Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 22713

Mbi 1000000 Fitim 2015

FRIENDS

K54507401N
(Krijim dhe hapje e parqeve te lojrave per femije dhe per grupmosha te tjera. Krijim dhe hapje e terreneve sportive te hapura e te mbyllura. Krijim dhe hapja e sallave te lojrave te ndryshme. Krijim dhe siste)

Lushnje 1671780 ALL

ENVIROMENT SOLAR ENERGY

M31710024T
(1. Studim, projektim, zbatim, prodhim dhe tregtim i energjisë elektrike nga burime alternative si sistemet fotovoltaike, parqet e erës, termocentralet, biomasa etj. 2. Implementimi dhe menaxhimi i projekte)

Tiranë ALL

POLIÇAN GREEN ENERGY

M31711024B
(• Studim, projektim, zbatim, prodhim dhe tregtim i energjisë elektrike nga burime alternative si sistemet fotovoltaike, parqet e erës, termocentralet, biomasa etj • Implementimi dhe menaxhimi i projekt)

Tiranë ALL

BERBERI COMPANY

L77227602S
(Tregti me shumice dhe pakice. Import - eksport te mallrave dhe produkteve ushqimore, kozmetike , estetike kimike dhe detregjenteve. Transport te te gjitha mallrave dhe produkteve brenda dhe jashte vendit per)

Devoll ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MILLENNIUM INTERNATIONAL

L41411035H
(Bare dhe restorante. Menaxhim te bareve, klube nate dhe restaorante. Shperndarjen e filmave dhe produkteve te tjera kinematografike, duke kryer specifikisht keto aktivitete: shfaqjen, shperndarjen dhe licensimi)

Tirane 1560513 ALL

ZERO GRAVITET

L21509021F
(Veprimtari ne fushen e sistemit te teknologjise se informacionit. Veprimtari ne ndertimin dhe konfigurimin e faqeve te internetit,(web-site,web-desing,web-host e te tjera). Aktivitetin e realizimit te sistem)

Tiranë -6072377 ALL

KAMPING "PA EMER" PEPOSHI KARPEN-KAVAJE

K72701801L
(Kamping veror per te rinjte.Peshkim me mjetet e shoqerise per nevojat e kampingut .Tregtim me pakice dhe shumice i fidaneve te pemeve dekorative dhe frutore, sistemim dherash, pastrime kanalesh kulluese, gje)

Kavajë 101577 ALL

Omnix Albania

K81527005D
(Zhvillimi i pasurive te paluajtshme, investime ne infrastrukture, turizem, shitje me shumice dhe pakice dhe veprimtari te tjera te lidhura me te siperpermendurat. Botime, sherbime mediatike dhe publicitet pe)

Durres -74563747 ALL

SKERO shpk

M31830037P
(Veprimtari ndertim objektesh , ndertim veprash rrugore, industriale, turistike, etj. Tregtim, import-export te materialeve ne fushen e ndertimit. Import export produktesh bujqesore, ushqimore, apo te cfaredo)

Tirane ALL

NEW DENT

M31830030F
(Shoqeria ka si objekt veprimtarie: Ne fushën e sherbimeve stomatollogjike, kirurgjise orale – maksilofaciale, estestike dhe bukurise dhe konsulences mjekesore.)

Tirane ALL

ALBANIA METAL DETECTORS

M31830029B
(4.1 Shoqëria ka për objekt te saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar mund te ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, brënda ose jashtë territorit t)

Tirane ALL

BOKA 82

M31830028Q
(Furrë buke,Pastiçeri,Bar-kafe.)

Tirane ALL

PROVENTUS TEAM

M31830027I
(Veprimtari ne fushen e tregtimit me shumice e pakice te naftes, te gjitha produkteve dhe nenprodukteve te naftes, vajrave minerale te paperpunuara dhe te hidrokarbureve. Blerjen, importimin, eksportimin dhe )

Tirane ALL

HEPTA GRILL MURADIE

M36830204P
(Bar-Restorant, Hoteleri. Transport, magazinimi, përpunimi, dhe tregtimi me shumicë dhe pakicë, import-eksport të mallrave të ndryshëm ushqimore, prodhime bujqësore, fruta perime, pije freskuese e alko)

Vlore ALL

XH.R.K POWER

M31830024H
(Implementimi dhe menaxhimi i projektit gjenerues te energjise elektrike, fotovoltaike dhe veprave ndihmese. Prodhim i energjise elektrike nga burimet e rinovueshme. Ndertimi i objekteve hidroteknike, fotovol)

Tirane ALL

Vega Management

M31830023A
(Shoqëria do të ketë si objekt kryesor si: Implementimi dhe menaxhimi i projektit gjenerues të energjisë elektrike fotovoltaike dhe veprave ndihmëse. Shërbime asistence dhe konsulence për realizimin e)

Tirane ALL

All BUSINESS

M31830022O
(•Konsulenze e firmave . ndermjetesime, konsulenze marketing e tregetare.Pjesmarrje ne shoqeri te tjera dhe blerje aksione ne shoqeri te tjera.Projektim, modelim, prodhim, implementim dhe testim software. S)

Tirane ALL

NORD INVEST (ish "NORD-EST-INVEST 2022")

M39230601D
(Shfrytezim pyjesh, perpunim i lendes drusore, eksport - import te prodhimeve te drurit, tregtim te mallrave te ndryshem industriale e ushqimore, tregtim te prodhimeve bujqesore e blegtorale.Permiresimin e py)

Tropoje ALL

GEA CONSTRUCTION

M31830021G
(Ndertimi civle dhe industriale. Ndertimi i objekteve me stacione pompimi, ujesjellesa e kanalizime. Ndertimi veprave te artit, prishja dhe zberthimi i objekteve.. Shfrytezim dhe perpunim mineralesh te ndrysh)

Tirane ALL

RA Konstruksion

M33030403M
(Import eksport ,tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem ushqimore, industriale, materialeve te ndertimit, pjeseve te kembimit, materialeve elektrike dhe hidraulike, elektroshtepiake, pajisje elek)

Fier ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni