheme ushqimore,pije si birre,vere,pije freskuese,mallra industriale,blegtorale,plehra kimike,materiale ndertimi dhe inertesh,goma automjetesh,v)

Tirane ALL

KRALI-1

K52624801G
(Importimi, eksportimi, prodhimi, instalimi, tregetimi, i impianteve kimike, plastike, farmacuetike, ushqimore, te ujit te pijshem te cfaredolloji dhe ujrave te zeza dhe te impjanteve te perpunimit dhe te pas)

Kavaje ALL

STARLING GROUP & CO ALBANIA

L12016505F
(Import eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice brenda dhe jashte vendit te gjithe artikujve ushqimor, prodhim i gatshem dhe nenprodhim i tyre , te artikujve bujqesor dhe blegtoral dhe nenprodukteve te ndry)

Durres ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

INTEX FIBER

L03406801A
(Ushtrimin e aktivitetit te import-eksportit te te gjitha llojeve te mallrave ,teknologjive dhe paisjeve dhe transport nderkombetar detar,tokesor dhe ajror me mjetet e veta ose te te treteve.Prodhime makineri)

Kavaje 2417997 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALB SPUGNA

L12707803G
(Prodhim makinerish dhe punime mbushje dysheqesh dhe divanesh te te gjitha tipeve dhe llojeve si dhe tregtimin e tyre me shumice,import-eksport si dhe asistence teknike per proceset e ndryshme te ketyre punim)

Kavaje 1625906 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TIRANA DUE (Shoqeria e perthithur "ARBER KMI")

J91916002F
(Prodhimi i konstruksioneve metalike e makinerive per impiantet e pasurimit, te inerteve, betonit, asfaltit e minierave. Prodhimi i pjeseve per to. Montimi, riparimi e transporti i makinerive te mesiperme e p)

Tirane 5384087 ALL

3A - PROFILE (ish "3A PROFILE")

K71704022V
(Import-eksport i pjeseve te kembimit per mjete transporti dhe makineri te te gjitha llojeve. Import eksport, tregtim me shumice e pakice i te gjitha llojeve te materialeve te ndertimit,profile hekuri,llamari)

Tirane 722495 ALL

AMERICAN FITNESS

L01307021K
(Import - eksport dhe tregtim(shitblerje) me shumice e me pakice i te gjitha mallrave qe lejon legjislacioni i Republikes se Shqiperise, sidomos mallra industriale, ushqimore dhe jo ushqimore, suplemente ushq)

46058 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EURO PANEL M.F

K92228015J
(Prodhim panelesh sandwich, perpunime llamarine. Prodhim e perpunim ulluqesh. Shitje me pakice e me shumice e produkteve te mesiperme.)

Tirane 13872087 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

F & S

K71620004I
(Fushat e ushtrimit te aktivitetit te se ciles do te jene ato te sherbimeve te konsulences inxhinierike ne fushen e : Mbikqyrjes se zbatimit te punimeve, kolaudator te zbatimit te punimeve, si dhe projektimin)

Tirane 6610021 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni